•  
  •  
  •  

Проект наказу Нацдержслужби, Міністерства охорони здоровя України "Про порядок надання медичного висновку у зв'язку з неможливістю виконання державним службовцем

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

__.__.2016 р.  № ___/___

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
__ _______ 2016 р. 
за____/______

 

Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 88 Закону України від ___ _______ 2015 року №_____________ «Про державну службу» НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити:

 

1.1. Порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я, що додається.

 

1.2. Форму медичного висновку про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я, що додається.

 

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 

2.1. Взяти до керівництва в роботі та виконання цей наказ.

 

2.2. Довести цей наказ до відома керівників закладів охорони здоров’я та забезпечити його виконання.

 

3. Національному агентству України з питань державної служби, Міністерству охорони здоров’я України забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на:

 

заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків;

 

заступника Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків.

 

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від __ ___________________ 2015 року № ____________ «Про державну службу».

 

Голова Національного 
агентства України
з питань державної служби

 

К.О. Ващенко

Міністр

охорони здоров'я України

                                              

                                                  _____________       

 

 


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби,
Міністерства охорони
здоров’я України
___.___.2016 р.  № ____/____

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
__ _________ 2016 р. 
за_____________

 

ПОРЯДОК 
надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

 

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі закладами охорони здоров’ямедичного висновку про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я (далі - медичний висновок).

 

2. Видачу медичного висновку здійснює медична комісія відповідного закладу охорони здоров’я, в якому проводиться медичне обстеження державного службовця з метою встановлення фізичної і психофізіологічної придатності таких осіб до виконання їх службових обов’язків.

 

3. Медична комісія створюється відповідно до наказу керівника закладу охорони здоров’я, в якому проводиться медичний огляд державного службовця.

 

4. Положення про медичну комісію та її персональний склад затверджуються керівником вищезазначеного закладу.

 

5. Дані медичних обстежень заносяться лікарями, що проводили огляд, до медичної картки амбулаторного хворого.

 

6. На підставі записів медичної картки амбулаторного хворого голова медичної комісії заповнює медичний висновок.

 

7. Облік медичних висновків реєструється у журналі реєстрації виданих медичних висновків про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я.

 

8. Контроль за порядком проведення медичних оглядів здійснює Міністерство охорони здоров’я України.

2

9. Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби,
Міністерства охорони
здоров’я України
__.______.2016 р.  № ____/_____

 

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК № ________ 
про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові
_____________________________________________________________________________

 

2. Дата та місце народження
_____________________________________________________________________________

 

3. Серія та номер паспорта
_____________________________________________________________________________

 

4. Місце реєстрації _____________________________________________________________________________

 

5. Місце роботи (найменування органу) та посада
_____________________________________________________________________________

 

6. У разі встановлення групи інвалідності вказуються серія та номер довідки до акта огляду МСЕК, форма № 157-1/о _________________________________________________

 

7. Рекомендації медичної комісії
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

 

Голова медичної комісії

_______________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

 

Керівник закладу охорони здоров’я

 

________________
(підпис)

 

_____________________
(прізвище та ініціали)

М.П. закладу охорони здоров’я

 

 

 

 

«___»______ 2016 року