•  
  •  
  •  

Форма визначення завдань та очікуваних результатів роботи державного службовця

Додаток 1

до Порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

 

ФОРМА

Визначення завдань та очікуваних результатів

роботи державного службовця на _______ рік

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про державного службовця

Прізвище

Ім’я

По батькові

Посада

Категорія

Група

Орган державної влади

 

 

Структурний підрозділ

Посада та П.І.Б. безпосереднього керівника

Завдання та очікувані результати роботи (показники виконання)

(заповнюється безпосереднім керівником за період оцінки діяльності державного службовця)

Коментарі (уточнення)

А

Б

В

Г

Завдання

(3-5 основних)

Очікувані результати роботи

(1-3 показники )

Термін виконання

 

Опис очікуваного результату

1

а)

 

 

б)

 

 

2

в)

 

 

г)

 

 

ґ)

 

 

3

д)

 

 

е)

 

 

є)

 

 

4

ж)

 

 

 

з)

 

 

5

и)

 

 

 

і)

 

 

 

ї)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість

показників:_________________

 

 

               

 

 

_______________________________________                                                                                                                                                             __________________          ______________________

  (прізвище, ініціали державного службовця)                                                                                                                                                                          (дата)                                               (підпис)

 

 

_______________________________________                                                                                                                                                             __________________          ______________________

  (прізвище, ініціали безпосереднього керівника або                                                                                                                                                                  (дата)                                                                                                                                                                                                                                    (підпис)

                     керівника вищого рівня)                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Додаток 2

до Порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

 

АКТ

оцінювання результатів службової діяльності державного службовця за _______ рік

РОЗДІЛ І. Загальна оцінка результатів службової діяльності

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про державного службовця

Прізвище

Ім’я

По батькові

 

 

 

Посада

Категорія

Група

Орган державної влади

Структурний підрозділ

Посада та П.І.Б. безпосереднього керівника

Показники за алфавітом

(відповідно до стовпця Б ДОДАТКУ 1)

 Інформація про фактичні результати виконання завдань (досягнення показників)

(заповнюється державним службовцем)

оцінювання безпосереднім керівником

оцінювання керівником вищого рівня

Висновок стосовно досягнення результатів

(відмінно – 3 бали; позитивно – 2 бали; негативно – 1 бал)

А

Б

В

Г

а)

 

 

 

б)

 

 

 

в)

 

 

 

г)

 

 

 

ґ)

 

 

 

д)

 

 

 

е)

 

 

 

є)

 

 

 

ж)

 

 

 

з)

 

 

 

и)

 

 

 

і)

 

 

 

ї)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість

показників:_____________

 

сума:___________

сума:___________

загальна  сума:___________

                 

РОЗДІЛ ІІ. Оцінювання професійних якостей державного службовця за _______ рік

 

Перелік критеріїв професійної компетентності

оцінювання безпосереднім керівником

А

Б

В

Критерій

Коротке визначення

 

 (відмінно – 3 бали; позитивно – 2 бали; негативно – 1 бал)*

1. Результативність

ступінь успішності та якості виконання поставлених завдань

 

2. Дисциплінованість

дотримання правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни

 

3. Професійна етика

дотримання етичного кодексу державного службовця

 

4. Ініціативність

здатність державного службовця до нестандартного, творчого підходу при плануванні та вирішенні поставлених завдань, в межах компетенції, що дозволяє спростити та оптимізувати управлінські процеси

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

Кількість критеріїв:_________

 

загальна сума:_____________

КОМЕНТАРІ державного службовця щодо необхідних заходів з удосконалення результатів службової діяльності (заповнюється за бажанням):

 

 

 

 

 

       

 

 

_______________________________________                                                                                                                                                             __________________          ______________________

  (прізвище, ініціали державного службовця)                                                                                                                                                                           (дата)                                               (підпис)

 

 

_______________________________________                                                                                                                                                             __________________          ______________________

  (прізвище, ініціали безпосереднього керівника)                                                                                                                                                                      (дата)                                                                                                                                                                                                                                    (підпис)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

_______________________________________                                                                                                                                                             __________________          ______________________

  (прізвище, ініціали керівника вищого рівня або                                                                                                                                                                    (дата)                                               (підпис)

            керівника державної служби)

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діапазон оцінок

критеріїв професійної компетентності

Критерій

ОЦІНКА

негативно – 1 бал

позитивно – 2 бали

відмінно – 3 бали

1.Результативність

якість виконаної роботи незадовільна, не в повній мірі виконуються норми, вимоги регламентів, відповідних нормативно-правових актів тощо, якими повинен керуватись державний службовець при виконанні своїх посадових обов’язків

зазвичай робота виконується в необхідній мірі, доволі якісно та відповідає встановленим вимогам. Разом з тим, допускаються незначні помилки, що в цілому не впливає на результат роботи

результат виконаних завдань завжди якісний, повністю виконуються необхідні нормативи та регламенти

