•  
  •  
  •  

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Проект

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______________ 2018 р. № ________

Київ


 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                            В.ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                                    2018 р. №

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

1. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 

1999 року № 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2456; 

2007 р., № 83, ст. 3072; 2016 р., № 60, ст. 2058):
1) у пункті 2 слова «, заступником голови - керівником апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - заступники голови)» замінити словами «місцевої державної адміністрації (далі-заступники голови), керівником апарату місцевої держадміністрації»;
2) у пункті 5:
в абзаці першому після слів «Положення про» доповнити словами 

« апарат та», а після слів «(відповідно до розподілу обов'язків),» доповнити словами «керівником апарату,»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Положення про структурні підрозділи зі статусом юридичних осіб публічного права місцевої держадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником юридичного відділу і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації.»;
3) абзац перший пункту 8 після слів «(відповідно до розподілу обов'язків)» доповнити словами «, керівником апарату»;
4) в абзаці першому пункту 11 слова «заступник голови - керівник апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівник апарату іншої місцевої держадміністрації» замінити словами «керівник апарату місцевої держадміністрації»;
5) в абзаці другому пункту 15 після слів «заступників голови» доповнити словами «, керівника апарату»;
6) пункт 19 викласти у такій редакції:

«19. Організація роботи з персоналом в апараті місцевої держадміністрації та структурних підрозділах місцевої держадміністрації здійснюється за затвердженим керівником апарату місцевої держадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з персоналом в структурних підрозділах зі статусом юридичних осіб публічного права місцевої держадміністрації здійснюється за затвердженими керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.»;
7) у пункті 20:
абзац перший викласти у новій редакції:
«Організацію роботи з персоналом в апараті місцевої держадміністрації та у структурних підрозділах місцевої держадміністрації здійснює служба управління персоналом, а в структурних підрозділах зі статусом юридичних осіб публічного права, які мають штатну чисельність до десяти осіб, виконання роботи з персоналом покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.»;
в абзаці другому слова «Кадрова робота» замінити словами «Робота з персоналом»;
8) у пункті 30:
в абзаці другому після слів «голови місцевої держадміністрації,» доповнити словами «наказами керівника апарату місцевої держадміністрації з питань, визначених статтею 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,»;
в абзаці третьому після слів «голови місцевої держадміністрації,» доповнити словами «наказами керівника апарату місцевої держадміністрації,»;
9) останнє речення пункту 31 викласти у такій редакції:
«План контролю затверджує керівник апарату місцевої держадміністрації за погодженням із заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків)»;
10) у пункті 32:
в абзаці першому після слів «голови місцевої держадміністрації,» доповнити словами «наказами керівника апарату місцевої держадміністрації,»;
в абзаці п’ятому слова «або його заступників» замінити словами «, його заступників або керівника апарату місцевої держадміністрації»;
11) у пункті 33:
в абзаці першому слова «або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків)» замінити словами «, його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) або керівнику апарату місцевої держадміністрації», а після слів «розпорядженням голови місцевої держадміністрації» доповнити словами 

«, наказом керівника апарату місцевої держадміністрації»;
в абзаці другому слова «або його заступник (відповідно до розподілу обов'язків)» замінити словами «, його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) або керівник апарату місцевої держадміністрації»;
12) в абзаці другому пункту 38 слова «заступникові голови - керівнику апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації» замінити словами «керівнику апарату місцевої держадміністрації»;
13) в абзаці третьому пункту 50 слова «та його заступників» замінити словами «, його заступників та керівника апарату місцевої держадміністрації»;
14) в абзаці другому пункту 66 слова «заступникові голови - керівнику апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації» замінити словами «керівнику апарату місцевої держадміністрації»;
15) у пункті 68 слова «заступникові голови - керівникові апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації» замінити словами «керівнику апарату місцевої держадміністрації»;
16) абзац шостий пункту 69 викласти у такій редакції:
«Додатки до розпоряджень голови місцевої держадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень, підписуються керівником апарату місцевої держадміністрації або керівником структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права.»;
17) у Додатку 5 до Типового регламенту:
слова «заступник голови – керівник апарату, керівник апарату» замінити словами «керівник апарату»;
позицію «__ _______ 200_ р.» замінити позицією «__ _______ 20__ р.».
2. У Типовому положенні про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 вересня 2012 року № 887 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 73, 

