•  
  •  
  •  

Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

                                                                           

 

 

 

Проект        

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від                            2017 р.          №

Київ

 

 

Про  схвалення Концепції реформування системи професійного навчання

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

 

 

  1. Схвалити Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що додається.

 

       2.  Національному агентству з питань державної служби разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

 

 

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

     СХВАЛЕНО

                                                               розпорядженням Кабінету Міністрів України

                                                               від                          2017 р. №

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
 
Проблеми, які потребують розв’язання

 

Здійснення в Україні структурних реформ, зокрема, державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, освіти вимагає високого рівня професійної компетентності та професійного розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад як невід’ємних складових управління людськими ресурсами в сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Чинна система підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації (далі – система професійного навчання) державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад не повною мірою відповідає сучасним вимогам до якості та змісту освіти. Зокрема, зміст освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», освітніх програм підвищення кваліфікації переважно не враховує  цілі та завдання, які стоять перед державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування. Недосконалий механізм  визначення реальних потреб в професійному навчанні не забезпечує взаємозв’язок між системою підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад і практикою державного управління та місцевого самоврядування.

Відсутня цілісна система моніторингу та оцінювання якості надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів забезпечення якості освіти.

Ринок освітніх послуг з професійного навчання є не конкурентним, доволі закритим для недержавних суб’єктів надання освітніх послуг. Бракує дієвого механізму координації дій різних суб’єктів професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Це в свою чергу спричиняє неефективне використання ресурсів на професійне навчання.

 

Мета Концепції

Метою Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – Концепція)  є визначення стратегічних напрямів, механізмів та строків формування сучасної ефективної системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, яка забезпечить підвищення рівня їх професійної компетентності, буде зорієнтована на потреби особистості  у професійному розвитку впродовж життя та сприятиме впровадженню принципів належного врядування.

Принципи реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад

 

Професійний розвиток державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування – це безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і навичок.

Система професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад – це цілісна сукупність взаємопов’язаних компонентів, що включає:

виявлення потреби у професійному навчанні  на основі оцінювання результатів службової діяльності;

формування, розміщення і виконання державного замовлення;

мотивацію підвищення рівня професійної компетентності;

забезпечення функціонування і розвитку ринку надання освітніх послуг в сфері професійного навчання;

моніторинг та оцінку якості навчання.

З урахуванням положень Меморандуму безперервної освіти Європейської Комісії нова модель професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад має базуватися на таких принципах:

усвідомленості потреби у  професійному розвитку;

наближеності освітніх послуг до місця проживання та роботи особи;

обов’язковості та безперервності;

цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру;

інноваційності та практичної спрямованості;

індивідуалізації та диференціації підходів до навчання;

відкритості та конкретності суб’єктів надання освітніх послуг;

гарантованості фінансових ресурсів на професійне навчання.

 

Шляхи розв'язання проблем

 

Проблеми передбачається розв’язати шляхом:

створення належних умов для забезпечення професійного розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

запровадження дієвої системи визначення потреб у професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

забезпечення безперервності, обов’язковості, плановості професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

розвитку ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на засадах прозорої та доброчесної конкуренції з відповідною системою моніторингу та оцінки якості освітніх послуг;

запровадження механізму координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги.

 

Створення належних умов для забезпечення професійного розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

 

Функціонування та розвиток сучасної ефективної системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є пріоритетом державної політики в сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Водночас, органи місцевого самоврядування та їх асоціації мають брати активну участь у забезпеченні професійного розвитку обраних та призначених службовців місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

Така система має бути гнучкою, інноваційною, орієнтованою на професійний розвиток та кар’єрне зростання державного службовця,  посадової особи місцевого самоврядування, депутата місцевої ради, здатною оперативно реагувати на їхні запити.

Створення належних умов для забезпечення професійного розвитку передбачає виконання таких першочергових завдань:

1) розробити та впровадити галузеву рамку кваліфікацій з урахуванням Національної рамки кваліфікацій;

2) розробити на основі компетентнісного підходу за участі заінтересованих сторін та затвердити професійні стандарти державної служби та служби в органах місцевого самоврядування ;

3) розробити та впровадити стандарти всіх рівнів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та стандарту освітньої діяльності з підвищення кваліфікації працівників, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

4) виокремити та запровадити такі види професійного навчання:

підготовка за освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами спеціальності «Публічне управління та адміністрування»;

підвищення кваліфікації за загальними професійними програмами (загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни законодавства з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, підвищення рівня володіння іноземною мовою тощо);

