•  
  •  
  •  

Конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2018 році

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

вул. Прорізна, 15, Київ-01, Україна 01601

тел. + 38 (044) 254-06-00; 279-57-90

E-mail: zagal@nads.gov.ua

www.nads.gov.ua

оголошує 
про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на:

підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за заочною формою навчання – 1600 осіб;

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції – 7850 осіб;

підвищення кваліфікації державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами 1000 осіб.

Перелік документів, що надається учасником конкурсного відбору:
- заява на участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення;
- копії ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), завірені в установленому порядку; 
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, завірений в установленому порядку;
- довідка про діяльність;
- показники економічної ефективності (розрахунок вартості надання послуг);
- проектні показники обсягів державного замовлення, погоджені територіальним органом НАДС за місцем розташування закладу освіти;
- критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів; 
- критерії конкурсного відбору виконавців на підвищення кваліфікації.

Конкурсна пропозиція подається за кожним заявленим напрямом надання освітніх послуг окремо.

Вимоги до оформлення конкурсної пропозиції:

Обсяг: обсяг конкурсної пропозиції  - до 24 сторінок; до загального обсягу включаються таблиці та ілюстрації (за наявності); при оформленні конкурсної пропозиції використовується текстовий редактор Word: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 рt;

Інтервал: 1,5 міжрядковий інтервал;

Шрифт: кегель - мітел (14 типографських пунктів);

Поля: текст конкурсної пропозиції необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 25 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

    Увага !  Конкурсна пропозиція має бути прошитою, пронумерованою, містити інформацію відповідно до пункту 2 Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом НАДС від 13 липня 2018 року № 174-18 та складатись державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсного відбору. 

Конкурсні пропозиції приймаються НАДС не пізніше 07 серпня 2018 року за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення визначеного строку їх прийняття або не відповідають установленим вимогам, повертаються Конкурсною комісією без розгляду.

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної комісії НАДС з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 08 серпня 2018 року о 1100 у приміщенні НАДС за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Роз’яснення з питань проведення конкурсного відбору та вимог до конкурсної документації можна отримати у робочі дні з 9.00 до 18.00 за телефонами:

+38(044) 256 00 92 (контактна особа: Губа М.О. – головний спеціаліст Відділу організації професійного навчання);

+38(044) 256 00 20 (контактна особа: Ковальський Д.О. – головний спеціаліст відділу планування та фінансування освітніх послуг Управління фінансів та бухгалтерського обліку).

Довідкова інформація: Лист  ЗВО, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».