•  
  •  
  •  

Порядок обчислення стажу державної служби

П р о е к т

станом на 01.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від ________________ 2016 р. № ________

 

Київ


 

Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про державну службу»Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу».

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                       2016 р. №

 

ПОРЯДОК 
обчислення стажу державної служби

 

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення стажу державної служби.

2. Обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного органу.

З метою вирішення проблемних питань при обчисленні стажу державної служби керівником державної служби у державному органі може створюватися комісія для визначення (обчислення) стажу державної служби.

3. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, копія послужного списку, військовий квиток та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи (довідки, виписки із наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо).

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж державної служби обчислюється на підставі іншихдокументів, виданих за місцем роботи, служби, а також архівними установами.

4. Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон).

До стажу державної служби зараховуються:

1) час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;

2) час перебування на посаді народного депутата України;

3) час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;

4) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

5) час перебування на посадах суддів;

6) час перебування на посадах прокурорів;

7) час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

8) час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;

9) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

10) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

11) час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.

5. Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.

Періоди роботи (служби), передбачені у пункті 4 цього Порядку обчислюються сумарно.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до формули:

S = Х – Y, де:

S – стаж державної служби;

Х – дата звільнення з посади;

Y – дата прийняття на посаду.

Приклади обчислення стажу державної служби наведено у додатку 1.

6. Після визначення загального стажу державної служби державного службовця вираховується приведена дата стажу державної служби.

Приведена дата стажу державної служби – це дата, з якої в особи, яка набула статусу державного службовця, розпочинається відлік її безперервного стажу державної служби.

При визначенні приведеної дати стажу державної служби враховуються усі попередні періоди роботи (служби), які зараховуються до стажу державної служби.

Приклади обчислення приведеної дати стажу державної служби наведено у додатку 2.

7. Скарги, пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно із законодавством.

 

 

______________________

 

 

 

Додаток 1

до Порядку обчислення стажу

державної служби

 

 

ПРИКЛАДИ

обчислення стажу державної служби

 

Приклад 1. Особа з 06 квітня 2007 року по 11 листопада 2015 року працювала на посаді, віднесеній до категорії посад державних службовців.

Для обчислення стажу державної служби у цьому випадку застосовуємо формулу, наведену у пункті 5 цього Порядку.

Віднімання проводимо пам’ятаючи, що рік має 12 місяців, а місяць в середньому має 30 днів:

Х – 11 листопада 2015 року

Y – 06 квітня 2007 року

 

11 днів 11 місяців 2015 років

-

06 днів 04 місяці 2007 років

=

5 днів 07 місяців 8 років

 

Отже, стаж державної служби складає 8 років 07 місяців та 5 днів.

 

Приклад 2. Особу 15 липня 2010 року призначено на посаду головного спеціаліста міської ради та звільнено з посади 30 вересня 2015 року. 15 листопада 2015 року її призначено на посаду спеціаліста обласної державної адміністрації та 18 лютого 2016 року звільнено із займаної посади.

У цьому випадку стаж державної служби обчислюємо в три етапи.

1 етап. Спочатку обчислюємо перший період роботи. Для цього застосовуємо формулу, наведену у пункті 5 цього Порядку:

Х – 30 вересня 2015 року

Y – 15 липня 2010 року

S – стаж державної служби

 

30 днів 09 місяців 2015 років

-

15 днів 07 місяців 2010 років

=

15 днів 02 місяці 5 років

 

Отже, S = 5 років 02 місяців та 15 днів.

 

2 етап. Обчислюємо другий період роботи. Для цього застосовуємо формулу, наведену у пункті 5 цього Порядку:

Х – 18 лютого 2016 року

Y – 15 листопада 2015 року

S – стаж державної служби

 

18 днів 02 місяців 2016 років

-

15 днів 11 місяців 2015 років

=

03 дні 03 місяці 0 років

 

Отже, S = 03 місяці та 03 дні.

 

3 етап. Обчислюємо загальний стаж державної служби, додаючи стаж державної служби за перший період роботи до стажу державної служби за другий період роботи:

15 днів 02 місяців 5 років

+

03 дні 03 місяці 0 років

=

18 днів 05 місяців 5 років

 

Таким чином, стаж державної служби у особи становить 5 років 05 місяців та 18 днів.

 

 

_________________________

 

 

Додаток 2

до Порядку обчислення

стажу державної служби
 

 

ПРИКЛАДИ  
визначення приведеної дати стажу державної служби

 

 

Приклад 1. Якщо особа раніше не працювала на посадах, віднесених до відповідної категорії посад державних службовців, або на посадах, періоди роботи (служби) на яких зараховуються до стажу державної служби, то дата призначення цієї особи на посаду державного службовця буде для неї одночасно і приведеною датою її стажу державної служби.

Тобто, особу призначено на посаду державного службовця 25 липня
1998 року. До цієї дати особа не працювала на посадах, періоди роботи (служби) на яких зараховуються до стажу державної служби. Приведеною датою стажу державної служби у цьому випадку буде 25 липня 1998 року.

