•  
  •  
  •  

Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Проект

 

 

 

 


 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
ПОСТАНОВА

 
від                   2016 р. № 

 
Київ

 
Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

 
Відповідно до статті 44 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889 «Про державну службу» Кабінет Міністрів України постановляє:

 
1. Затвердити Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, що додається.

2. Для врахування особливостей проходження державної служби дозволити центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та іншим державним органам розробити відповідно до Типового положення та затвердити власний порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889 «Про державну службу».


 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                    А. ЯЦЕНЮК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2016 р. №______

 

 

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК

проведення оцінювання результатів

службової діяльності державних службовців

Загальні положення

1. Цей Типовий порядок визначає правові та організаційні засади оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (далі – оцінювання) в основі якого лежить планування, постановка завдань та очікуваних результатів їх виконання.

2. Метою оцінювання є здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, стимулювання результативної діяльності відповідного державного органу.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

завдання – напрями роботи, що мають періодичний або постійний характер та пов’язані з виконанням завдань та реалізацією функцій покладених на орган державної влади;

керівник вищого рівня – керівник самостійного структурного підрозділу.;

очікувані результати роботи – показники, що характеризують кількісно та/або якісно бажаний (очікуваний) результат за напрямом роботи на кінець звітного періоду із зазначенням конкретного терміну виконання, що визначається безпосереднім керівником під час планування.

4. Оцінювання відбувається шляхом визначення підсумкового рівня результативності кожного державного службовця, окремо для категорії«А» та категорій «Б» і «В».

Для державних службовців категорії «А» результат розраховується на основі самооцінювання та відповідного обґрунтування суб’єктом призначення;

Для державних службовців категорії «Б» та «В» результат розраховується як середньозважений показник оцінки виконання визначених показників та визначення відповідності критеріям професійної компетентності для службовців категорій «Б» та «В» безпосереднім керівником та керівник вищого рівня.

 5. Положення цього Порядку в частині оцінювання поширюються на державних службовців категорії «А», які на момент оцінювання пропрацювали на займаній посаді не менше 6 місяців та державних службовців категорій «Б» і «В», які на момент оцінювання пропрацювали із визначеними завданнями не менше трьох місяців.

Положення цього Порядку не поширюються на державних службовців, які перебувають у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

6. Оцінювання проводиться на принципах законності, об’єктивності та відкритості.

7. Організаційне та методичне забезпечення оцінювання здійснюється службою управління персоналом суб’єкта призначення. Відповідальність за повноту та вчасність проведення оцінювання несе керівник державної служби у відповідному органі.

8. Підставами для проведення оцінювання є наказ (розпорядження) суб’єкта призначення, в якому визначено період, протягом якого має бути проведене оцінювання результатів службової діяльності та список державних службовців, результати службової діяльності яких підлягають оцінюванню.

9. Оцінювання здійснюється щороку і розпочинається з 1 листопада. Висновок щодо результатів оцінювання має бути затверджений наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення до 25 грудня року, в якому проводиться оцінювання. У разі потреби службою управління персоналом складається графік проведення щорічного оцінювання, який не може виходити за межі встановленого періоду і є обов’язковим для державних службовців, діяльність яких підлягає оцінюванню.

10. Оцінювання діяльності державних службовців категорії «Б» і «В» у період відсутності їх на роботі (відрядження, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) проводиться протягом 10 робочих днів з дня їх виходу на роботу.

Оцінювання державних службовців не може бути проведене без їх участі.

11. Всі додатки визначені цим Порядком готуються з врахуванням затвердженої державним органом інструкції з діловодства в частині вимог до надрукованих документів (розмір та тип шрифту, інтервал тощо).

 

Визначення завдань на звітний період
для державних службовців категорії «Б» та «В»

 

12. Не пізніше 40 календарних днів після 1 січня або дати призначення на посаду, на основі положення про державний орган та посадової інструкції, учасниками процесу оцінювання плануються завдання на звітний період у такій послідовності:

безпосередній керівник спільно з державним службовцем категорії «Б» або «В» готує та затверджує у встановленій формі (надалі – Додаток 1) завдання та очікувані результати роботи на звітний період, державний службовець ознайомлюється з ним під підпис;

заповнену належним чином форму безпосередній керівник передає не пізніше трьох робочих днів до служби управління персоналом для зберігання до початку процедури оцінювання або перегляду завдань;

служба управління персоналом на вимогу безпосереднього керівника та/або державного службовця надає їм копію форми.

