Пошук
Розширений пошук
Щодо окремих питань заміщення тимчасово відсутніх працівників і керівників

     Слід відзначити, що правове регулювання порядку тимчасового замісництва в законодавстві України не врегульоване. У зв’язку з цим, відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545-XII "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР", для регулювання зазначених правовідносин застосовуються акти союзу РСР, які не суперечать Конституції України та законам України, зокрема роз’яснення Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 29.12.65 № 30/39 "Про порядок оплати тимчасового замісництва".

     Кодекс законів про працю України та зазначене вище роз’яснення дають підстави виокремити три головні правові режими виконання роботи тимчасово відсутніх працівників і керівників:

     суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи;

     виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника із звільненням від основної роботи (тимчасове заступництво);

     виконання обов'язків за вакантною посадою.

     Правову основу суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи становлять статті 21 та 105 КЗпП. Крім цього, зберігають обмежену чинність постанова Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 №1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)" та Інструкція з її застосування, затверджена постановою Держкомпраці, Мінфіну СРСР та ВЦРПС від 14.05.82 № 53-ВЛ. Водночас слід мати на увазі, що відповідно до пункту 15 постанови № 1145 її дія не поширюється на керівників підприємств, установ і організацій, головних спеціалістів, керівників структурних підрозділів та їх заступників, на спеціалістів та службовців органів державного управління.

     Відповідно до статті 21 КЗпП трудовий договір є угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов’язується виконувати обумовлено цією угодою роботу, а власник чи уповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату. Статтею 105 КЗпП визначено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

     У листі Мінпраці України від 19.04.2011 № 126/06/186-11 визначено, що виконання обов'язку тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своїх основних обов'язків  це заміна працівника, відсутнього у зв'язку з хворобою, відпусткою, коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов'язки тимчасово відсутнього працівника.

     Покладання додаткових функцій з виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника оформляється наказом, який має бути погоджений з працівником.

     Виконання додаткових обов’язків відбувається протягом робочого дня, з урахуванням нормальної тривалості робочого часу, встановленої КЗпП.

     Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника органів державної виконавчої влади проводиться з урахуванням вимог статті 98 КЗпП та статті 13 Закону України "Про оплату праці", відповідно до яких оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань та інших позабюджетних доходів. Умови доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в державних органах врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

     Правова конструкція суміщення професій (посад) відрізняється від виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника тим, що суміщення професій (посад) може мати місце лише за вакантною посадою.

     Правовий режим виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника із звільненням від основної роботи (тимчасове заступництво) визначається роз’ясненням Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 29.12.65 № 30/39 "Про порядок оплати тимчасового замісництва". Відповідно до пункту 1 зазначеного роз’яснення тимчасовим замісництвом вважається виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю.

     Згідно з листом Мінпраці України від 20.01.2005 № 18-23 тимчасове замісництво (заступництво) – це виконання службових обов'язків за більш відповідальною посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це пов'язане з виробничою необхідністю або з розпорядчими функціями, працівником, який працює на тому ж підприємстві, в установі, організації. Тимчасове замісництво за більш відповідальною посадою є одним із способів перевірки на практиці потенційних можливостей працівників для включення їх до резерву на висування. Йдеться про заміщення керівників усіх рівнів – підприємств, виробництв, цехів, відділів. Як вбачається з наведеного, тимчасове замісництво застосовується лише на посадах керівників.

     Оскільки тимчасове заступництво (замісництво) пов’язане з припиненням роботи за основною посадою, воно вважається тимчасовим переведенням на іншу роботу і провадиться з урахуванням частини першої статті 33 КЗпП, тобто лише за згодою працівника. Враховуючи зазначене, тимчасовим замісником (заступником) може бути лише штатний працівник відповідного підприємства, установи, організації.

     Тимчасове замісництво оформляється наказом.

     Працівник, який заміщує тимчасово відсутнього працівника, на період замісництва звільняється від виконання обов'язків, обумовлених трудовим договором за основним місцем роботи, і йому виплачується різниця між його фактичним посадовим окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує. Штатним заступникам, помічникам відсутніх працівників (у разі відсутності посади заступника) різниця в окладах не виплачується.

     Відповідно до пункту 2 роз’яснення від 29.12.65 № 30/39 призначення працівника виконуючим обов'язки за вакантною посадою не допускається. Зазначене можливе лише за посадою, призначення на яку провадиться вищим органом управління. В цьому випадку керівник установи зобов’язаний не пізніше місячного терміну з дня прийняття працівника на роботу представити у вищий орган управління документи для його призначення на посаду. Цей орган у місячний термін з дня отримання документів повинен розглянути питання та повідомити керівнику про результати.

     Стосовно включення до підпису на документах помітки "виконуючий обов’язки" чи "В.о." повідомляємо наступне.

     Відповідно до пункту 10 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 право на створення, підписання, погодження, затвердження документів визначається актами законодавства, положеннями (статутами) установ, положеннями про структурні підрозділи і посадовими інструкціями.

     Пунктом 52 зазначеної інструкції визначено, що посадові особи підписують документи в межах своїх повноважень, визначених у положеннях (статутах) про установу, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, наказі (розпорядженні) про розподіл обов'язків між керівником та його заступниками тощо. У зазначених документах визначається також порядок підписання документів іншими особами у разі відсутності керівника установи та посадових осіб, які уповноважені їх підписувати.

     Документи, що надсилаються до органів державної влади, підписуються керівником установи або за його дорученням – заступником керівника.

     Документи, що надсилаються підприємствам, установам, організаціям, громадянам, підписуються керівником установи або його заступниками згідно з розподілом повноважень або керівниками структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

     Відповідно до пункту 57 інструкції у разі відсутності посадової особи, найменування посади, прізвище, ініціали (ініціал імені) якої зазначено на проекті документа, його підписує особа, що виконує її обов'язки, або її заступник. У такому разі обов'язково зазначаються фактична посада, ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом, якщо документ неможливо передрукувати). Не допускається під час підписання документа ставити прийменник "За" чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади керівника слів "Виконуючий обов'язки" або "В. о." здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням).

     Виходячи із зазначеного, вважаємо, що помітка "виконуючий обов’язки" чи "В.о." додається до назви посади керівника і зазначається поряд з фактичною посадою (крім випадків призначення виконуючим обов’язки за вакантною посадою особи, яка не перебуває у трудових відносинах з установою) в усіх випадках, коли виконання обов'язків керівника (у тому числі керівника структурного підрозділу) здійснюється на підставі наказу про його заміщення (тимчасове виконання обов’язків), які мають разовий характер і вичерпують свою дію після виходу керівника на роботу.

     Водночас, якщо заміщення тимчасово відсутнього керівника установи, керівника структурного підрозділу установи здійснюється його штатним заступником відповідно до розподілу обов'язків (визначеному в наказі про розподіл обов'язків, регламенті чи іншому нормативному документі), назва посади тимчасово відсутнього керівника установи, а також помітки "виконуючий обов’язки" чи "В.о." не зазначаються. В такому разі зазначається лише фактична посада особи, яка підписала документ.
Територіальні органи Головдержслужби
Статистичні та аналітичні матеріали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія із ЗМІ та громадськістю

 MyCounter - счётчик и статистика

uaRating

 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти 

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/_3.jpg

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/image002.jpg

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/kds_baner.jpg

http://www.guds.gov.ua/document/382535/admin_reforma.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/zv.jpg

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/pryyazna.jpg

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/r2010.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/nove.jpg

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/image003.jpg

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/partnery.jpg

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/td.jpg

Головне управління ДФС у Чернівецькій області

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/flag_.jpg

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernovytska/ua/banz/image001.gif