•  
  •  
  •  

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служб

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від                       2016 р. №

Київ

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу

на зайняття посад державної служби

 

 

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що додається.

2. Затвердити Перелік посад, які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, на які може проводитися закритий конкурс, що додається.

3. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169, застосовується при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України від 07 червня 2001 р. № 2493 «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім підпункту 5 пункту 29 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2017 р.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                    А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                       2016 р. №

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (далі — конкурс), метою якого є добір осіб, здатних доброчесно та професійно виконувати посадові обов’язки.

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання його особистих досягнень у навчанні, роботі, громадській діяльності та виявленої здатності застосовувати знання, уміння і навички, моральні і ділові якості для належного виконання посадових завдань, навчання, професійного та особистого розвитку.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

рівного доступу;

неупередженості;

довіри суспільства;

недискримінації;

прозорості;

об’єктивності прийняття рішень.

II. Умови проведення конкурсу

4. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» приймає суб’єкт призначення.

Якщо суб’єктом призначення протягом місяця з дня відкриття відповідної вакансії не оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А», Національне агентство України з питань державної служби (далі – Нацдержслужба) вносить суб’єкту призначення проект розпорядження про оголошення такого конкурсу.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» та «В» приймає керівник державної служби в державному органі відповідно до Закону України «Про державну службу» (далі – Закон).

5. Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим вимогам;

5) проведення тестування та оцінка його результатів;

6) вирішення (розв’язання) ситуаційних завдань та їх оцінка (крім категорії «В»);

7) проведення співбесіди та оцінка її результатів;

8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

6. До участі у конкурсі не допускається особа, яка:

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

2) щодо якої застосовано заборони, встановлені Законом України «Про очищення влади»;

3) документи якої не відповідають встановленим загальним вимогам.

7. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою конкурс проводиться у порядку, встановленому Законом та цим Порядком, за результатами якогоприймається рішення про призначення особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні.

8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі
є кандидатами на зайняття посади державної служби (далі – кандидати).

9. Документи надіслані в електронному вигляді або поштою після 23:59 та/або подані особисто в останній день прийому документів після закінчення часу роботидержавного органу не розглядаються.

 

III. Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу

10. Інформація про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс, та Нацдержслужби, а також з метою широкого розповсюдження інформації про вакансію може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або засобах масової інформації.

11. Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія «А»), надсилає до Нацдержслужби наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та заповнену Форму умов проведення конкурсу (додаток 1 до цього Порядку) в електронній формі (скановану копію наказу у форматі .pdf та Форму умов проведення конкурсу у форматі .doc або .docx), не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів (категорії «Б» та «В»), надсилає до територіального органу Нацдержслужби за місцем розташування наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та заповнену Форму умов проведення конкурсу (додаток 1 до цього Порядку) в електронній формі (скановану копію наказу у форматі .pdf та Форму умов проведення конкурсу у форматі .doc або .docx), не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

Нацдержслужба та її територіальний орган здійснює перевірку наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та заповнену Форму умов проведення конкурсу на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби, та не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження повідомляє про результати перевірки суб’єкта призначення або керівника державної служби.

У разі відсутності зауважень територіальний орган Нацдержслужби у строк, визначений абзацом другим цього пункту, надсилає наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та заповнену Форму умов проведення конкурсу до Нацдержслужби, для розміщення на її офіційному веб-сайті.

12. У разі відсутності зауважень суб’єкт призначення, керівник державної служби та Нацдержслужба, розміщують оголошення про проведення конкурсу на підставі наказу ( розпорядження) про оголошення конкурсу та заповненої Форму умов проведення конкурсу на своїх офіційних веб-сайтах не пізніше наступного робочого дня з дати надходження результатів перевірки.

13. У разі невідповідності наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу або заповненої Форми умов проведення конкурсу вимогам законодавства з питань державної служби, Нацдержслужба або її територіальний орган не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження надсилає вимогу щодо приведення його у відповідність із законодавством в електронній формі відповідному суб’єкту призначення або керівнику державної служби.

У такому випадку суб’єкт призначення або керівник державної служби не пізніше наступного робочого дня з дня надходження вимоги щодо приведення наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та Форми умов проведення конкурсу у відповідність із вимогами законодавства з питань державної служби, усуває виявлені порушення та надсилає до Нацдержслужби або її територіального органу для перевірки та подальшого розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах.