13. При визначенні завдань рекомендовано:

дотримуватися правил розподілу питомої ваги між усіма завданнями державного службовця;

чітко формулювати завдання та очікувані результати;

кореспондувати завдання із функціями та задачами, що покладені на державний орган;

контролювати щоб показники не були завищеними або заниженими;

встановлювати чіткий та досяжний термін їх виконання.

14. У випадку призначення державного службовця після завершення періоду планування завдань безпосередній керівник повинен встановити для такого державного службовця завдання у спосіб, визначений цим Порядком.

15. Проміжний перегляд завдань здійснюється у червні-липні звітного періоду  та/або у разі потреби через внесення змін до Додатку 1 але не частіше ніж 3 рази за звітний період.

У разі зміни функціональних обов’язків державного службовця або його переведення у межах одного державного органу необхідно проводити оцінювання діяльності такого службовця у випадку, коли він пропрацював не менше 4 місяців на одній посаді, в інших випадках оцінювання не проводиться.

16. Затвердження завдань державного службовця на звітний період у разі відсутності безпосереднього керівника покладається на керівника вищого рівня.

17. Завдання є затвердженими на звітний період, якщо форма була заповнена належним чином відповідно до цього Порядку та передана безпосереднім керівником до служби управління персоналом.

 

Організація і проведення оцінювання
державних службовців категорії «А»

 

18. Оцінювання складається із таких етапів:

- самооцінювання;

- підготовка обґрунтування та оцінювання суб’єктом призначення;

- ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання та затвердження результатів оцінювання.

19. Проведення оцінювання діяльності державних службовців категорії «А» забезпечується службою управління персоналом суб’єкта призначення на підставі отриманого Акту оцінювання результатів службової діяльності державного службовця категорії «А» (надалі – Додаток 2А).

20. Обсяг Додатку 2А не повинен перевищувати 4 сторінки друкованого тексту. У Додатку 2А державний службовець здійснює самооцінку. Він самостійно, максимально стисло та лаконічно наводить перелік найвагоміших результатів виконання основних функцій, визначених чинним законодавством, та завдань передбачених стратегічними документами державного та/або місцевого рівнів, реалізації повноважень та виконання обов’язків визначених у положенні відповідного державного органу, доручень і розпоряджень суб’єкта призначення та річного плану діяльності. Результати виконання відображаються у відсотках від поставлених завдань.

21. Додаток 2А має бути надісланий суб’єкту призначення в період до 30 календарних днів починаючи з 1 листопада або відповідно до встановленого службою управління персоналом суб’єкта призначення графіку проведення оцінювання.

22. Служба управління персоналом суб’єкта призначення аналізує отриманий Додаток 2А та готує обґрунтування результатів оцінювання (надалі – Додаток 2А1). Додатки 2А та 2А1 подаються на підпис суб’єкту призначення.

23. Для обґрунтування  може використовуватися лише офіційна інформація, крім інформації з обмеженим доступом.

24. Копії підписаних суб’єктом оцінювання Додатків 2А та 2А1 протягом 3 календарних днів надсилаються державному службовцю для ознайомлення.

25. Оригінали Додатків 2А та 2А1 повинні зберігатися в особовій справі державного службовця.

 

Організація і проведення оцінювання
державних службовців категорій «Б» та «В»

 

26. До початку проведення оцінювання служба управління персоналом забезпечує безпосередніх керівників необхідними Актами оцінювання результатів службової діяльності державного службовця (надалі – Додаток 2Б), в яких вказано дані державного службовця, діяльність якого підлягає оцінюванню, згідно списку державних службовців, які підлягають оцінюванню, та ознайомлює державних службовців з порядком його проведення і надає необхідні роз’яснення, у разі потреби – проводить навчання.

27. Оцінювання складається із таких етапів:

- самооцінювання;

- співбесіда;

- оцінювання суб’єктом призначення;

- розрахунок отриманих результатів;

- ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання та затвердження результатів оцінювання.

28. Оцінювання діяльності державних службовців категорії «Б» та «В» проводиться безпосереднім керівником та/або керівником вищого рівня. Результати оцінювання затверджуються безпосереднім керівником та/або керівником вищого рівня.

