Пошук
Розширений пошук
ПОПЕРЕДЖЕННЯ про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби

 

Законом України «Про державну службу» передбачено, що державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про державну службу» не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, встановлених законами України.

Статтею 16 цього Закону визначено, що державний службовець не може брати участь у стайках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

Статтею 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено, що державному службовець або іншій особі, уповноваженої на виконання функцій держави, забороняється:використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

 1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

 2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

 3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

 4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

 Статтею 7 цього Закону  забороняється:

 1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

 2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

  Статтею 8 цього Закону державним службовцям забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

 1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

 2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  державні службовці:

- не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам;

 - зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб;

- забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

 Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

 У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Статтею 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  передбачено, що державним службовцям, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

 1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій;

 2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;

 3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

В пункті 3 статті 12 цього Закону зазначено, що в разі відкриття валютного рахунку в іноземному банку державний службовець зобов’язана у десятиденний строк письмово повідомити про це податкову службу за місцем проживання із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження іноземного банку.

         Згідно пункту 1 статті 14 цього Закону державні службовці зобов'язані:

1) уживати  заходів  щодо  недопущення  будь-якої  можливості виникнення конфлікту інтересів;

2) повідомляти  невідкладно  безпосереднього  керівника   про наявність конфлікту інтересів.

 

         Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції» щодо державних службовців та осіб, які претендують на посади державних службовців,

 попереджений:

 

 

Підпис:                       

(ПІП)
Територіальні органи Головдержслужби
Статистичні та аналітичні матеріали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю

uaRating 

 

 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти 

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/administr.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/12345.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/gromada.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/baner.gif