Пошук
Розширений пошук
Інформація щодо діяльності Управління

Історія створення Управління державної служби Головдержслужби України

в Запорізькій області:

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2004 року №842 «Про утворення управлінь державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі» з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби в Запорізькій області, дотримання місцевими органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади Законів України „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, інших нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією, вимог щодо професійної відповідності кандидатів на зайняття посад державних службовців, надання методично-консультативної допомоги посадовим особам у проходженні служби в органах місцевого самоврядування в 25 січня 2005 року в Запорізькій області було створено територіальний орган Головного управління державної служби України – Управління державної служби Головного Управління державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області, який є підзвітним та підконтрольним Головдержслужбі України.

 

 

Контактна інформація Управління державної служби Головдержслужби України

в Запорізькій області:

 

Адреса: 69107, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 164

телефон: (061)239-03-18

факс: (061)224-62-78,

e-mail: zpuds@zp.guds.gov.ua.

zpguds@ukrpost.ua

 

 

Контактна інформація цетрального апарату Національного агенства України з питань державної служби

 

Структура цетрального апарату Національного агенства України з питань державної служби

 

Структура територіальних Управлінь Головдержслужби 

 

Стратегічні напрями діяльності Націоального агентства України з питань державної служби

 

У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Головне управління державної служби України та його наказами, а також Положенням про Управління державної служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області, затвердженого наказом Головдержслужби України від 17 вересня 2009 року № 256.

 

Пріоритетні напрямки діяльності Управління:

          

            участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері державної служби в Запорізькій області;

забезпечення дотримання державними органами вимог законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією, а також єдиних вимог щодо професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантної посади державного службовця;

участь у проведенні адміністративної реформи;

координація здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) вносить в межах своїх повноважень Головдержслужбі пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

2) здійснює контроль за дотриманням визначених законодавством умов реалізації громадянами права на державну службу;

3) надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

4) веде комп'ютерний облік даних про державних службовців четвертої – сьомої категорії в межах території, на яку поширюється компетенція Управління, надає державним органам методично-консультаційну допомогу щодо впровадження в роботу відповідних кадрових служб локальної системи "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", здійснює контроль, узагальнення та аналіз даних і подає відповідну інформацію Головдержслужбі;

5) проводить у межах своїх повноважень перевірку дотримання державними органами вимог законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією, інформує про її  результати Головдержслужбу, бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових  осіб місцевого самоврядування;

6) вносить в установленому порядку пропозиції керівникам державних органів щодо скасування рішень з питань державної служби, прийнятих усупереч законодавству, а також щодо усунення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних державних службовців;

7) за рішенням Начальника Головдержслужби бере участь у проведенні службових розслідувань стосовно державних службовців;

8) здійснює контроль за порядком ведення та зберігання особових справ державних службовців, формуванням і використанням кадрового резерву, проведенням конкурсного добору на зайняття посад державних службовців, атестації та щорічної оцінки виконання ними своїх обов'язків, узагальнює їх результати та подає відповідну інформацію Головдержслужбі;

9) здійснює консультаційне і методичне забезпечення з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

10) надає методично-консультаційну допомогу у створенні і забезпеченні функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

11) бере участь у проведенні оцінки якості та ефективності надання органами виконавчої влади державних та адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, подає зазначеним органам пропозиції щодо вдосконалення механізму надання таких послуг;

12) організовує проведення функціонального обстеження місцевих органів виконавчої влади та вносить за його результатами Головдержслужбі пропозиції щодо упорядкування їх функцій та удосконалення структури, надає методично-консультаційну допомогу в проведенні такого обстеження територіальним органам центральних органів виконавчої влади;

13) бере участь у межах своїх повноважень у реалізації проектів і виконанні програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, зокрема міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги;

14) бере участь у здійсненні заходів з інформатизації системи державної служби;

15) аналізує та узагальнює інформацію про потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, запобігання проявам корупції, бере участь у формуванні державного  замовлення на професійне навчання зазначених осіб, вносить відповідні пропозиції Головдержслужбі;

16) координує в межах своїх повноважень організацію професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в центрах перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, регіональних інститутах Національної академії державного управління при Президентові України та вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

17) надає методично-консультаційну допомогу  в здійсненні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, проводить аналіз у межах своїх повноважень професійних програм та планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, вносить Головдержслужбі пропозиції щодо їх погодження;

18) надає методично-консультаційну допомогу кадровим службам державних органів та  органів місцевого самоврядування в організації ведення обліку та моніторингу працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

19) надає консультаційну допомогу державним органам з питань надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків;

20) проводить вивчення громадської думки щодо оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади, за результатами якого подає Головдержслужбі аналітичні висновки;

21) проводить консультації з громадськістю з питань проходження  державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 

Дата оновлення: 16.06.2014 р.Дивіться також

Територіальні органи Головдержслужби
Статистичні та аналітичні матеріали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю
 
 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти 

 

 

 

http://www.guds.gov.ua/document/132275/administr.gif