29. Оцінювання фактичного рівня виконання завдань відбувається в такій послідовності:

а) державний службовець заповнює інформацію про фактичне виконання завдань, зазначених у Додатку 1 та здійснює опис фактичного результату використовуючи встановлені терміни та відповідні показники, ставить власний підпис у Додатку 2Б і подає його для подальшого опрацювання безпосередньому керівнику;

б) до виставлення відповідних балів у Розділах І та ІІ Додатку 2Б безпосередній керівник проводить співбесіду з державним службовцем з метою обговорення результатів оцінки його роботи за минулий рік та виявлення потреби у коригуванні професійного та особистісного розвитку. Крім того, державним службовцем за бажанням надається письмовий коментар щодо необхідності участі в заходах з удосконалення його службової діяльності;

в) у Розділі І Додатку 2Б безпосередній керівник та/або керівник вищого рівня проводять оцінку службової діяльності державного службовця шляхом виставлення балів відповідно до зіставлення очікуваних результатів роботи, що визначені у Додатку 1 і зафіксовані на початку планового періоду та фактично досягнутих показників;
         Питома вага Розділу І у загальній оцінці становить 70%, при чому оцінка фактичних результатів розділена навпіл між безпосереднім керівником та керівником вищого рівня.

Питома вага Розділу ІІ у загальній оцінці становить 30%, оцінювання проводиться виключно безпосереднім керівником. У Розділі ІІ Додатку 2Б безпосередній керівник проводить оцінку особистих професійних якостей державного службовця за такими обов’язковими критеріями шляхом виставлення балів:

  • результативність;
  • дисциплінованість;
  • професійна етика;
  • ініціативність.

Діапазон оцінок критеріїв професійної компетентності службовців категорії «Б» та «В» визначається перед проведенням оцінювання у Додатку 2Б. Враховуючи специфіку роботи державного органу дозволяється визначити додаткові критерії професійної компетентності але не більше чотирьох, з власними характеристиками, їх оцінка проводиться відповідно до цього Порядку. За розробку додаткових критеріїв відповідає служба управління персоналом, їх перелік та визначення погоджується з керівником державної служби. Додаткові критерії описуються у діапазоні оцінок критеріїв професійної компетентності службовців категорії «Б» та «В» та у Розділі ІІ Додатку 2Б;

г) після заповнення необхідної інформації безпосередній керівник  та/або керівник вищого рівня підписує акт (Додаток 2Б) та передає його для опрацювання у службу управління персоналом.

Для керівників самостійних структурних підрозділів оцінювання у Розділах І та ІІ Додатку 2Б повністю здійснюється безпосереднім керівником;

е) Розділ ІІІ Додатку 2Б заповнюється працівником служби персоналу, ним проводиться розрахунок результатів оцінювання відповідно до формули розрахунку підсумкового показника Z наведеної у Додатку 2Б;

є) підсумковий показник Z визначається як сума коефіцієнта X за Розділом І та коефіцієнта Y за Розділом ІІ Додатку 2Б, формула розрахунку коефіцієнтів наведена у Додатку 2Б.

За результатами оцінювання у Розділі ІІІ Додатку 2Б керівником служби управління персоналом визначаються відповідні пропозиції.

30. Служба управління персоналом перевіряє форми та акти і готує проект розпорядчого акту про оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за звітний період, до якого має додаватися список державних службовців, які пройшли оцінювання та відповідні результати, і подає його на затвердження керівнику державної служби.

31. Протягом 3 календарних днів, з дня підписання вказаного розпорядчого акту, служба управління персоналом ознайомлює з ним державних службовців, у разі потреби надає копію підписаного акту  та Додатку 2Б.

32. У разі початку процедури оскарження результатів оцінки, оцінювання вважається таким, що відбулося, проте у разі зміни оцінки за результатами оскарження, вносяться відповідні зміни до вищезгаданого розпорядчого акту.

33. Оригінали форми та акта передаються до служби управління персоналом державного органу та зберігаються у особовій справі державного службовця. У разі усного або письмового звернення державного службовця про надання копії акту оцінювання, йому надається копія завірена службою управління персоналом .