14. У разі відсутності інформації про оголошення конкурсу у форматі .pdf, .doc або .docx відповідний наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та Форма умов проведення конкурсу повертаються без розгляду суб’єкту призначення або керівнику державної служби, шляхом відправлення повідомлення відповідним структурним підрозділом Нацдержслужби або працівником її територіального органу в електронній формі на їх електронну адресу.

15. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Нацдержслужби.

 

IV. Склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії

16. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія).

Порядок утворення та склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

17. Головуючий та члени Комісії несуть персональну відповідальність за організацію проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А», за прозорість і об'єктивність таких конкурсів.

18. Конкурс на зайняття вакантної посади керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та інших державних органів та їх заступників, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів обласних державних адміністрації, проводить конкурсна комісія, утворена Державним секретарем Кабінету Міністрів України.

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів районних державних адміністрації, проводить конкурсна комісія, утворена головою обласної державної адміністрації.

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в усіх інших випадках та для категорії «В» проводить конкурсна комісія, утворена керівникомдержавної служби в державному органі.

 

19. Керівник державної служби несе персональну відповідальність за організацію проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», за прозорість і об'єктивність таких конкурсів.

20. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів державного органу.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання», відповідно до порядку затвердженого Нацдержслужбою.

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів, працівники науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації у разі її наявності.

21. Конкурсна комісія на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» та «В» утворюється керівником державної служби, у складі голови і членів комісії.

22. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

23. Керівник державної служби визначає з числа працівників служби управління персоналу особу, яка буде виконувати функції адміністратора конкурсу (далі - Адміністратор).

У випадку коли в державному органі служба управління персоналом утворена не як структурний підрозділ, а введена посада спеціаліста з питань персоналу, керівником державної служби з числа інших працівників цього державного органу визначається особа, яка буде виконувати функції Адміністратора.

Адміністратор несе персональну відповідальність за проведення письмових етапів конкурсу та за нерозголошення інформації, яка стала йому відома під час проведення конкурсу.

24. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «А» здійснюється відео, категорій «Б» та «В» -аудіофіксація.

25. Про фіксацію засідань конкурсної комісії голова оголошує на початку засідання.

 

26. Під час засідання конкурсної комісії її члени:

1) вивчають результати проведеної перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;

2) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних посад з урахуванням результатів тестування та ситуаційних завдань для уточнення їх професійної компетентності;

3) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів та визначають в особистому порядку їхній загальний рейтинг;

4) за результатами складання загального рейтингу кандидатів визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади.

27. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.

28. Аудіозаписи засідань є невід’ємною частиною протоколу засідань конкурсної комісії.

V. Порядок прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

29. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто, поштою або в електронному вигляді) до конкурсної комісії, такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно додатку 2 до цього Порядку), до якої додається резюме довільної форми;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки і на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (набирає чинності через рік з дня набрання чинності Законом);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

30. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення розумного пристосування, форма якої наведена у додатку 3 до цього Порядку.

31. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби, інші документи, крім визначених пунктом 29 цього Порядку.

32. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у пункті 29 цього Порядку, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

33. Документи визначені у пункті 29 цього Порядку, надіслані в електронному вигляді або поштою, прирівнюються до документів як такі, що подані особисто кандидатом.

34. Служба управління персоналом веде облік та реєструє всі вхідні документи, надіслані особами, які бажають взяти участь у конкурсі.

35. Перед проходженням тестування кандидат, який надіслав документи в електронному вигляді або поштою, подає до служби управління персоналом оригінали таких документів.

36. Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву про участь у конкурсі, а також документи за їх бажанням.

У такому випадку пакет документів, необхідних для проведення конкурсу щодо таких кандидатів, формується службою управління персоналом органу, в якому проводиться конкурс, на вимогу відповідної конкурсної комісії.

37. Документи переможця конкурсу, зазначені у пункті 29 цього Порядку, у разі призначення його на посаду державної служби, додаються до його особової справи.

38. Документи для участі в конкурсі, подані претендентами на посаду категорії «А», перевіряються на відповідність встановленим законом вимогам службою управління персоналом суб’єкта призначення та передаються до Комісії в триденний строк з дня їх надходження. Про результати такої перевірки кандидат на посаду категорії «А» повідомляється службою управління персоналом суб’єкта призначення у той самий строк.