2.Дисциплінованість

постійно порушує встановлені правила внутрішнього трудового розпорядку, періодично порушує розпорядок робочого часу тощо

дотримується встановленого внутрішнього трудового розпорядку, в цілому дисциплінований, практично не порушує розпорядок робочого часу

високодисциплінований, пунктуальний при виконанні поставлених завдань та встановленого внутрішнього трудового розпорядку

3. Професійна етика

норми поведінки вирізняються нестриманістю, безтактовністю як до колег так і до відвідувачів, систематичне порушення етичних норм та правил

неконфліктний, стриманий, дотримується встановлених етичних норм та правил

поважає колег та користується відповідним авторитетом, підтримує здоровий мікроклімат та дружню атмосферу в колективі

4.Ініціативність

практично відсутня ініціативність, поставлені завдання виконуються методами, що часто не враховують зміни та нові умови праці, висока пасивність в роботі та застарілі підходи до організації робочого процесу

періодично проявляє ініціативу в роботі залежно від поставлених завдань, несистематично демонструє творчий, нестандартний підхід до роботи, що зазвичай дозволяє досягнути позитивних результатів, іноді деталізує та розширює поставлені завдання в межах компетенції для якіснішого виконання роботи

 демонструє високу ініціативність та зацікавленість у роботі, готовий шукати нестандартні рішення та запроваджувати інноваційні підходи при виконанні поставлених завдань, демонструє високі аналітичні здібності і готовий брати ініціативу на себе при вирішенні складних завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Результати  оцінювання службової діяльності державного службовця

 

Прізвище

Ім’я

По батькові

 

 

 

Заповнюється керівником служби персоналу

Результати за РОЗДІЛОМ І

(показник Х)

Результати за РОЗДІЛОМ ІІ

(показник Y)

ПІДСУМКОВИЙ ПОКАЗНИК Z(Z=X+Y)

ОЦІНКА (підкреслити)

 

 

 

негативно    позитивно    відмінно

ПРОПОЗИЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

(визначається керівником кадрової служби)

Преміювати у розмірі

 

Присвоїти ранг

 

Заохотити відзнакою

 

Звільнити (у разі отримання повторної негативної оцінки)

 

Рекомендувати залучити до заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності

 

Заходи з удосконалення службової діяльності державного службовця (у разі отримання негативної оцінки)

 

             

 

 

 

 

 

_______________________________________                                                                                                                                                             __________________          ______________________

  (прізвище, ініціали керівника кадрової служби)                                                                                                                                                                    (дата)                                               (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика розрахунку підсумкового показника Z.

 

Для визначення підсумкової оцінки результатів службової діяльності використовувати наступні значення:

1. Відмінна оцінка – значення показника в межах 0,79 - 1 ;

2. Позитивна оцінка – значення показника в межах 0,46 – 0,78;

3. Негативна оцінка – значення показника в межах 0,45 - 0.

Для розрахунку показника Z використовувати наступну формулу:

 

 

де, Х – результат оцінювання службової діяльності державного службовця за РОЗДІЛОМ І;

 

де, Y – результат оцінювання професійних якостей державного службовця за РОЗДІЛОМ ІІ;

 

 

 

 

                                              

 

Додаток 3

до Порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

ПРОТОКОЛ ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЄЮ З ОЦІНЮВАННЯ

(заповнюється у разі потреби)

Рішення Комісії:

 погодити оцінку без змін

 змінити оцінку на:

 негативно

  позитивно

  відмінно

Коментарі Комісії (обґрунтування рішення, рекомендації безпосередньому керівнику, кадровій службі, керівнику державного органу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  Комісії:                                                                                           

 

Секретар Комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

(ініціали та прізвище)

 

 

(підпис)                                                              (дата)

 

(підпис)                                                                (дата)

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

ініціали та прізвище

підпис

 

 

 

 

 

 

                       

З результатами оскарження результатів оцінювання службової діяльності ознайомлений

 

 

ініціали та прізвище                                                                                                          (підпис державного службовця)

 

(дата)

 

Додаток 4

до Порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

 

ЗВІТ

про проведення оцінювання результатів

діяльності державних службовців

 

№ з/п

Найменування органу державної владита його територіальних органів

Кількість фактично працюючих державних службовців станом на __________

Не підлягають щорічному оцінюванню

усього підлягають щорічному оцінюванню

Підсумкові оцінки

Рекомендації за результатами оцінювання

усього державних службовців

з них:

негативно

позитивно

відмінно

встановлення щорічної премії

присвоєння рангу

залучено до заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності

залучено до заходів з удосконалення службової діяльності

інше

перегляд розміру заробітної плати

жінок, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною

призначених пізніше ніж за шість місяців до оцінювання

                               
                               

 

 

 

 

 

_______________________________________                                                                                                                                                             __________________          ______________________

  (прізвище, ініціали керівника державної служби)