підвищення кваліфікації за спеціальними професійними програмами (питання функціонування та основних напрямів діяльності повноважень окремого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування тощо);

підвищення кваліфікації за програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів, тренінгів;

стажування;

самоосвіта;

5) визначити замовників освітніх послуг з професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування:

державним замовником  на підготовку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за освітньо-професійними програмами спеціальності «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» – НАДС;

державним замовником на підвищення кваліфікації за загальними професійними програмами державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – НАДС;

державним замовником на підвищення кваліфікації за спеціальними професійними програмами, програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та/чи короткострокових семінарів, тренінгів державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», – НАДС;

замовником на підвищення кваліфікації за спеціальними професійними програмами, програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих, короткострокових семінарів, тренінгів державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б», «В» – органи виконавчої влади;

замовником на підвищення кваліфікації за спеціальними професійними програмами, за програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та/чи короткостокових семінарів, тренінгів посадових осіб місцевого самоврядування – органи місцевого самоврядування та асоціації органів місцевого самоврядування;

замовником на підвищення кваліфікації за спеціальними професійними програмами, за програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та/чи короткострокових семінарів, тренінгів депутатів місцевих рад – органи місцевого самоврядування та/чи асоціації органів місцевого самоврядування, політичні партії, що отримують державне фінансування;

6) удосконалити механізм фінансування професійного навчання, зокрема:

запровадити норму щодо передбачення відповідних видатків на професійне навчання у розмірі не менше 2 відсотків від фонду заробітної плати у витратах на утримання органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

зобов’язати політичні партії, що отримують державне фінансування, передбачати певну частку витрат за рахунок такого фінансування на професійне навчання депутатів місцевих рад, обраних від цих політичних партій;

 передбачити фінансування підвищення кваліфікації депутатів місцевих  рад, посадових осіб місцевого самоврядування  за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів;

7) створити інтегровану інформаційну систему управління людськими ресурсами, що включатиме єдині державні реєстри державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, в яких відображатимуться результати професійного розвитку та проходження професійного навчання.

 

Запровадження дієвої системи визначення потреб у професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

 

Вивчення та аналіз потреб у професійному навчанні має стати інструментом управління персоналом, що безпосередньо пов'язаний із системою оцінювання результатів службової діяльності, а також необхідною передумовою визначення змісту навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також депутатів місцевих рад.

Визначення потреб у професійному навчанні має здійснюватися систематично з використанням надійних методик на партнерських засадах між замовниками та суб’єктами надання освітніх послуг з професійного навчання. Необхідно передбачати плановість та періодичність вивчення як індивідуальних потреб державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, так і загальних потреб відповідно до категорій посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, адміністративно-територіального рівня того чи іншого органу виконавчої влади  та місцевого самоврядування. При цьому мають  враховуватися виклики перед державним управлінням та місцевим самоврядуванням, відповіді на які потребують відповідних компетентностей у державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Також має бути забезпечений надійний зв'язок між вивченням потреб у професійному навчанні, змістом професійного навчання, рівнем задоволеності якістю професійного навчання та рівнем застосування отриманих знань, умінь та навичок в практичній (службовій) діяльності.

 Запровадження дієвої системи визначення потреб у професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад передбачає виконання таких першочергових завдань:

1) зміцнити потенціал та спроможність служб управління персоналом державних органів та органів місцевого самоврядування щодо визначення індивідуальних та загальних потреб у професійному навчанні, проведення оцінювання результатів службової діяльності персоналу, планування та оцінювання результативності індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування;

2) розробити методичні рекомендації для служб управління персоналом з питань:

 визначення та аналізу потреб в професійному навчанні;

розроблення індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування;

оцінювання результативності професійного навчання;

підготовки спеціальних вимог до професійної компетентності посадової особи місцевого самоврядування з урахуванням стандартів Ради Європи у сфері належного врядування;

3) запровадити на загальнодержавному та регіональному рівнях періодичне (щонайменше один раз на два роки) вивчення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, яке здійснюється НАДС, Мінрегіоном, асоціаціями органів місцевого самоврядування за єдиною методикою із залученням на конкурсній основі відповідних дослідницьких організацій, установ. Звіти про результати визначення потреб в професійному навчанні мають в обов’язковому порядку оприлюднюватись та ураховуватись  суб’єктами надання освітніх послуг з професійного навчання при визначенні змісту освітніх програм;

4) забезпечити формування державного замовлення на проведення секторальних, тематичних науково-прикладних досліджень щодо вивчення потреб в професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

 

Забезпечення безперервності, обов’язковості, плановості професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

 

Успішність професійного навчання значною мірою залежить від особистісного ставлення до нього державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування, депутата місцевої ради. Тому мають бути запроваджені заходи щодо стимулювання та заохочення підвищення рівня професійної компетентності, постійної самоосвіти, а також посилення відповідальності керівників державної служби, служби в органах місцевого самоврядування за забезпечення належних умов для професійного навчання.