 

Приклад 2. Особа у період з 21 жовтня 1999 року по 15 вересня
2008 року працювала на посаді, віднесеній до відповідної категорії посад державних службовців. Повторно статус державного службовця особа набула 20 квітня 2013 року і з того часу продовжує обіймати посаду, віднесену до відповідної категорії посад державних службовців. У такому випадку приведена дата стажу державної служби обчислюється у два етапи.

1 етап. Обчислюємо стаж державної служби особи з 21 жовтня
1999 року по 15 вересня 2008 року. Для цього від дати звільнення з посади (15 вересня 2008 року) віднімаємо дату призначення на посаду (21 жовтня 1999 року). Віднімання проводимо пам’ятаючи, що рік має 12 місяців, а місяць в середньому має 30 днів:

15 днів 09 місяців 2008 років

-

21 днів 10 місяців 1999 років

=

24 дні 10 місяців 8 років

 

Отже, стаж державної служби особи у перший період її роботи на посаді державного службовця складає 8 років 10 місяців 24 дні.

2 етап. Повторно статус державного службовця особа набула 20 квітня 2013 року. Віднімаємо від цієї дати 8 років 10 місяців 24 днів (попередній стаж державної служби):

 

20 днів 04 місяців 2013 років

-

24 дні 10 місяців 8 років

=

26 днів 05 місяців 2004 років

 

Приведеною датою стажу державної служби особи буде 26 травня
2004 року.

Таким чином, можна сказати, що 26 травня 2004 року для особи є нібито датою, з якої вона почала працювати на посаді державного службовця і працює на ній безперервно до цього часу.

 

Приклад 3. Якщо особа працювала на посадах державного службовця або на посадах, періоди роботи (служби), які зараховуються до стажу державної служби, з перервою декілька періодів, то для обчислення приведеної дати стажу її державної служби спочатку обчислюють сумарний стаж її державної служби у попередні періоди (так, як це наведено у
прикладі 1).

Потім від дати прийняття особи на посаду державного службовця в останній раз віднімають сумарний попередній стаж державної служби
(так, як це наведено у прикладі 2).

Отримана різниця буде приведеною датою стажу державної служби цієї особи.

 

_____________________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                       2016 р. №

 

 

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 
«Про порядок обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1994 р.,
№ 8, ст. 213).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р.
№ 758
«Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 21).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р.
№ 878
 «Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 62).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р.
№ 264
 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 167).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 397 
«Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758» (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 205).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р.
№ 651
 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 1, ст. 3).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р.
№ 871
 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 86).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р.
№ 311
 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283» (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 258).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р.
№ 1490
 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1996 р., № 20, ст. 580).

10. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1550 «Про умови оплати праці працівниківдержавних архівів областей, міст Києва і Севастополя та про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗПУкраїни, 1996 р., № 21, ст. 597).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р.
№ 861
 «Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1997 р., № 33, с. 24).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р.
№ 1040
 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1997 р., № 39, с. 13).

13. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 259 «Про умови оплати праці працівниківДержавного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державноїслужби» (Офіційний вісник України, 1998 р.,
№ 9, ст. 345).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1999 р.
№ 638
«Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 1997 р. № 1040» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 16,
с. 60).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р.
№ 1267
 «Про внесення змін і доповнень до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29,
с. 73).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р.
№ 2044
 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 45, с. 32).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р.
№ 848
 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 900).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р.
№ 1113
 «Про внесення змін до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1164).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.
№ 428
 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 845).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р.
№ 1435
 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1982).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2002 р.
№ 681
 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 травня 1994 р. № 283» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21,
ст. 1045).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р.
№ 1620
 «Деякі питання центральних державних архівів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2026).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 85 
«Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 137).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р.
№ 258
 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 534).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р.
№ 689
 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1436).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р.
№ 814
 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283» (Офіційний вісник України, 2004 р.,
№ 26, ст. 1698).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 р. № 2 
«Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 83).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 43 
«Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 3, ст. 142).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р.
№ 238
 «Про доповнення додатка до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 714).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р.
№ 552
 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1626).

31. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р.
№ 804
 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 23, ст. 1724).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р.
№ 829
 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1814).

34. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1074
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльностіорганів і установ виконання покарань» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2233).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р.
№ 1076
 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2235).

36. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 29 листопада
2006 р. № 1658 «Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200).

37. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від8 грудня 2006 р.
№ 1700 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 р. № 4 
«Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 2, ст. 70).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 36 
«Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 213).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2421).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.
№ 981
 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2894).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р.
№ 57
 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 9, ст. 264).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р.
№ 730
 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1865).

44. Абзац другий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 5 серпня 2009 р. № 816 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісникУкраїни, 2009 р., № 59, ст. 2078).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р.
№ 1192
 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2931).

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 4 
«Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 22).

47. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від7 вересня 2011 р. № 968 «Питання Державної фінансової інспекції» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

48. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 978 «Питання Державної інспекції техногенної безпеки України» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3272).

49. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 «Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р.
№ 562
«Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 86, ст. 2433).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 635 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2734).

 

 

____________________