•  
  •  
  •  

Порядок обрання представників громадських об'єднань, наукових установ та навчальних закладів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Проект

t213700_img_005

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ________ 2016 р. № _____

Київ

Про затвердження Порядку обрання представників

громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів

та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

 

 

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 14 Закону України                     «Про державну службу» Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1. Затвердити Порядок обрання представників громадських об'єднань, наукових установ та навчальних закладів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності      Законом України від 10.12.2015 № 889 «Про державну службу».

  

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ______________ 2016 р. №_____

 

 

ПОРЯДОК

обрання представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

 

1. Цей Порядок установлює процедуру обрання представниківгромадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) на засадах прозорості та відкритості.

2. Обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів відбувається шляхом рейтингового голосування на виборах кандидатів до складу Комісії.

Експерт бере участь у виборах до складу Комісії шляхом подання його кандидатури громадським об’єднанням, науковою установою або навчальним закладом.

3. Для організації і проведення виборів не пізніше, ніж за 60 календарних днів до їх проведення, наказом керівника Національного агентства України з питань державної служби (далі – Нацдерслужба) створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).

До складу Оргкомітету входять три представники Нацдержслужби та чотири представники від громадських об’єднань, наукових установ і навчальних закладів.

Крім трьох представників Нацдержслужби до складу Оргкомітету не може бути включено інших державних службовців та/або посадових осіб місцевого самоврядування.

На першому засіданні Оргкомітету обирається його Голова та Секретар.

Регламент роботи Оргкомітету затверджується Оргкомітетом.

Засідання Оргкомітету відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Нацдержслужба забезпечує аудіо-, відео- фіксацію

 

 та трансляцію в режимі реального часу відповідної аудіо- та відео-інформаціїї засідань на офіційному веб-сайті Нацдержслужби.

У засіданнях Оргкомітету мають право брати участь, як спостерігачі, представники міжнародних структур та організацій, представництва яких діють в Україні, а також представники дипломатичних установ.

4. Самовідвід чи відвід члена Оргкомітету обов’язковий у разі:

1) його прямого чи опосередкованого зацікавлення у результатах розгляду питання;

2) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;

3) його приналежності до громадського об’єднання, щодо якого розглядається питання;

4) наявності трудових відносин з науковою установою або навчальним закладом, щодо яких розглядається питання;

5) його навчання у навчальному закладі, щодо якого розглядається питання.

У разі наявності однієї з підстав, зазначених у підпунктах 1-5 цього пункту, член Оргкомітету зобов’язаний заявити самовідвід.

Із підстав, зазначених у підпунктах 1-5 цього пункту, члену Оргкомітету може бути заявлено відвід іншими членами Оргкомітету та особами, щодо яких розглядаються питання.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Оргкомітету приймається Оргкомітетом та фіксується у протоколі засідання.

5. Нацдержслужба на своєму офіційному веб-сайті розміщує повідомлення про проведення виборів, не пізніше ніж за 60 календарних днів до їх проведення .

У повідомленні зазначаються:

вимоги до громадських об’єднань, наукових установ та навчальних закладів;

вимоги до кандидатури, яка може бути запропонована громадським об’єднанням, науковою установою або навчальним закладом до складу Комісії;

строк, не менший ніж п’ятнадцять календарних днів з дня оприлюднення повідомлення, подання громадськими об’єднаннями, науковими установами та навчальними закладами заяв про наміри висувати кандидатів до складу Комісії, за формою, що затверджується Оргкомітетом;

перелік і форма документів, визначених пунктом 8 цього Порядку, що додаються громадськими об’єднаннями, науковими установами та навчальними закладами до заяви про наміри висувати кандидата до складу Комісії;

строк подання громадськими об’єднаннями, науковими установами та навчальними закладами документів своєї кандидатури до складу Комісії, але не менший ніж п'ятнадцять календарних днів до дня проведення виборів;

перелік і форма документів кандидата, що подає громадське об’єднання, наукова установа або навчальний заклад після отримання допуску до висування кандидата до складу Комісії;

поштова та електронні адреси, на які необхідно надсилати документи для участі у виборах, передбачені пунктом 9 цього Порядку;

прізвище, ім’я, посада, електронна адреса та номер телефону відповідальної особи Нацдержслужби, яка надає додаткову інформацію з питань проведення виборів;

електронна адреса, на яку громадське об’єднання, наукова установа, або навчальний заклад після отримання допуску до висування кандидата, має надіслати документи, передбачені пунктом 11 цього Порядку;

дата і місце проведення виборів до складу Комісії

6. У разі якщо за результатами виборів не обрано жодного кандидата, проводяться повторні вибори, а якщо обрано менше чотирьох кандидатів - додаткові вибори.

