•  
  •  
  •  

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби"

Проект

станом на 15.03.2016 року

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ

 

від «___» ____________ 2016 р. №  _____

 

Київ

 

Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

 

 

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, що додається.

2. Національному агентству України з питань державної служби забезпечити організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) у позиції «Нацдержслужба» цифри «117» і «106» замінити відповідно цифрами «122» і «111».

 

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від ___________ 2016 р. № _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здійснення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі – Комісія).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах.

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами Українипостановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів та Нацдержслужби, цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності Комісії є:

1) законність;

2) професіоналізм;

3) чесність;

4) неупередженість;

5) прозорість;

6) рівність;

7) ефективність;

8) колегіальність та обґрунтованість прийняття рішень.

5. Рішення про утворення Комісії та затвердження її персонального складу приймається Кабінетом Міністрів за пропозицією Нацдержслужби.

Зміни та доповнення до персонального складу Комісії затверджуються рішенням Кабінету Міністрів на підставі пропозицій Нацдержслужби.

Пропозиції, визначені в абзаці першому та другому цього пункту, вносятьсяНацдержслужбою, відповідно до статті 14 Закону України «Про державну службу» на підставі:

1) подання суб’єкта призначення, рішенням якого делеговано відповідного представника до складу Комісії;

2) закінчення строку повноважень осіб, зазначених у пунктах 1‑6 частини другої статті 14 Закону України «Про державну службу»;

3) дострокового припинення повноважень члена Комісії.

6. Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки.

Рішення суб’єкта призначення про визначення свого представника для включення його до складу Комісії приймається на строк, визначений в абзаці першому цього пункту.

Строк повноважень осіб, зазначених у підпунктах 1‑3 частини другої статті14 Закону України «Про державну службу», визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.

ІІ. Повноваження Комісії

7. Комісія:

1) погоджує розроблені Нацдержслужбою, типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;

2) проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;

3) розглядає пропозиції та надає згоду на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, та повідомляє про своє рішення суб’єкта призначення і Нацдержслужбу;

4) вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених статтею 34 Закону України «Про державну службу»;

5) здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», та вносить суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження;

6) затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України;

7) приймає рішення про утворення комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду та комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду відповідних питань, визначає їх персональний склад з числа членів Комісії та визначає голів таких комітетів. Приймає рішення про внесення змін до персонального складу таких комітетів;

8) затверджує регламент роботи Комісії.

8. Комісія для виконання своїх повноважень має право:

1) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати з правом дорадчого голосу державних службовців за погодженням з керівниками відповідних державних органів, науковців та експертів, зокрема міжнародних (за згодою), у відповідній сфері, а також представників виборних органів первинних профспілкових організацій (за наявності) для участі у роботі Комісії під час розгляду питань, які потребують додаткової фахової підготовки та досвіду у відповідних галузях;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами у встановленому порядку;

4) здійснювати інші заходи для реалізації визначених у пункті 13 цього Положення повноважень.

9. Засідання Комісії проводить головуючий, який обирається на її засіданнях за пропозицією членів Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на відповідному засіданні.

10. Головуючий:

1) скликає засідання Комісії та інформує присутніх на ньому про кворум;

2) формує порядок денний засідання та виносить питання на голосування;

3) оголошує результати голосування;

4) забезпечує організацію підготовки, підписання та оприлюднення протоколів засідань та висновків Комісії;

5) контролює дотримання законодавства щодо уникнення конфлікту інтересів членів Комісії та його врегулювання в установленому законом порядку.

Головуючий обирається строком на 6 місяців. Член Комісії може бути обраний головуючим не більше двох разів поспіль.

У разі відсутності на засіданні головуючого члени Комісії обирають іншу особу з числа присутніх членів Комісії, яка буде тимчасово головувати на відповідному засіданні у порядку, визначеному пунктом 9 цього Положення.

Головуючий має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів.

11. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватись з матеріалами, що належать до компетенції Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування («за» чи «проти»);

3) ініціювати у разі потреби скликання засідання Комісії;

4) інші права, які пов’язані із забезпеченням виконання повноважень Комісії, відповідно до Закону України «Про державну службу» та цього Порядку.

12. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог Закону України «Про державну службу», цього Положення та рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об’єктивними під час проведення конкурсного відбору;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору;

6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

7) шанобливо ставитися до громадян і дотримуватися високої культури спілкування;

8) не допускати порушення правил етичної поведінки.

13. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішень і підлягає відводу:

1) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результатах розгляду;

2) якщо він є близькою особою або членом сім’ї особи, щодо якої розглядається питання;

3) за наявності інших обставин, які впливають або можуть вплинути на прийняття ним рішення.

За наявності підстав, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту, член Комісії зобов’язаний заявити самовідвід. З цих самих підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами Комісії, особами, щодо яких розглядаються питання.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається Комісією та фіксується у протоколі засідання Комісії.

14. На членів Комісії, визначених у пунктах 1–6 частини другої статті 14 Закону України «Про державну службу», поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

На членів Комісії, визначених у пунктах 7–8 частини другої статті 14 Закону України «Про державну службу», дія Закону України «Про запобігання корупції» поширюється у частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

15. Члени Комісії:

1) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

2) заслуховують результати перевірки документів кандидатів на зайняття посад державної служби, які опрацьовані комітетом з відбору кандидатів;

3) проводять співбесіду з кандидатами на посаду відповідно до Порядку проведення конкурсу;

4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх загальний рейтинг;

5) за результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсного відбору кандидата на вакантну посаду державної служби категорії «А», які відповідають вимогам конкурсу.

6) проводять відкрите головування або повторну співбесіду у разі встановлення, що два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

7) здійснюють дисциплінарні провадження, готують пропозиції та вносять їх суб’єкту призначення за результатами дисциплінарного провадження стосовно державних службовців категорії «А».

 

 

ІІІ. Порядок організації роботи Комісії

16. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

17. Засідання Комісії проводяться прозоро, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів.

Засідання Комісії проводяться за потреби, визначеної Законом України «Про державну службу», але не рідше одного разу на місяць у приміщенніНацдержслужби (адреса адміністративної будівлі: м. Київ, вул. Прорізна, 15).

Засідання Комісії можуть проводитись на вимогу членів Комісії, яка подається до спеціального структурного підрозділу в письмовому вигляді за підписом не менше третини членів Комісії і не пізніше чотирьох робочих днів до дня проведення відповідного засідання Комісії.

18. Закрите засідання Комісії може проводитись щодо проведення закритого конкурсу на посади державної служби категорії «А», пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки. Витяги з протоколів таких засідань оприлюднюються в частині, яка є публічною.

19. Перелік посад, визначених у пункті 18 цього Положення, та особливості проведення конкурсного відбору на ці посади визначаються у Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

20. Представник державного органу, в якому оголошено конкурс на зайняттявідповідної вакантної посади державної служби, має право бути присутнім на засіданні комісії щодо відбору кандидатів на посади категорії «А».       

21. Для організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Комісії та її комітетів за рішенням Голови Нацдержслужби утворюється спеціальний структурний підрозділ Нацдержслужби
(далі – спеціальний структурний підрозділ) у порядку, визначеному Законом України «Про центральні органи виконавчої влади».

22. Керівник спеціального структурного підрозділу підпорядкований та підзвітний служби Голові Нацдержслужби, а також підзвітний Комісії.

23. За поданням керівника спеціального структурного підрозділу Голова Нацдержслужби, з числа працівників спеціального структурного підрозділу визначає особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

24. Спеціальний структурний підрозділ:

1) відповідає за організаційне забезпечення проведення засідань Комісії та її комітетів;

2) готує проект порядку денного засідання Комісії;

3) фіксує кількість членів Комісії, присутніх на засіданні, вносить її у протокол засідання Комісії;

4) забезпечує взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими особами, а також громадянами та їх об’єднаннями, громадськими спілками з питань виконання покладених на Комісію завдань;

5) забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії;

6) веде та оформлює протоколи засідань Комісії;

7) інформує членів Комісії наявними засобами зв’язку про час проведення засідання Комісії в строк, необхідний для виконання завдань Комісії, визначених Законом України «Про державну службу», але не пізніше ніж за два календарні дні;

8) готує інформаційно-аналітичні матеріали для належного та оперативного висвітлення діяльності Комісії та інформування громадськості для подальшого оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів;

9) під час забезпечення виконання рішень (протоколів) та покладених на Комісію завдань забезпечує доступ членів Комісії:

до приміщення для проведення засідань Комісії та її комітетів;

до відповідних інформаційних баз даних державних органів та інших технічних засобів у межах наявних технічних ресурсів у встановленому порядку.

