•  
  •  
  •  

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ________ 2017 р. № _____
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 301

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р.
№ 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1208) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____________ 2017 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 301

1. Текст постанови доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
«4. Пункт 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою втрачає чинність 1 вересня 2018 року.».
«5. Моніторинг щодо виконання вимог Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою покласти на Національне агентство України з питань державної служби.».
«6. Забезпечення контролю якості за організацією та проведенням атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою покласти на Міністерство освіти і науки України.».
2. У Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункти 1-3 викласти у такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну службу.”;
2. Учасник атестації – це особа, яка претендує на зайняття посади державної служби та зареєструвалася для проходження атестації в установленому порядку.
Уповноважений вищий навчальний заклад – вищий навчальний заклад, який відповідно до ліцензії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.
Атестаційна сесія – період, протягом якого атестаційна комісія уповноваженого вищого навчального закладу визначає рівень вільного володіння державною мовою учасників атестації, а також ухвалює рішення про видачу посвідчення учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку.»;
3. Атестація проводиться з метою визначення рівня вільного володіння державною мовою осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, відповідно до вимог щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей.»;
2) пункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Це положення не поширюється на осіб, які отримують посвідчення відповідно до п.56 Порядку»;
3) у пункті 56:
підпункт 1 абзацу першого викласти в такій редакції:
«1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного екзамену з української мови та/або української мови та літератури;»;

підпункт третій абзацу першого викласти в такій редакції:

«3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивченняукраїнської мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;»;
абзац другий після речення «До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків» доповнити реченням такого змісту:
«При цьому зазначена особа відшкодовує вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення.»;
4) пункт 57 викласти в такій редакції:
«57. Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 робочих днів з дати ухвалення атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.».
5) Порядок доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61. Особи уповноважених вищих навчальних закладів, винні у порушенні вимог Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, несуть персональну юридичну відповідальність згідно із чинним законодавством.».