Повторні та додаткові вибори проводяться за рішенням керівника Нацдержслужби, прийнятим протягом п’ятнадцяти календарних днів, з дня підписання протоколу проведених виборів.

Повторні та додаткові вибори проводяться у спосіб та на умовах, передбачених цим Порядком

7. Вимоги до громадських об’єднань, наукових установ та навчальних закладів для отримання допуску до висування кандидатів до складу Комісії:

1) для громадських об’єднань:

а) реєстрація в установленому порядку не пізніше ніж за 18 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення виборів;

б) статус юридичної особи;

в) статутна та/або професійна діяльність, пов’язана із сферою розвитку державної служби, державного управління;

г) доведений досвід роботи у зазначеній сфері не менше 18 місяців;

д) документи подані відповідно підпункту 1 пункту 8 цього Порядку;

2) для наукових установ:

а) утворення в установленому законодавством порядку;

б) статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності;

в) проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі наук з державного управління щонайменше п’ять років до дня оприлюднення повідомлення про проведення виборів;

г) документи яких подані відповідно підпункту 2 пункту 8 цього Порядку;

3) для вищих навчальних закладів:

а) статус національного;

б) підготовка здобувачів вищої освіти освітніх ступенів магістра, доктора філософії або доктора наук за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» щонайменше десять років до дня опублікування повідомлення про проведення виборів;

в) документи яких подані відповідно підпункту 3 пункту 8 цього Порядку.

Під роботою у сфері розвитку державної служби, державного управління протягом не менше ніж 18 місяців у цьому Порядку розуміються дії громадських об’єднань, вжиття ними заходів за одним чи кількома напрямами щодо створення професійної, політично нейтральної та відповідальної державної служби, участь у впровадженні принципів належного врядування в практику державного управління, розвитку персоналу органів державної влади. Часовий проміжок між принаймні двома такими діями та\або заходами має становити не менше ніж 365 календарних днів.

Пов’язані громадські об’єднання до участі у висуванні кандидатів до складу Комісії не допускаються. Пов’язаними відповідно до цього Порядку є громадські об’єднання, що мають спільного засновника або якщо одне громадське об’єднання є засновником іншого чи протягом року передавало майно на користь останнього в межах благодійної діяльності та/або як безповоротну фінансову допомогу, у якому проводяться вибори до складу Комісії, а також громадські об’єднання, пов’язані відносинами контролю у тому розумінні, що одне громадське об’єднання або його учасник незалежно від формальної участі в іншому громадському об’єднанні чи його органах управління має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління останнім безпосередньо або через інших осіб, а саме впливати на прийняття рішень щодо умов та напрямів діяльності громадського об’єднання; здійснювати повноваження, що мають наслідком прийняття третіми особами рішень стосовно фінансування громадського об’єднання; давати обов’язкові до виконання громадським об’єднанням вказівки.

У разі подання документів пов’язаними громадськими об’єднаннями, допуск до висування кандидатів до складу Комісії отримує громадське об’єднання, документи для участі якого були зареєстровані раніше.

8. Із заявою про наміри висувати кандидата до складу Комісії, на паперових носіях разом з їх електронними копіями, виготовленими шляхом сканування (формат PDF), на електронному носієві або шляхом надсилання електронною поштою, у встановлені цим Порядком строки, громадськими об’єднаннями, науковими установами та навчальними закладами подаються наступні документи:

            1) громадським об’єднанням:

а) підписана керівником об’єднання заява про наміри висувати кандидата до складу Комісії;

б) копії виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статуту, скріплені підписом керівника та печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

в) копія публічного звіту про результати діяльності (річного звіту) за період не менш ніж 18 місяців до дня подання заяви. Такий звіт має бути оприлюднено на власному веб-сайті громадського об’єднання або на інших спеціалізованих веб-сайтах, не пізніше дня опублікування повідомлення про проведення виборів та, не раніше ніж за 24 місяці до дня проведення виборів;

г) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління протягом не менш ніж 18 місяців.

Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання визначеним цим Порядком вимогам не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду у громадського об’єднання;

2) науковою установою:

а) підписана керівником установи заява про наміри висувати кандидата до складу Комісії;

б) копії виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статуту чи іншого установчого документа, скріплені печаткою такої наукової установи (у разі наявності);

в) копія висновку за результатами проведення державної атестації     (у разі наявності);

 

г) перелік завершених наукових досліджень з фундаментальних та прикладних тем в галузі наук з державного управління та управління людськими ресурсами в органах державної влади із зазначенням основних результатів таких досліджень (кількість та перелік друкованих монографій, статей у наукових виданнях, у тому числі у журналах, що входять до міжнародних науко - метричних баз даних);

3) навчальним закладом:

а) підписана керівником навчального закладу заява про наміри висувати кандидата до складу Комісії;

б) копії виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статуту чи іншого установчого документа, скріплені печаткою такої навчального закладу (за наявності);

г) копія ліцензії (ліцензій) на право підготовки фахівців за освітнім ступенем магістра, доктора філософії або доктора наук за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;

д) копія сертифікату (сертифікатів) про акредитацію спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

9. Подання документів, визначених пунктами 8 та 11 цього Порядку, є наданням згоди громадського об’єднання, наукової установи, навчального закладу та відповідних суб’єктів персональних даних на їх оприлюднення та інші форми обробки персональних даних всіх вказаних у таких документах суб’єктів персональних даних.

Перевірку повноти та відповідності поданих громадськими об’єднаннями, науковими установами або навчальними закладами документів встановленим цим Порядком вимогам, проводить Оргкомітет у строк не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня проведення виборів.

Результати перевірки та рішення Оргкомітету оформляються протоколом, який підписується у день проведення засідання присутніми на засіданні членами Оргкомітету. Протокол передається керівникуНацдержслуби наступного робочого дня від дня підписання.

На підставі протоколу Нацдержслужба оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті список громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, які подали заяви про наміри висувати кандидатів до складу Комісії та список тих, які відповідає встановленим цим Порядком вимогам і отримує допуск до висування кандидатів до складу Комісії.

Списки оприлюднюються не пізніше наступного робочого дня від дня надходження протоколу Оргкомітету керівникові Нацдержслужби.

10. Громадське об’єднання, яке отримало допуск до висування кандидатів до складу Комісії може запропонувати до її складу не більше одного кандидата від такого об’єднання, незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо).

            Наукова установа чи навчальний заклад, які отримали допуск до висування кандидатів до складу Комісії можуть запропонувати по одному кандидату від такої установи чи навчального закладу, незалежно від своєї організаційної структури та наявності відокремлених підрозділів (філій, інститутів, представництв тощо).

Кандидатури подані громадськими об’єднаннями, науковими установами або навчальними закладами, для участі у виборах до складу Комісії відкликанню або заміні не підлягають.

11. Громадські об’єднання, наукові установи, навчальні заклади, які отримали допуск до висування кандидатів до складу Комісії, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дня проведення виборів подають на паперових носіях разом з їх електронними копіями, виготовленими шляхом сканування (формат PDF), на електронному носієві або шляхом надсилання електронною поштою:

1) рішення керівного органу (для громадського об’єднання), протокол зборів (конференції) трудового колективу (для наукової установи, навчального закладу) про висування кандидата до складу Комісії;

2) заяву кандидата про згоду на участь у роботі Комісії та згоди на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

3) копію паспорта громадянина України кандидата;

4) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по-батькові (у разі наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях ( у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адресу електронної пошти;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви кандидата брати участь у роботі Комісії;

7) додаткову інформацію (у разі наявності та бажання її надати), копії документів та інші матеріали стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації.

Вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено цим Порядком, забороняється.

 

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадські об’єднання, наукові установи, навчальні заклади та кандидат.

12. Документи та інформація кандидатів (крім відомостей, які відповідно до законодавства підлягають захисту з боку держави), передбачені пунктом 11 цього Порядку, подані громадськими об’єднаннями, науковими установами або навчальними закладами підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Нацдерслужби протягом двох робочих днів з дня завершення строку їх прийому.

13. Оргкомітет, у строк не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення виборів, здійснює перевірку повноти поданих громадськими об’єднаннями, науковими установами або навчальними закладами документів кандидатів та встановлює відповідність кандидатів та їх документів вимогам, встановленим пунктами 11, 14 та 15 цього Порядку.

Результати перевірки та рішення Оргкомітету оформляються протоколом, який підписується у день проведення засідання присутніми на засіданні членами Оргкомітету. Протокол передається керівникуНацдержслуби наступного робочого дня від дня підписання.

