•  
  •  
  •  

Наказ Нацдержслужби "Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування"


 
http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

 
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
 ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 

 
НАКАЗ 
 

 
м. Київ  
«____»__________ 2016 року                                                                        № ____

 
Про затвердження Загальних правил
етичної поведінки державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування

 
            Відповідно до ст. 37 Закону України «Про запобігання корупції», законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, 

 
Н А К А З У Ю: 
1. Затвердити Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються.

 
2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби 

від 04 серпня 2010 року № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889 «Про державну службу».

 

 
Голова                                                                                                 К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ Національного агентства 
України з питань державної служби 
___ _______ 2016 року № ________

 

 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
етичної поведінки державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування

 
I. Загальні положення
1.1. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі – Загальні правила) є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Вони ґрунтуються на Конституції України, принципах проходження служби, визначених в Законах України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», які спрямовані на підвищення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, зміцнення репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також інформування громадян про норми поведінки, яких вони мають очікувати від цих осіб.
При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами. 
1.2. Загальні правила встановлюють основні вимоги до етики державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що займають посади згідно із Законами України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».
1.3. Поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією та законами України. 
1.4. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил мають дбати про позитивний авторитет органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також державної служби і служби в органах місцевого самоврядування в цілому, дорожити своїм ім'ям та статусом. 

 
1.5. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил повинні утримуватися від демонстрації власних політичних поглядів та свого ставлення до політичних сил, в тому числі громадських формувань, блоків, не допускати їх впливу на виконання службових обов'язків. 

 
1.6. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил, мають право на приватне життя і повинні поважати приватне життя інших державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зберігати конфіденційність такої  інформації, якщо інше не встановлено законами України. 

 
II. Загальні обов'язки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування


2.1. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил при виконанні службових обов'язків повинні діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України, а також чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
            Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті на відповідній території у межах їх повноважень, що не суперечать закону, також є обов'язковими до виконання всіма державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування. 

 
2.2. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил повинні сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов'язки, постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності. 

 
2.3. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил зобов’язані виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби, дотримуватися політичної нейтральності. 

 
2.4. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил під час виконання своїх службових обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на їх репутацію. 

 
2.5. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил повинні з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, додержуватися загальновизнаних правил етичної поведінки, культури спілкування (уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування), не повинні проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, не допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган державної влади чи орган місцевого самоврядування або ганьблять репутацію державного службовця чи посадової особи органу місцевого самоврядування.

 
2.6. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил мають виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, не віддавати перевагу будь-яким об'єднанням громадян, релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, напрямів діяльності тощо.
            Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил повинні дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян.

 
2.7. Одяг осіб, визначених в пункті 1.2. цих Загальних правил, повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності. 

 
2.8. При виконанні своїх обов’язків особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил мають дбати про те, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно. 

 
2.9. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил повинні постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень. 

 
2.10. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил зобов'язані своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України. 

 
2.11. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил зобов'язані діяти в межах своїх повноважень.
У разі отримання для виконання рішення чи доручення, які особа, визначена в пункті 1.2. цих Загальних правил, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, держави або суспільним інтересам, вона зобов'язана діяти у порядку визначеному Законами України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

 

2.12. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил не мають права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 10 Закону України «Про державну службу»).

2.13. Особам, визначеним в пункті 1.2. цих Загальних правил забороняється розголошувати довірену їм державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», та інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом, у тому числі й після залишення ними державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій.
Водночас особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил не повинні приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей. 
III. Врегулювання конфлікту інтересів 
3.1. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил зобов'язані у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів (терміни «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів» вживаються у значенях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції»).

 
3.2. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, особи, визначені в пункті 1.2. цих правил, повинні вчинити дії, передбачені статтею 28 Закону України «Про запобігання корупції» . 
Особам, визначеним в пункті 1.2. цих правил, які повідомили про реальний або потенційний конфлікт інтересів свого безпосереднього керівника і вважають, що вжиті заходи є недостатніми, рекомендується повідомити про це в письмовій формі керівника органу державної влади або місцевого самоврядування. 

 
3.3. Особам, визначеним в пункті 1.2. цих Загальних правил рекомендується позбутись приватного інтересу, з приводу якого може виникнути реальний або потенційний конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб. 
 IV. Запобігання проявам корупції 
4.1. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил зобов'язані неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх у корупції. Своєю поведінкою вони повинні продемонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, відкидають пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовують службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформують безпосереднього керівника.
Особам, визначеним в пункті 1.2. цих Загальних правил, які мають відомості про вчинення іншими державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування порушень вимог, передбачених Законами України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», цими правилами, слід передавати такі відомості керівнику органу державної влади або органу місцевого самоврядування відповідно. 

 
4.2. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил, мають дотримуватися спеціальних обмежень, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» , «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 
4.3. Особам, визначеним в пункті 1.2. цих, Загальних правил забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати неправомірну вигоду або дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб. 
У разі надходження пропозиції від юридичних або фізичних осіб щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) у своєму службовому приміщенні чи отримання його в інший спосіб особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил, зобов’язані діяти відповідно до статей 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції». 

 
4.4. Особи, визначені в пункті 1.2. цих Загальних правил повинні дотримуватися даних правил. За порушення законодавства про державну службу або службу в органах місцевого самоврядування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.