 

Результати оцінювання

 

34. Результати оцінювання можуть містити негативну, позитивну або відмінну оцінки і визначаються відповідно до значення підсумкового показника Z:

– відмінна оцінка, якщо значення показника знаходяться в діапазоні 0,79 - 1;

– позитивна оцінка, якщо значення показника знаходяться в діапазоні 0,46 - 0,78;

– негативна оцінка, якщо значення показника знаходяться в діапазоні 0 - 0,45.

35. Отримання державним службовцем відмінної оцінки результатів його службової діяльності є підставою для щорічного преміювання та/або рекомендації на участь у конкурсі на зайняття вищої посади.

36. Отримання державним службовцем позитивної оцінки результатів його службової діяльності є підставою для відзначення відомчими заохочувальними відзнаками.

37. У разі отримання державним службовцем категорії «А» негативної оцінки результатів службової діяльності службою управління персоналом суб’єкта призначення за погодженням з суб’єктом призначення, визначає заходи з удосконалення його службової діяльності. Повторне оцінювання в разі отримання негативної оцінки проводиться відповідно до цього Порядку протягом 6 місяців після місяця в якому затверджено наказ (розпорядження) щодо результатів оцінювання службової діяльності або остаточних результатів оскарження оцінювання.

38. У разі отримання державним службовцем категорії «Б» та «В» негативної оцінки результатів службової діяльності керівник державної служби за пропозицією безпосереднього керівника визначає заходи з удосконалення його службової діяльності. Повторне оцінювання проводиться відповідно до цього Порядку протягом 4 місяців після місяця в якому затверджено наказ (розпорядження) щодо результатів оцінювання службової діяльності або остаточних результатів оскарження оцінювання.

39. Отримання повторної негативної оцінки є підставою для припинення державної служби.

40. Оскарження результатів оцінювання здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну службу». Оскарженню підлягає тільки негативна оцінка.

41. За результатами оцінювання службою управління персоналом суб’єкта призначення складається індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

42. Служба управління персоналом відповідає за збір, зберігання та обробку результатів оцінювання діяльності державного службовця.

43. За результатами оцінювання служба управління персоналом суб’єкта призначення надає інформацію про проведення оцінювання результатів діяльності державних службовців відповідно до порядку, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби.

 

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

 

ФОРМА

Визначення завдань та очікуваних результатів

роботи державного службовця на _______ рік

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про державного службовця

Прізвище

Ім’я

По батькові

Посада

Категорія

Група

Орган державної влади

 

 

Структурний підрозділ

Посада та П.І.Б. безпосереднього керівника

Завдання та очікувані результати роботи (показники виконання)

(визначається безпосереднім керівником на період оцінки діяльності державного службовця)

Коментарі (уточнення)

А

Б

В

Г

Завдання

Очікувані результати роботи

Термін виконання

 

1

а)

 

 

2

б)

 

 

3

в)

 

 

4

г)

 

 

5

д)

 

 

…..

…..

 

 

 

кількість

показників:_________________

 

 

               

 

 

_______________________________________                                                                                                                                                             __________________           ______________________

  (прізвище, ініціали державного службовця)                                                                                                                                                                           (дата)                                               (підпис)

 

_____________________________________                                                                                                                                                  __________________           ______________________

  (прізвище, ініціали безпосереднього керівника або                                                                                                                                                                  (дата)                                                                                                                                                                                                                                    (підпис)

                     керівника вищого рівня)                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Додаток 2А

до Порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

 

АКТ

оцінювання результатів службової діяльності державного службовця категорії «А» за _______ рік

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про державного службовця

Прізвище

Ім’я

По батькові

Посада

Категорія

Група

Орган державної влади

Суб’єкт призначення

№ завдання по порядку

 Інформація про фактичні результати виконання основних функцій, визначених цим Законом, та завдань передбачених стратегічними документами державного та/або місцевого рівнів, реалізації повноважень та виконання обов’язків визначених у положенні відповідного державного органу та доручень і розпоряджень суб’єкта призначення та річного плану роботи державного органу

(заповнюється державним службовцем)

Результати виконання
у %,
(0 – не виконано,
100 - виконано повністю)

А

Б

В

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

……

 

             

 

Заповнюється  службою управління персоналом суб’єкта призначення

ОЦІНКА (відмітити вірне)

негативно

 

позитивно

 

відмінно

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

(визначається керівником служби управління персоналом)

Преміювати у розмірі

 

Рекомендувати залучити до заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності

 

Звільнити (у разі отримання повторної негативної оцінки)

 

Заходи з удосконалення службової діяльності державного службовця (у разі отримання негативної оцінки)

 

               

 

 

_______________________________________________

(прізвище, ініціали державного службовця)

 

 

_______________________________________________

(прізвище, ініціали керівника служби
 управління персоналом суб’єкта призначення)призначення

 

_______________________________________________

(прізвище, ініціали суб’єкта призначення)

 

________________             (дата)

 

 

________________             (дата)

 

 

________________             (дата)

 

 

________________________

(підпис)

 

 

________________________

(підпис)

 

 

________________________

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2А1

до Порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

ОБГРУНТУВАННЯ

результатів оцінювання

негативно

 

позитивно

 

відмінно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

(прізвище, ініціали керівника служби
управління персоналом суб’єкта призначення)

 

 

 

__________________________________

(прізвище, ініціали суб’єкта призначення)

 

 

 

________________              (дата)

 

 

 

 

________________              (дата)

 

 

 

 

____________________

(підпис)

 

 

 

 

____________________

(підпис)

               

 

Додаток 2Б

до Порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

 

АКТ

оцінювання результатів службової діяльності державного службовця за _______ рік

 

РОЗДІЛ І. Загальна оцінка результатів службової діяльності

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про державного службовця

Прізвище

Ім’я

По батькові

Посада

Категорія

Група оплати праці

Орган державної влади

Структурний підрозділ

Посада та П.І.Б. безпосереднього керівника

Показники за алфавітом

(відповідно до стовпця Б ДОДАТКУ 1)

 Інформація про фактичні результати виконання завдань (досягнення показників)

(заповнюється державним службовцем)

оцінювання безпосереднім керівником

оцінювання керівником вищого рівня

Висновок стосовно досягнення результатів

(відмінно – 3 бали;
позитивно – 2 бали;
недостатньо – 1;
негативно – 0 балів)

А

Б

В

Г

а)

 

 

 

б)

 

 

 

в)

 

 

 

г)

 

 

 

ґ)

 

 

 

д)

 

 

 

е)

 

 

 

є)

 

 

 

кількість

показників:_____________

 

сума:_________

сума:_________

загальна  сума:___________

                 

РОЗДІЛ ІІ. Оцінювання професійних якостей державного службовця

 

Перелік критеріїв професійної компетентності

оцінювання безпосереднім керівником

А

Б

В

Критерій

Коротке визначення

 

 (відмінно – 3 бали; позитивно – 2 бали;

недостатньо – 1 бал; негативно – 0 балів)*

1. Результативність

ступінь успішності та якості виконання поставлених завдань

 

2. Дисциплінованість

дотримання правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни

 

3. Професійна етика

дотримання етичного кодексу державного службовця

 

4. Ініціативність

здатність державного службовця до нестандартного, творчого підходу при плануванні та вирішенні поставлених завдань, в межах компетенції, що дозволяє спростити та оптимізувати управлінські процеси, збільшити ефективність та результативність виконуваної роботи

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

Кількість критеріїв:_________

 

Загальна сума:____________

КОМЕНТАРІ державного службовця щодо необхідних заходів з удосконалення результатів службової діяльності (заповнюється за бажанням):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

* - відповідно до затвердженого діапазону оцінок критеріїв професійної компетентності.

РОЗДІЛ ІІІ. Результати  оцінювання службової діяльності державного службовця

 

Заповнюється керівником служби управління персоналом

Результати за РОЗДІЛОМ І

(показник Х)

Результати за РОЗДІЛОМ ІІ

(показник Y)

ПІДСУМКОВИЙ ПОКАЗНИК Z (Z=X+Y) **

(відмінна оцінка – значення показника в межах 0,79 - 1 ;

позитивна оцінка – значення показника в межах 0,46 – 0,78;

негативна оцінка – значення показника в межах 0,45 – 0)

ОЦІНКА (відмітити вірне)

 

 

 

негативно

 

позитивно

 

відмінно

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

(визначається керівником  служби управління персоналом )

Преміювати у розмірі

 

Рекомендувати до участі у конкурсі на зайняття вищої посади державної служби

 

Рекомендувати залучити до заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності

 

Звільнити (у разі отримання повторної негативної оцінки)

 