10) організовує ведення діловодства та архіву Комісії в установленому порядку;

11) на вимогу третини членів Комісії, з моменту письмового подання такої вимоги, інформує головуючого та членів Комісії про скликання позачергового засідання Комісії.

ІV. Комітет з відбору кандидатів

25. Комітет з відбору кандидатів є постійно діючим робочим органом Комісії і утворюється з метою забезпечення виконання Комісією своїх повноважень щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” та внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду.

26. Рішення про утворення та персональний склад комітету з відбору кандидатів приймає Комісія.

27. Комітет з відбору кандидатів діє на постійній основі у складі голови та членів комітету. Кількісний склад комітету становить 6 осіб.

Зміни до складу комітету з відбору кандидатів вносяться рішенням Комісії.

28. Голова комітету з відбору кандидатів обирається на першому засіданні комітету з числа його членів.

У разі відсутності голови комітету з відбору кандидатів його обов’язки тимчасово виконує інша особа, визначена на відповідному засіданні комітету з відбору кандидатів.

29. Засідання комітету з відбору кандидатів є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його членів.

30. Для виконання покладених завдань комітетом з відбору кандидатів можуть залучатися з правом дорадчого голосу представники Нацдержслужби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.

31. Порядок роботи та функції комітету з відбору кандидатів визначаються Регламентом роботи Комісії в межах, визначених цим Положенням та законодавством про державну службу.

32. Комітет з відбору кандидатів готує пропозиції та інші інформаційно-довідкові, аналітичні матеріали, проекти рішень та інші матеріали та подає їх на розгляд Комісії.

VІ. Комітет з дисциплінарних проваджень

33. Комітет з дисциплінарних проваджень є постійно діючим робочим органом Комісії і утворюється з метою забезпечення виконання Комісією своїх повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку державними службовцями, які займають посади категорії “А”.

34. Рішення про утворення та персональний склад комітету з дисциплінарних проваджень приймає Комісія.

35. Комітет з дисциплінарних проваджень утворюється на постійній основі у складі голови та членів комітету. Кількісний склад комітету становить 6 осіб.

Зміни до складу комітету з дисциплінарних проваджень вносяться рішенням Комісії.

36. Голова комітету з дисциплінарних проваджень обирається на першому засіданні комітету з числа його членів.

У разі відсутності голови комітету з дисциплінарних проваджень його обов’язки тимчасово виконує інша особа, визначена на відповідному засіданні комітету з дисциплінарних проваджень.

37. До складу комітету з дисциплінарних проваджень повинна бути включена щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та відповідний досвід роботи за фахом.

38. Засідання комітету з дисциплінарних проваджень є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його членів.

39. Для виконання покладених завдань комітетом з дисциплінарних проваджень можуть залучатися з правом дорадчого голосу Нацдержслужби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.

40. Порядок роботи та функції комітету з дисциплінарних проваджень визначаються і затверджуються Регламентом роботи Комісії в межах, визначених цим Положенням та законодавством про державну службу.

41. Комітет з дисциплінарних проваджень формує дисциплінарну справу.

42. Комітет з дисциплінарних проваджень готує проект пропозицій Комісії про наявність чи відсутність підстав для притягнення до відповідальності, ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку державними службовцями, які займають посади державної служби категорії «А» і подає їх на розгляд Комісії.

VІІ. Рішення Комісії

43. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

44. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами Комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається у Нацдержслужбі, протягом п’яти років.

45. Протокол засідання оформлюється спеціальним структурним підрозділом протягом двох календарних днів з дати проведення засідання Комісії з урахуванням строку, наведеного у пункті 48 цього Положення, і доводиться до відома членів Комісії у письмовій формі та засобами електронного зв’язку.

46. Витяг із протоколу засідання Комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

47. Учасник конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А”, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення Комісії до суду.

48. Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на посади державної служби скасовується у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3) якщо за результатами спеціальної перевірки виявлено обмеження щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;

4) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування при призначенні на посаду державної служби вперше;

5) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.

_____________