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами на посади категорії «Б» та «В», на відповідність встановленим законом вимогам в триденний строк з дня їх надходження, та повідомляє кандидата про результати такої перевірки у той самий строк.

 

VI. Порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

39. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену у пункті 38 цього Порядку, проходять тестування.

40. Тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодавства та має включати сорок тестових питань на знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання спеціального законодавства.

41. Перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою та опубліковується на її офіційному веб-сайті.

42. Тестування складається державною мовою.

43. Тестування проходить автоматизовано з використанням комп’ютерної техніки, у присутності не менше як третини членів конкурсної комісії.

44. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватись додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

45. Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку питань. Кожне питання має передбачати чотири варіанти відповіді, лише один з яких є правильним.

46. Загальний час для проведення тестування має становити не більше 40 хвилин.

47. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться автоматичне оцінювання програмним забезпеченням.

48. Для оцінки рівня знань законодавства використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 31 питання тестового завдання і більше;

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 21-30 питання;

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 20 і менше питань.

49. Результати фіксуються у протоколі конкурсної комісії та повідомляються кандидатам одразу після проведення тестування.

50. У разі відсутності умов для проведення автоматизованого тестування (відсутність належної комп’ютерної техніки, відсутність інтернет-зв’язку та інших умов), тестування проводиться письмово.

Адміністратор роздруковує тестові питання з сайту Нацдержслужби, які пакує в конверти.

Не відкриваючи конверт, кожний з кандидатів обирає собі тестове завдання.

Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, кандидат пакує бланк з відповідями у конверт та повертає Адміністратору.

Адміністратор визначає номер конверта з відповідями у довільному форматі від 1 до 500, фіксує цей номер на конверті з відповідями та у реєстрі (додаток 4 до цього Порядку).

Визначення Адміністратором номера конверта відбувається за відсутності кандидата у кімнаті (кабінеті тощо), в якій проходило тестування..

Після отримання від кандидатів всіх конвертів з відповідями Адміністратор передає їх членам конкурсної комісії для оцінювання.

Члени конкурсної комісії оцінюють письмове тестування по системі оцінювання автоматизованого тестування.

Результати фіксуються у протоколі конкурсної комісії та повідомляються кандидатам одразу після проведення письмового тестування.

Письмовий варіант тестування не поширюється на зайняття посад державної служби категорій «А».

51. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та учасників тестування.

У такому разі призначається нова дата тестування.

52. Кандидати, які не склали тестування, не можуть бути допущені до наступного етапу проходження конкурсу, про що складається відповідний протокол, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

53. Кандидати, які пройшли тестування допускаються до наступного етапу проходження конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

Про час проведення наступного етапу конкурсу кандидати інформуються додатково.

54. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої професійні знання, досвід при виконанні службових обов'язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, знань іноземної мови та вміння приймати рішення (за наявності таких вимог до посади).

55. Ситуаційні завдання для категорії «А» затверджує Нацдержслужба.

Ситуаційні завдання для категорій «Б» розробляє та затверджує державний орган, в якому проводиться конкурс згідно з вимогами до професійної компетентностівідповідної посади.

56. Ситуаційні завдання для категорії «А» розміщуються на офіційному веб-сайті Нацдержслужби, а для для категорії «Б» - на
веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

57. Ситуаційні завдання повинні відповідати вимогам до професійної компетентності посади, на яку претендує кандидат та кваліфікаційним вимогам посадової інструкції.

58. Загальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, визначаються частиною другою статті 20 Закону.

Типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорії «А» (включаючи спеціальні) затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорій «Б» та «В» затверджуються Нацдержслужбою.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», визначаються суб'єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу в порядку, затвердженому Нацдержслужбою та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

На підставі Типових вимог затверджених Нацдержслужбою, державний орган розробляє та затверджує вимоги до посад категорій «Б» та «В» цього органу.

59. Ситуаційне завдання виконується письмово.

Кожен кандидат, який претендує на зайняття посади державної служби вирішує від одного до трьох ситуаційних завдань, в залежності від категорії посади та вимог, які необхідно оцінити.