ст. 2941; 2016 р., № 60, ст. 2058):
1) у пункті 2:
 в абзаці першому після слів «голові місцевої держадміністрації,» доповнити словами «підконтрольний першому заступнику, заступникам голови місцевої держадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків),»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Структурний підрозділ (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) під час виконання покладених на нього завдань підконтрольний керівнику апарату місцевої держадміністрації з питань, визначених статтею 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».»;
2) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Структурний підрозділ місцевої держадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) у своїй діяльності також керується наказами керівника апарату місцевої держадміністрації.»; 
3) у пункті 6:
підпункт 10 після слів «розпоряджень голови місцевої держадміністрації» доповнити словами «, проекти наказів керівника апарату місцевої держадміністрації»;
підпункт 12 після слів «розпоряджень голови місцевої держадміністрації» доповнити словами «, проектів наказів керівника апарату місцевої держадміністрації»;
4) пункт 9 викласти у такій редакції:
«9. Структурний підрозділ зі статусом юридичної особи публічного права очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
Керівник структурного підрозділу без статусу юридичної особи публічного права призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу.»;
5) у пункті 10:
підпункт 11 після слів «контроль за їх виконанням» доповнити словами «(в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи)»;
підпункт 14 викласти у такій редакції:

«14) здійснює добір кадрів (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);»;

підпункт 16 виключити.
У зв'язку з цим підпункти сімнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно підпунктами шістнадцятим – вісімнадцятим;
6) пункт 101 викласти у такій редакції:
«101. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у цих структурних підрозділах.»;
7) у пункті 11 після слів «Накази керівника структурного підрозділу» доповнити словами «зі статусом юридичної особи публічного права», а слова «, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня» виключити;
8) пункт 12 викласти у новій редакції:

«12. Керівник структурного підрозділу місцевої держадміністрації може мати заступників.

Заступники керівника структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права призначаються на посаду та звільняються з посади керівником цього структурного підрозділу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники керівника структурного підрозділу місцевої держадміністрації без статусу юридичної особи публічного права призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату відповідно до законодавства про державну службу.»;
9) доповнити новими пунктами 121 - 122 такого змісту:

«121. Апарат місцевої держадміністрації – організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність голови держадміністрації, а також виконання покладених на держадміністрацію завдань, утворюється головою місцевої держадміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

Структура апарату та положення про нього відповідно визначаються та затверджуються головою місцевої держадміністрації.

До складу апарату місцевої держадміністрації входять структурні підрозділи місцевої держадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права або окремі посади для здійснення:

1)   правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої держадміністрації;

2)   підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

3)   систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень місцевої держадміністрації;

4)   подання методичної та іншої практичної допомоги місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування.

122. Апарат місцевих держадміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої держадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

Керівник апарату є вищою посадовою особою з числа державних службовців апарату місцевої держадміністрації, її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), підзвітний і підконтрольний голові місцевої держадміністрації.

Керівник апарату місцевої держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1)  організовує роботу апарату;

2) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої держадміністрації;

3) організовує доведення розпоряджень голови місцевої держадміністрації до виконавців;

4) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

5)  відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

6) виконує інші обов'язки, покладені на нього головою місцевої держадміністрації.

З цих питань керівник апарату місцевої держадміністрації видає накази.».      
 3. У Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 року № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,

ст. 1116; 2017 р., № 76, ст. 2323; 2017 р., № 88, ст. 2698; 2018 р., № 4):

1) у пункті 14:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«Конкурс на зайняття посад керівника апарату облдержадміністрації та керівника структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права облдержадміністрації проводиться у відповідних облдержадміністраціях конкурсною комісією, утвореною головою облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття посад керівника апарату Київської міської держадміністрації та керівника структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права Київської міської держадміністрації проводиться конкурсною комісією, утвореною головою Київської міської держадміністрації.»;

після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«Конкурс на зайняття посад керівника апарату районної в місті Києві держадміністрації та керівника структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права районної в місті Києві держадміністрації проводиться у Київській міській держадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату Київської міської держадміністрації.

Конкурс на зайняття посад керівника апарату райдержадміністрації та керівника структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права райдержадміністрації проводиться у відповідних облдержадміністраціях конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації.».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами шостим – сьомим;

2) у пункті 18 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі проведення конкурсу на зайняття посад визначених у абзаці другому – п’ятому пункту 14 цього Порядку, адміністратор визначається особою, яка утворює відповідні комісії з числа працівників служби управління персоналом або з числа інших працівників відповідної адміністрації.».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами п'ятим – сьомим;

3) в абзаці другому пункту 41 слово «професійної» виключити;

4) у пункті 57 після слів «переможець конкурсу» доповнити словами «та/або другий за результатами конкурсу кандидат»;

5) в абзаці другому пункту 77 слова «професійних компетенцій» замінити словом «компетентностей».

4. У Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329; 2017 р., № 59, ст. 1806):

1) абзац чотирнадцятий пункту 4 виключити.
У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати відповідно абзацом чотирнадцятим;

2) пункт 5 після слів «погоджене безпосереднім керівником» доповнити словами «, якщо такий керівник не є суб’єктом призначення.»;

3) пункт 6доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі, якщо суб’єкт призначення є безпосереднім керівником державного службовця, рішення про присвоєння достроково чергового рангу державного службовця приймається таким керівником за обґрунтованим поданням служби управління персоналом державного органу в якому працює відповідний державний службовець.».

______________