На підставі протоколу Нацдержслужба оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті список кандидатів до складу Комісії, вказавши: прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), місце роботи та посаду кандидата, назву громадського об’єднання, наукової установи або навчального закладу, від якого подано його кандидатуру до складу Комісії. Список оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня з дня надходження протоколу керівнику Нацдержслужби.

14. Вимоги до кандидата до складу Комісії:

1) громадянство України;

2) вища освіта за освітнім ступенем магістра;

3) загальний стаж роботи не менше семи років;

4) досвід роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування на посадах не нижче керівників структурних підрозділів та/або досвід роботи на керівних посадах в організаціях, установах і підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років, та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами;

5) володіння державною мовою;

6) здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу Комісії.

15. Не може бути кандидатом від громадського об’єднання, наукової установи або навчального закладу до складу Комісії особа, яка:

1) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

2) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;

6) є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

7) є членом політичної партії;

8) є народним депутатом України або депутатом місцевої ради;

9) займає керівні посади в науковій установі, навчальному закладі державної або комунальної форми власності.

16. Не пізніше ніж за десять днів до дня проведення виборів, Нацдержслужба про дату, час та місце їх проведення:

інформує кандидатів до складу Комісії;

розміщує оголошення на своєму офіційному веб-сайті.

17. Вибори є правоможними за участі не менше чотирьох кандидатів. Свою участь у виборах кандидат посвідчує шляхом письмової реєстрації перед початком виборів.

Делегування повноважень щодо участі у виборах та права голосу кандидата іншим особам,  у тому числі іншим кандидатам, забороняється.

Голова та Секретар Оргкомітету є відповідно Головуючим та Секретарем виборів.

Вибори відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Нацдержслужба забезпечує відео-, аудіо фіксацію та трансляцію в режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінфномації виборів на офіційному веб-сайті Нацдержслужби.

У виборах мають право брати участь, як спостерігачі, представники міжнародних структур та організацій, представництва яких діють в Україні, а також представники дипломатичних установ.

18. Рейтингове голосування відбору представників громадських об’єднань, наукових установ та навчальних закладів до складу Комісії здійснюється шляхом заповнення кандидатами бюлетенів для голосування.

Форма та зміст бюлетеня затверджується Оргкомітетом не пізніше як за десять днів до дня проведення виборів.

Виготовлення бюлетенів забезпечує Нацдержслужба.

У бюлетені прізвища та імена кандидатів зазначаються в алфавітному порядку. Також наводиться інформація щодо місця роботи та посади кандидата, назви громадського об’єднання, наукової установи або навчального закладу, представником якого він є.

Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам рейтингових балів від 1 до 4.

Цим Порядком встановлюється, що 1 є найвищим рейтинговим балом.

Кожен рейтинговий бал виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до бюлетеня кандидатів.

Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, є недійсним.

Підрахунок рейтингових балів та встановлення за ними результатів виборів, здійснюється Секретарем виборів у присутності кандидатів та інших учасників.

19. По кожному кандидату до складу Комісії, дані якого внесені до бюлетеню для рейтингового голосування, встановлюється рейтинговий бал шляхом ділення суми отриманих ним рейтингових балів на кількість отриманих ним рейтингових балів. Значення рейтингового балу при цьому округлюється до однієї десятої.

Обраними вважаються ті кандидати до складу Комісії, які отримали у підсумку перші чотири найменші рейтингові бали.

20. У разі коли за результатами виборів до складу Комісії кількість кандидатів перевищує 4 особи, серед тих, хто набрав однакову найменшу кількість балів, проводиться повторне рейтингове голосування.

21. Результати виборів Секретар оформляє протоколом, в якому зазначає: прізвище, ім’я та по – батькові (у разі наявності) кожного кандидата, найменування громадського об’єднання, наукової установи, або навчального закладу, представниками яких вони є, та їх рейтингові бали.

Протокол підписується Головуючим та Секретарем виборів, не пізніше наступного робочого дня після дня проведення виборів та передається керівнику Нацдержслужби.

Нацдержслужба забезпечує розміщення протоколу на своєму офіційному веб-сайті наступного дня з дня його отримання керівникомНацдерслужби.

22. На підставі протоколу Нацдержслужба складає список кандидатів-переможців та в установленому законом порядку вносить пропозицію Кабінету Міністрів України щодо їх включення до складу Комісії.