Заходи з удосконалення службової діяльності державного службовця(у разі отримання негативної оцінки)

 

                   

 

** - відповідно до методики розрахунку підсумкового показника Z.

 

 

_______________________________________________

(прізвище, ініціали державного службовця)

 

 

_______________________________________________

(прізвище, ініціали безпосереднього керівника)

 

 

_______________________________________________

(прізвище, ініціали керівника вищого рівня)

 

 

________________             (дата)

 

 

________________             (дата)

 

 

________________             (дата)

 

 

 

________________________

(підпис)

 

 

________________________

(підпис)

 

 

________________________

(підпис)

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження Додатку 2Б

 

 

 

Діапазон оцінок

критеріїв професійної компетентності службовців категорії «Б» та «В»

Критерій

ОЦІНКА

негативно – 0 балів

недостатньо – 1 бал

позитивно – 2 бали

відмінно – 3 бали

1.Результативність

якість виконаної роботи незадовільна, не дотримуються норми, вимоги регламентів, відповідних нормативно-правових актів тощо, якими повинен керуватись державний службовець при виконанні своїх посадових обов’язків, результати роботи не відповідають очікуванням

якість виконаної роботи недостатня, не в повній мірі виконуються норми, вимоги регламентів, відповідних нормативно-правових актів тощо, якими повинен керуватись державний службовець при виконанні своїх посадових обов’язків, результати роботи лише частково відповідають очікуванням.

зазвичай робота виконується в необхідній мірі, доволі якісно та відповідає встановленим вимогам. Разом з тим, допускаються незначні помилки, що в цілому не впливає на результат роботи

результат виконаних завдань завжди якісний, повністю виконуються необхідні нормативи та регламенти

2.Дисциплінованість

не дотримується встановлених правил внутрішнього трудового розпорядку та розпорядку робочого часу

періодично порушує встановлені правила внутрішнього трудового розпорядку та розпорядок робочого часу

дотримується встановленого внутрішнього трудового розпорядку, в цілому дисциплінований, практично не порушує розпорядок робочого часу

високодисциплінований, пунктуальний при виконанні поставлених завдань та встановленого внутрішнього трудового розпорядку

3. Професійна етика

норми поведінки вирізняються нестриманістю, безтактовністю як до колег так і до відвідувачів, систематично порушуються встановлені правила та норми етичної поведінки

норми поведінки знаходяться в межах загальноприйнятих в організації, проте іноді відмічається нестриманість, безтактовність як до колег так і до відвідувачів, епізодично порушує встановлені правила та норми етичної поведінки

неконфліктний, стриманий, дотримується встановлених правил та норм етичної поведінки

поважає колег та користується відповідним авторитетом, підтримує здоровий мікроклімат та дружню атмосферу в колективі

4.Ініціативність

відсутня ініціативність, поставлені завдання виконуються неефективними методами, пасивність в роботі та застарілі підходи до організації робочого процесу

практично відсутня ініціативність, поставлені завдання виконуються методами, що часто не враховують зміни та нові умови праці, значна пасивність в роботі та уникання нових підходів до організації робочого процесу

періодично проявляє ініціативу в роботі залежно від поставлених завдань, несистематично демонструє творчий, нестандартний підхід до роботи, що зазвичай дозволяє досягнути позитивних результатів, іноді деталізує та розширює поставлені завдання в межах компетенції для якіснішого виконання роботи

 демонструє високу ініціативність та зацікавленість у роботі, готовий шукати нестандартні рішення та запроваджувати інноваційні підходи при виконанні поставлених завдань, демонструє високі аналітичні здібності і готовий брати ініціативу на себе при вирішенні складних завдань

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

продовження Додатку 2Б

 

 

Методика розрахунку підсумкового показника Z.

 

Для визначення підсумкової оцінки результатів службової діяльності використовувати наступні значення:

1. Відмінна оцінка – значення показника в межах 0,79 - 1 ;

2. Позитивна оцінка – значення показника в межах 0,46 – 0,78;

3. Негативна оцінка – значення показника в межах 0,45 - 0.

Для розрахунку показника Z використовувати наступну формулу:

 

 

де, Х – результат оцінювання службової діяльності державного службовця за РОЗДІЛОМ І;

 

де, Y – результат оцінювання професійних якостей державного службовця за РОЗДІЛОМ ІІ;