•  
  •  
  •  

Наказ Нацдержслужби "Про затвердження Типового положення про службу персоналу"

Проект

Станом на 01.03.2016 року

 

 

 

 

mso186

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

НАКАЗ

 

 

___ _______2016 року                     м. Київ                                       № ________

 

 

Про затвердження Типового положення про службу

управління персоналом

державного органу

 

 

 

 

 

                           

 

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Типове положення про службу управління персоналомдержавного органу, що додається.

 

2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Нацдержслужби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

 

 

 

Голова                                                                                               К.О. Ващенко

 

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

«____» ________ 2016 р. №____

 

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про службу управління персоналом державного органу

 

І. Загальні положення

 

1.1.   У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі – служба управління персоналом).

У державному органі, чисельність якого становить менше 10 осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців цього органу.

Посада спеціаліста з питань управління персоналом вводиться до штатного розпису органу державної влади з розрахунку до 20 осіб на одного спеціаліста служби управління персоналом.

1.2.                          Служба управління персоналом прямо підпорядковується керівнику державної служби в державному органі (далі – керівник державної служби).

1.3. У своїй діяльності служба управління персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим Типовим положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 

 

1.4. Положення про службу управління персоналом розробляється на основі цього Типового положення та затверджується керівником державної служби.

1.5. Служба управління персоналом має свою печатку.

ІІ. Основні завдання, функції та права служби управління персоналом

2.1. Основними завданнями служби управління персоналом є:

2.1.1 реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі;

2.1.2 забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

2.1.3 забезпечення організаційного розвитку державного органу;

2.1.4 добір персоналу на вакантні посади у державному органі;

2.1.5 планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

2.1.6 прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

2.1.7 здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.1.8 документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2.2. Служба управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1 організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу, зокрема шляхом формування політики в оплаті праці, штатного розпису державного органу;

2.2.2 розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом трудових відносин та державної служби;

2.2.3 вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

2.2.4 здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом та вносить йому відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом;

2.2.5 організовує роботу щодо розробки структури державного органу, положень про структурні підрозділи;

 

 

 

2.2.6 контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

2.2.7 проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

2.2.8 вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

2.2.9 у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від претендентів на посаду категорії «А», перевіряє їх на відповідність встановленим законом вимогам, передає їх до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє претендентів про результати такої перевірки;

2.2.10 приймає документи від претендентів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє претендентів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсній комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

2.2.11 розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

2.2.12 надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

2.2.13 за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;

2.2.14 разом з іншими структурними підрозділами державного органу:

планує просування по службі державних службовців державного органу з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

2.2.15 організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату державного органу, підпорядкованих територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління (далі – підпорядковані організації);

 

2.2.16 здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу;

2.2.17 узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

2.2.18 разом із держаним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

2.2.19 веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

2.2.20 аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

2.2.21 надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів державного органу;

2.2.22 обчислює стаж роботи та державної служби;

2.2.23 здійснює контроль за додержанням законодавства про працю та стану управління персоналом у підпорядкованих організаціях;

2.2.24 розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

2.2.25 організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить про це записи у особові справи та трудові книжки;

2.2.26 ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами, необхідними для ознайомлення державними службовцями, з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

2.2.27 оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

2.2.28 забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного органу;

2.2.29 здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

2.2.30 веде облік відпусток персоналу державного органу, контролює їх надання;

2.2.31 формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, веде їх облік;

2.2.32 здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;

 

2.2.33 оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

2.2.34  опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

2.2.35 у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу, у тому числі за кордон;

2.2.36 готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу;

2.2.37 забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії актапро звільнення, належно оформленої трудової книжки;

2.2.38 у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління державного органу, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

2.2.39 здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу;

2.2.40 забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі та зберігає матеріали про результати її проведення;

2.2.41 забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати у разі визначення її відповідальним структурним підрозділом за проведення такої перевірки;

2.2.42 здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового  обліку військовозобов'язаних і призовників в підпорядкованих установах, закладах освіти, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

2.2.43 розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

2.2.44 проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

2.3. Служба управління персоналом має право:

2.3.1 спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання  правил  внутрішнього службового  розпорядку,

вимог  законодавства про працю та державну службу в державному органі та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

2.3.1 взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

2.3.2 одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

2.3.3 за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

2.3.4 на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

2.3.5 за дорученням керівника державної служби представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

2.4. Покладення на службу управління персоналом завдань, не передбачених цим Типовим положенням, і таких, що не стосуються питань  управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

ІІІ. Керівник служби управління персоналом

3.1. Службу управління персоналом очолює керівник.

3.2. Керівник служби управління персоналом державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (крім Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України), у тому числі обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Керівник служби управління персоналом державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, (крім обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій), у тому числі районних державних адміністрацій, призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби, за погодженням з відповідним територіальним органом

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

3.3. На посаду керівника служби управління персоналом у державному органі призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», та має стаж роботи в службах управління персоналом не менше 1 року.

На посади інших працівників служби управління персоналом призначаються особи, які відповідають вимогам, встановлених Законом України «Про державну службу».

3.4. Керівник служби управління персоналом:

3.4.1 організовує планування роботи служби управління персоналом у державному органі та забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

3.4.2 забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3.4.3 забезпечує планування навчання персоналу державного органу;

3.4.4 вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису державного органу, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

3.4.5 визначає розподіл обов’язків між працівниками служби управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

3.4.6 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції служби управління персоналом;

3.4.7 підписує акт передачі справ і майна;

3.4.8 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

 

Директор Департаменту

нормативно-правової роботи

та юридичного забезпечення                                                   А.В. Заболотний