Всі кандидати які претендують на одну посаду вирішують однакові ситуаційні завдання.

На вирішення одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 1 години.

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке вирішують кандидати.

Після вирішення ситуаційного завдання або після закінчення часу відведеного на його вирішення, кандидати пакують бланки відповідей в конверти та надають Адміністратору.

Адміністратор визначає номер конверта з відповідями в довільному форматі від 1 до 500, фіксує цей номер на конверті з відповідями та у реєстрі (додаток 4 до цього Порядку).

Визначення Адміністратором номера конверта відбувається за відсутності кандидата у кімнаті (кабінеті тощо), в якій проходило вирішення ситуаційних завдань.

Після отримання від кандидатів всіх конвертів з відповідями Адміністратор передає їх членам конкурсної комісії для оцінювання.

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

Конкурсна комісія оцінює вирішене ситуаційне завдання по тим вимогам до професійної компетентності посади, на виявлення яких направлене дане завдання.

60. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності при вирішенні ситуаційного завдання використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися з ситуаційним завданням;

1 бал виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

0 балів виставляється кандидатам, які не впоралися з поставленими питаннями, не вирішили ситуаційне завдання у встановлений строк.

61. Оцінювання результатів вирішення ситуаційних завдань здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за вирішенняситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення для оцінки відповідності окремим вимогам, які оцінюються за допомогою ситуаційних завдань, експертів у відповідній сфері. У такому випадку оцінку (0-1-2) дає тільки експерт і це буде остаточна оцінка відповідності певній вимозі.

62. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за виконання ситуаційного завдання, не можуть бути допущені до наступного етапу проходження конкурсу.

63. Результати виконання ситуаційних завдань фіксуються у протоколі конкурсної комісії та повідомляються кандидатам одразу після проведення оцінювання ситуаційних завдань.

64. Кандидати, які вирішили ситуаційні завдання допускаються до наступного етапу проходження конкурсу – співбесіди.

65. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей кандидата вимогам до професійної компетентності посади державної служби та до відповідних посадових обов’язків, а також доброчесності.

Перелік вимог, відповідно до яких має бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісією.

Співбесіду проводить конкурсна комісія та при потребі можуть бути присутні інші залучені експерти.

На співбесіді оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

66. Члени конкурсної комісії оцінюють на співбесіді доброчесність на підставі аналізу даних щодо конфлікту інтересів, декларації особи, уповноваженої навиконання функцій держави або місцевого самоврядування (спосіб життя) та публічної репутації.

При оцінці доброчесності беруться до уваги лише публікації, розміщені до дати оголошення конкурсу.

67. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимогам;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

Оцінювання здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Остаточною оцінкою за кожною окремою вимогою до професійної компетентності у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

68. Результати оцінювання фіксуються у відомості про узагальнення оцінок кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби кожним членом конкурсної комісії окремо (додаток 5 до цього Порядку).

69. Результати тестування, ситуаційних завдань та співбесіди кандидатів зберігаються у службі персоналу державного органу, де проводиться конкурс, а щодо кандидатів на посади категорії «А» -
у Нацдержслужбі.

70. Тестування, вирішення ситуаційних завдань та співбесіда мають проводитися в приміщенні, доступному для кандидатів з числа маломобільних груп населення.

71. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, надсилає кожному кандидату, який не пройшов до наступного етапу конкурсу відповідне повідомлення.

VII. Складання рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

72. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом складання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії в зведеній відомості середніх оцінок (додаток 6 до цього Порядку) за кожну окрему вимогу до професійної компетентності.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата.

На підставі оцінювання кандидатів членами конкурсної комісії  формується рейтинговий список, форма якого наведена у додатку 4 до цього Порядку та визначається переможець конкурсу.

73. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу у такому випадку визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії або проводиться повторна співбесіда для визначення переможця.

74. Оцінка у балах заноситься в екзаменаційну відомість за формою передбаченою у додатку 7 до цього Порядку. Кандидат може за письмовим проханням до конкурсної комісії ознайомитись зі своїми результатами оцінювання.

VIII. Оприлюднення результатів конкурсу

75. Керівник державної служби забезпечує передачу до Нацдержслужби інформації про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади в електронній формі на відповідну електронну адресу не пізніше наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії.

76. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, назву посади, на яку кандидат претендує, результати конкурсу.

77. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Нацдержслужби та державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до цього Порядку.

78. За результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» на офіційному веб-сайті Нацдержслужби, оприлюднюється інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, запропонованих Комісією з питань вищого корпусу державної служби суб’єкту призначення.

79. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п'яти календарних днів з дня їх оприлюднення.

80. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, веде реєстр кандидатів, які визначені другими за результатами конкурсу.

81. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, прийняття Присяги державного службовця, встановлення обмежень щодо призначення на посаду, визначених статтею 32 Закону або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Служба управління персоналом державного органу повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п'яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

82. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

83. Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (якщо така не подавалася раніше).

IХ. Повторний конкурс

84. Повторний конкурс проводиться у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2) якщо жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний відбір;

3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.

85. Повторний конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом та цим Порядком.

Х. Оскарження рішення конкурсної комісії

86. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії:

1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» - до суду;

2) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» - до Нацдержслужби, або до суду.

87. Скарга на рішення конкурсної комісії подається до Нацдержслужби не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.

Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії, зобов'язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги.

88. Про результати розгляду скарги Нацдержслужба, повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення направляє керівнику державної служби в державному органі, в якому проводився конкурс, обов'язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу.

ХІ. Особливості проведення закритого конкурсу на посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки

89. Закритий конкурс проводиться:

1) в державних органах на посади визначені у Переліку посад, які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки;

2) на посади, які не визначені у цьому Переліку, але містять відомості, що становлять державну таємницю відповідно до законодавства;

3) під час мобілізації на посади в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях у разі переведення на організацію і штати воєнного часу.

90. Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом та цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1) оголошення про проведення конкурсу лише на офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться такий конкурс. Оголошення про проведення конкурсу під час мобілізації не здійснюється;

2) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

3) відбір кандидатів для участі в закритому конкурсі під час мобілізації здійснюється відповідними державними органами в мирний час. Списки таких кандидатів затверджуються протоколами відповідних конкурсних комісій та уточнюються в порядку визначеному відповідними державними органами;

4) оповіщення кандидатів про проведення закритого конкурсу під час мобілізації здійснюється відповідними державними органами;

5) строк подання документів для участі в закритому конкурсі під час мобілізації становить не більше 2 календарних днів з дня отримання запрошення (повістки) кандидатом;

6) строк проведення закритого конкурсу під час мобілізації становить не більше 2 календарних днів з дня реєстрації документів поданих кандидатами;

7) у разі проведення закритого конкурсу конкурсна комісія формується з осіб, які мають допуск до державної таємниці.

91. Інформація про переможця закритого конкурсу не оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Нацдержслужби та державного органу.

 

____________________________________________

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

 

ФОРМА

умов проведення конкурсу

 

Умови оголошення конкурсу на посаду державної служби

 

Найменування і місцезнаходження державного органу

 

 

Назва посади

 

 

Посадові обов'язки, із зазначенням основних сфер відповідальності

 

 

Умови оплати праці із зазначенням розміру посадового окладу

 

 

Інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

Дата і місце проведення конкурсу

 

 

Прізвище, номер телефону, та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

 

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ *

 

Загальні вимоги **

 

1

Освіта

відповідно до категорії посади

 

2

Досвід роботи

на державній службі або управлінський досвід або досвід роботи в органах місцевого самоврядування (відповідно до категорії посади)

 

3

Володіння державною мовою

вільно

 

Спеціальні вимоги ***

 

1

Освіта

спеціальність відповідно до вимог посадової інструкції

 

2

Знання  законодавства

спеціальні закони, інші вимоги відповідно до посадових обов'язків

 

3

Професійні чи технічні знання

необхідний для виконання посадових обов'язків за рішенням суб'єкта призначення

 

4

Спеціальний досвід роботи

необхідний для виконання посадових обов'язків за рішенням суб'єкта призначення

 

5

Знання комп'ютера

Програмні комплекси, необхідні для виконання посадових обов'язків

 
 

6

Особистісні якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* У разі оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії "А" зазначаються відомості відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України Типової вимоги до професійної компетентності на відповідну посаду державної служби

 

** Зазначаються відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про державну службу"

 

*** Визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку проведення

конкурсу на зайняття посад

державної служби

 

Конкурсній комісії __________________

 

___________________________________

                        (найменування органу)

___________________________________

 

___________________________________,

         (П.І.Б. претендента в родовому відмінку)

який (а) мешкає за адресою: ___________

 

___________________________________,

 

тел._________________

 

 

ЗАЯВА

 

 Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________.