Забезпечення безперервності, обов’язковості, плановості професійного навчання передбачає виконання таких першочергових завдань:

  1. запровадити обов’язковість підвищення кваліфікації за загальними та спеціальними професійними програмами:

для вперше призначених державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування – протягом року після призначення;

для вперше обраних посадових осіб місцевого самоврядування – протягом року після  набуття повноважень;

для державних службовців, призначених посадових осіб місцевого самоврядування – не менше одного разу на два роки;

для виборних посадових осіб місцевого самоврядування – не менше одного разу протягом строку здійснення повноважень;

2) запровадити обов’язковість підвищення кваліфікації за програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та/чи короткострокових семінарів, тренінгів:

 для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування – не менше одного разу на два роки;

для сільських, селищних, міських голів, голів та заступників голів районної, районної у місті ради, обласної ради, секретарів сільської, селищної та міської ради, керівників служби в органах місцевого самоврядування – не менше двох раз протягом строку здійснення повноважень;

для депутатів місцевих рад – не менше одного разу протягом строку здійснення повноважень;

3) здійснювати обов’язкове навчання керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань передачі знань та досвіду (для подальшого навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у їх підпорядкуванні);

4) сприяти впровадженню у системі професійного навчання освітніх інновацій;

5) розробити та впровадити механізм визнання результатів неформального та інформального навчання (освіти), накопичувальну систему кредитів за результатами професійного навчання.

 

Розвиток ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на засадах прозорої та доброчесної конкуренції
з відповідною системою моніторингу та оцінки якості освітніх послуг

 

Забезпечення доступу державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад до якісних освітніх послуг у сфері професійного навчання передбачає розширення спектру таких послуг, кола суб’єктів надання освітніх послуг та створення відповідних умов для доброчесної конкуренції між ними. Створення конкурентного середовища повинно відбуватися разом із запровадженням нового механізму фінансування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. При здійсненні закупівлі освітніх послуг з професійного навчання, визначенні виконавців державного, регіонального замовлення на підготовку за освітньо-професійними програмами спеціальності «Публічне управління та адміністрування», підвищенні кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування має бути збільшена вага критеріїв якості освітніх програм, відповідності їх змісту існуючим потребам.

 

Забезпечення розвитку ринку освітніх послуг в сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад передбачає виконання таких пріоритетних завдань:

1) розробити та впровадити умови і порядок акредитації професійних програм, програм спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, тренінгів, що розробляються різними суб’єктами надання освітніх послуг в сфері професійного навчання;

2) розробити та впровадити порядок визнання результатів навчання за професійними (сертифікаційними) програмами, програмами короткострокових навчальних курсів, семінарів, тренінгів, заходів з обміну досвідом в Україні та за кордоном, які проводяться асоціаціями органів місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, закордонними та міжнародними організаціями за рахунок коштів таких суб’єктів та коштів міжнародної технічної допомоги;

3) розробити та впровадити порядок визнання результатів навчання за професійними, сертифікаційними програмами у відповідних закладах освіти за кордоном за рахунок власних коштів державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

4) розробити порядок ліцензування освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, передбачивши рівні умови для суб’єктів надання освітніх послуг різних форм власності;

5) створити веб-портал управління знаннями в сфері професійного навчання, який би включав реєстри суб’єктів надання освітніх послуг, викладачів, тренерів у сфері професійного навчання, акредитованих професійних програм та програм спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, тренінгів, а також можливості для самоосвіти, обміну практиками та досвідом;

6) забезпечити право державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування підвищувати свою кваліфікацію за різними формами (зокрема, інституційною, дуальною, на робочому місці тощо) та у різних закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітньою діяльність за акредитованою професійною програмою, а також у інших суб’єктів освітньої діяльності. Вид, форму та суб’єкт освітньої діяльності визначає керівник державної служби в органі виконавчої влади, керівник служби в органах місцевого самоврядування на основі пропозицій державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування, керівника служби управління персоналом;

7) запровадити систему зовнішнього та внутрішнього моніторингу й оцінювання якості надання освітніх послуг в сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, передбачивши, що:

НАДС здійснює вибіркове оцінювання якості надання освітніх послуг в сфері професійного навчання суб’єктами, що здійснюють освітню діяльність за загальними професійними програми, або виконують державне замовлення на підвищення кваліфікації за загальними та/чи спеціальними професійними програмами;

замовник освітніх послуг в сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад здійснює зовнішнє оцінювання якості таких послуг за результатами професійного навчання;

8) розробити та впровадити методики  моніторингу та оцінювання якості надання освітніх послуг.

