•  
  •  
  •  

Положення про Громадську раду

http://www.nads.gov.ua/img/1x1.gif

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Нацдержслужби

 

____________________К.О.Ващенко

" 18" квітня 2016 року 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Громадської ради

при Національному агентстві України

з питань державної служби

 

_____________________ Ю.М.Піжук

18 квітня 2016 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Національному агентстві України

з питань державної служби

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська рада при Національному агентстві України з питань державної служби (далі — Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

1.2 Основними завданнями Громадської ради є:

– створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

– здійснення громадського контролю за діяльністю Національного агентства України з питань державної служби (далі — Нацдерслужба України);

– сприяння врахуванню Нацдержслужбою України громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

– сприяння Нацдержслужбі України у підготовці та проведенні консультацій з громадськістю з питань, що відносяться до її повноважень.

1.3 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та власним Регламентом.

1.4 Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5 Це положення розроблено на основі Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.
 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Нацдержслужбі України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо організації консультацій, не передбачених таким планом;

2) подає Нацдержслужбі України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Нацдержслужби України;

3) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням Нацдержслужбою України пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України та в інший прийнятний спосіб;

6) збирає, узагальнює та подає Нацдержслужбі України інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань державної політики у сфері державної служби;

8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні та робочі групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за їх згодою та згодою їхніх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Нацдержслужби України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) брати участь у розробці проектів концепцій, стратегій, програм, нормативно-правових актів та інших документів з питань державної політики у сфері державної служби;

6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах;

7) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Нацдержслужби України та її структурних підрозділів, звертатися до неї з інших питань;

8) направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території повноважень Нацдержслужби України;

9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

10) доповідати на засіданнях колегії, нарадах керівництва Нацдержслужби України про рішення та пропозиції Громадської ради;

11) на запрошення Нацдержслужби України та її структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Нацдержслужбою України та її структурними підрозділами;

12) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

13) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

14) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.3. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Нацдержслужбою України.

2.4. Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

2.5. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розташована Нацдержслужба України.

 

3. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститутів громадянського суспільства).

3.2 Склад Громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3 До складу Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів Громадської ради визначається рішенням установчих зборів. Членство в Раді є індивідуальним.

3.4 У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники Нацдержслужби України та інститутів громадянського суспільства, обрані Громадською радою. До складу ініціативної групи можуть бути обрані, у тому числі, представники тих інститутів громадянського суспільства, які не представлені в складі Громадської ради.

3.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Нацдержслужба України в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

– рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

– копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадян-ського суспільства;

– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за період, що не перевищує двох років від моменту проведення установчих зборів.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, Нацдержслужба України своєчасно повідомляє про це на своєму офіційному
веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8 Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів.

3.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає керівнику Нацдержслужби України для затвердження складу новообраної Громадської ради.

3.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської ради протягом тижня оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України.

3.12. На підставі протоколу установчих зборів Нацдержслужба України протягом двох тижнів затверджує склад громадської ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени Громадської ради мають право:

– брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

– брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є;

– пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

– бути членом комісій та робочих груп, інших робочих органів Громадської ради;

– ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

– у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2 Члени Громадської ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може:

– висловити пропозиції з питань порядку денного засідання письмово або із використанням засобів комунікації, визначених цим Положенням та Регламентом Громадської ради. Пропозиції члена Громадської ради долучаються до протоколу засідання;

– делегувати для участі у засіданні Громадської ради та її робочих органів свого представника з правом дорадчого голосу.

4.4 Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради не допускається.

4.5 Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6 Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

– подання членом Громадської ради відповідної заяви;

– відсутності члена Громадської ради більш як на двох її засіданнях, якщо у період відсутності він не брав участі в роботі Громадської ради відповідно до п. 4.3 цього Положення;

– письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

– припинення належності члена Громадської ради до інституту громадянського суспільства, від якого був обраний (членства, трудової угоди тощо);

– скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

– неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1 На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи:

– голова Громадської ради;

– заступник голови Громадської ради;

– відповідальний секретар Громадської ради.

5.2 Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Нацдержслужби України.

5.3 Голова Громадської ради:

– організовує діяльність ради;

– скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

– підписує документи від імені ради;

– звітує про роботу Громадської ради;

– представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

– може брати участь у засіданнях колегії Нацдержслужби України;

– здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

5.4 Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради під час виникнення інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою своїх обов’язків (настання кримінальної відповідальності, припинення належності до інституту громадянського суспільства, від якого був обраний тощо). До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.5 Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд Громадської ради за ініціативою не менше одніє третини її членів.

5.6 Заступник голови Громадської ради обирається на першому засіданні новообраної Громадської ради з числа членів Громадської ради за поданням голови Громадської ради.

5.7. Заступник голови Громадської ради виконує обов’язки голови Громадської ради у період його відсутності.

5.8. Функції відповідального секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим із Нацдержслужбою України, може виконувати працівник структурного підрозділу Нацдержслужби України, на який покладено координацію роботи Громадської ради. У такому випадку відповідальний секретар Громадської ради бере участь в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.9. Громадська рада з метою здійснення функцій затверджує план своєї роботи на календарний рік.

5.10. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою не менше однієї третини загального складу її членів.

5.11. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У разі зменшення кількості членів Громадської ради відповідно до пункту 4.6 цього Положення засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина від фактичної кількості членів Громадської ради.

5.12. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.13. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5.14. Засідання Громадської ради веде її голова. У разі відсутності голови Громадської ради головує на засіданні його заступник або інша особа, що виконує обов’язки голови Громадської ради.

5.15. У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу:

– уповноважені представники Нацдержслужби України;

– представник члена Громадської ради, відсутнього на засіданні.

На запрошення голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.16. Громадська рада інформує Нацдержслужбу України та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

5.17. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Нацдержслужба України.

5.18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.