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

 

 

Додаток: резюме в довільному форматі.

 

 

 

 

 

 

 «___» __________ 20___ року                                                                 __________

                      

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку проведення

конкурсу на зайняття посад

державної служби

 

 

Керівнику ____________________

_______________________________

____________________________________

 

 

Заява

 

У зв’язку з присвоєнням мені медико-соціальною експертною комісією _______________________________________________________________

(група інвалідності)

(довідка МСЕК від «__» ________ _____ р. № ________________; додається), керуючись ст. 2 Конвенції ООН про права інвалідів та ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» прошу забезпечити мені при проходженні конкурсу на зайняття посади державної служби____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ розумне пристосування у вигляді _________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

«__» ___________ _____                 ____________             ________________

Дата                                      Підпис                                      ПІБ

 

 

______________________________________

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

 

РЕЄСТР

 

 

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

кандидата

Підпис кандидата

Номер конвертавизначенийадміністратором

(від 1 до 500)

Підпис адміністратора

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Відомість

про узагальнення оцінок кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби

(готується кожним членом комісії окремо)

 

 

ПІБ члена комісії

Підпис члена комісії

Бали

Шкала

Примітки

ПІБ кандидата

Вимоги

Види оцінювання

Кандидат № 1

 

Знання законодавства

Тест

 

0 - 2

 

Вимога 1

Ситуаційне завдання 1

 

0 - 2

 

Вимога 2

Ситуаційне завдання 2

 

0 - 2

 

Вимога 3

Ситуаційне завдання 3

 

0 - 2

 

Середня оцінка по ситуаційним завданням

 

 

0 - 2

 

Вимога 6

Співбесіда

 

0 - 2

 

Вимога 7

Співбесіда

 

0 - 2

 

Вимога …

Співбесіда

 

0 - 2

 

Вимога 10

Співбесіда

 

0 - 2

 

Сума балів за ситуаційні завдання та співбесіду

 

 

Додаються оцінки по кожній з вимог, що формує рейтинговий бал

 

 

 

 

Додаток 6

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Зведена відомість середніх оцінок

(готується всіма членами Комісії спільно)

 

ПІБ кандидата

Вимоги

Види оцінювання

Оцінка члена комісії №1

Оцінка члена комісії №2

Оцінка члена комісії №3

Оцінка члена комісії №4

Оцінка члена комісії №5

Середній бал*

Канди-дат

№ 1

 

Вимога 1

Ситуаційне завдання 1

 

 

 

 

 

 

Вимога 2

Ситуаційне завдання 2

 

 

 

 

 

 

Вимога 3

Ситуаційне завдання 3

 

 

 

 

 

 

* Фільтруючий інструмент у разі середнього балу 0,5 і менше по одній з вимог

Вимога 6

Співбесіда

 

 

 

 

 

 

Вимога 7

Співбесіда

 

 

 

 

 

 

Вимога …

Співбесіда

 

 

 

 

 

 

Вимога 10

Співбесіда

 

 

 

 

 

 

Сума балів за ситуаційні завдання та співбесіду

 

 

 

 

Фінальний рейтинг кандидатів

Кандидати

Сума балів

Рейтинг

ПІБ кандидата № 1

 

 

ПІБ кандидата № 2

 

 

ПІБ кандидата № 3

 

 

ПІБ кандидата № 4

 

 

ПІБ кандидата № 5

 

 

                       

 

 

 

 

Додаток 7

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

__________________________________________________________________

(найменування державного органу)

 

від "___" ____________ 20__ року

 


з/п

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Результат тестування, бал

Результат вирішеного ситуаційного завдання, бал

Результат співбесіди, бал

Відмітка про ознайомлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова конкурсної комісії:

________________
(підпис)

_____________________________
(П. І. Б.)

Члени конкурсної комісії:

________________
(підписи)

_____________________________
(П. І. Б.)