 

Запровадження механізму координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги

 

Здійснення реформи системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад потребує належної координації зусиль різних суб’єктів відповідного ринку освітніх послуг, до яких слід віднести:

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування як замовників відповідних освітніх послуг;

освітні заклади та інші установи, організації незалежно від форм власності, які надають освітні послуги в сфері  професійного навчання;

міжнародні та закордонні установи, організації, які реалізують відповідні програми, проекти у межах міжнародної технічної допомоги;

асоціації органів місцевого самоврядування та інші інституції громадянського суспільства, юридичні особи приватного права, які здійснюють відповідну освітню діяльність.

Запровадження механізму координації діяльності суб’єктів професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад передбачає виконання таких першочергових завдань:

1) налагодити тісну комунікацію замовників і постачальників освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад щодо визначення пріоритетних напрямів навчання з урахуванням цілей державного управління, потреб територіальних громад, функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо;

2) створити координаційну раду (національну платформу) як консультативно-дорадчий орган НАДС з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад,  до повноважень якої віднести:

здійснення загального моніторингу реалізації цієї Концепції та плану заходів з її впровадження;

заслуховування періодичної доповіді керівника НАДС про стан системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та надання відповідних пропозицій та рекомендацій;

надання пропозицій та рекомендацій для проектів, програм міжнародної технічної допомоги щодо визначення пріоритетів у сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

надання за результатами вивчення загальних потреб в професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад рекомендацій та пропозицій НАДС щодо пріоритетів та змісту професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

надання пропозицій НАДС щодо удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

виконання інших функцій;

3) забезпечити оприлюднення  періодичної (щонайменше один раз на два роки) доповіді керівника НАДС про стан системи та результати професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Така доповідь має готуватися НАДС з урахуванням результатів проведеного визначення потреб у професійному навчанні, результатів моніторингу та оцінювання якості освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, спеціальних та тематичних досліджень державних та недержавних аналітичних, дослідницьких установ та організацій тощо;

4)  сприяти створенню саморегулівної професійної асоціації (професійної мережі) суб’єктів надання освітніх послуг в сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

5) запровадити систематичні заходи з обміну досвідом та практикою у сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

 

Етапи та строки реалізації Концепції

 

Реалізація Концепції з урахуванням першочергових та довгострокових завдань буде здійснюватися протягом 2017-2020 років і передбачатиме декілька етапів.

На першому етапі (2017 – 2018 роки) передбачається розроблення та затвердження нового положення про систему підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, нового механізму фінансування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, підготовка та погодження змін до відповідних законодавчих актів, зміцнення потенціалу служб управління персоналом органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, створення координаційного механізму діяльності суб’єктів професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, вироблення методик виявлення загальних та індивідуальних потреб в професійному навчанні, проведення пілотних досліджень з виявлення загальних потреб в підвищенні кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

На другому етапі (2019 – 2020 роки) передбачається налагодження повноцінної та ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, запровадження порядків акредитації відповідних освітніх програм в сфері професійного навчання, здійснення на системній основі виявлення потреб у професійному навчанні, повноцінного моніторингу та оцінки якості освітніх послуг в сфері професійного навчання та результатів професійного навчання, здійснення заходів з професійного розвитку викладачів та тренерів, забезпечення повноцінного функціонування відповідних веб-платформ в сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

 

Очікувані результати 

 

Реалізація Концепції сприятиме впровадженню державної політики в сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад і дасть змогу:

створити сучасну цілісну, мобільну та гнучку систему професійного навчання з розвиненою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом;

забезпечити якість та безперервність навчання державних службовців,  посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад в Україні та

запровадити належну систему оцінювання і моніторингу якості надання освітніх послуг;

створити належні умови для реалізації права державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад на професійний розвиток;

створити умови для доброчесної конкуренції серед суб’єктів надання освітніх послуг в сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

розширити спектр освітніх послуг в сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, суб’єктів надання таких послуг за рахунок залучення суб’єктів різної форми власності;

запровадити механізми реалізації безперервної освіти, що забезпечить розвиток професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

 

Фінансове забезпечення реалізації Концепції

 

Фінансове забезпечення реалізації Концепції  здійснюється  за рахунок  коштів  державного  та  місцевих бюджетів, програм, проектів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел не заборонених законодавством.

________________________________