•  
  •  
  •  

Проект наказу Нацдержслужби "Про затвердження Порядку стажування державних службовців"

ПРОЕКТ

Станом на 01.03.2016 року

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Н А К А З

 

__ __ 2016                                                м. Київ                                             №______

 

 

Про затвердження Порядку

стажування державних службовців

 

Відповідно до частини десятої статті 48 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889 - VІІІ «Про державну службу»

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування державних службовців (додається).

2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби відповідно до розподілу обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

 

Голова                                                                                           К.О. Ващенко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
__ __ 2016  № __

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
__ _____ 2016 р.
за № ___________

 

ПОРЯДОК
стажування державних службовців

І. Загальні положення

 

1.1. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства та цього Порядку.

1.2.  На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.

Особі, яка проходить стажування в іншому населеному пункті, а також за кордоном за основним місцем роботи, відшкодовуються також витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час знаходження в дорозі та найм житла.

 

1.3. Направлення державного службовця на стажування до іншого державного органу, а також за кордон  здійснюється на підставі наказу керівника державної служби державного органу.

 

1.4. Допуск на стажування, строки та зміни процедури його проходження оформлюються наказом керівника державної служби державного органу, де проводиться стажування.

 

1.5. Державний службовець, що направляється на стажування повинен мати стаж державної служби не менше одного року та відсутність застосування дисциплінарних стягнень за основним місцем роботи протягом останнього року.

 

1.6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом (додаток 1), що затверджується керівником структурного підрозділу органу за погодженням з керівником державної служби в державному органі, де проводиться стажування.

 

ІІ. Права і обов’язки особи, яка проходить стажування

 

2.1. Під час проходження стажування на державного службовця поширюються правила внутрішнього службового розпорядку державного органу де він проходить стажування в тому числі і за кордоном, яких він зобов’язаний дотримуватися.

 

2.2. Особа, яка проходить стажування:

може брати участь в діяльності органу, готувати проекти документів, бути присутньою на нарадах;

зобов’язана у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування;

удосконалювати професійні знання, уміння та навички, поєднуючи їх з практичною діяльністю з використанням позитивного досвіду відповідного державного органу;

виконувати вказівки та доручення керівника стажування, додержуватись професійної етики та культури поведінки.

 

2.3. Після закінчення стажування особа, яка пройшла стажування, подає керівнику стажування звіт про результати стажування.

 

2.4.  Під час проходження стажування державний службовець несе персональну відповідальність передбачену Законом України «Про державну службу», правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу у якому проходить стажування.

 

ІІІ. Права і обов’язки керівника стажування

 

3.1. На період стажування в державному органі за державним службовцем закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів цього органу.

 

3.2. Керівник стажування:

  1. складає індивідуальний план стажування;
  2. забезпечує умови необхідні для проходження стажування;

3)    забезпечує можливість ознайомлення з організацією роботи органу державної влади, у якому особа проходить стажування;

4)    залучає осіб, які проходять стажування, до діяльності структурного підрозділу;

5)    вивчає ділові та моральні якості особи, яка проходить стажування;

  1. надає допомогу в удосконаленні професійних знань, умінь та навичок;
  2. корегує, перевіряє хід заповнення документації стосовно стажування;

8)    заслуховує за необхідності на відповідних нарадах звіти осіб, які проходять стажування, про хід стажування, проводить індивідуальну роботу, спрямовану на відповідальне їх ставлення до виконання посадових обов’язків;

9)    контролює виконання індивідуального плану.

 

3.3. Керівник стажування після подання державним службовцем звіту про результати стажування оформляє висновок про результати стажування (додаток 2), що містить негативну, позитивну або відмінну оцінку виконання державним службовцем індивідуального плану стажування та її обґрунтування. Зазначений висновок подається разом із індивідуальним планом керівнику державної служби в державному органі, де проводилось стажування.

 

IV. Підсумки стажування

 

4.1.  За результатами стажування у державному органі державному службовцю, який пройшов стажування, видається довідка для подання за основним місцем роботи (додаток 3).

        Документи про проходження стажування та його результати додаються до особової справи.

Результати стажування враховуються під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Результати стажування можуть враховуватися під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

VI. Особливості стажування державного службовця за кордоном

 

5.1. Стажування за кордоном здійснюється відповідно до міжнародних договорів і на основі договорів про співпрацю між державним органом та з іноземними державними органами, а також з міжнародними організаціями, з визначенням змісту, умов стажування та фінансового забезпечення.

 

5.2. Порядок та зміст стажування за кордоном визначається правилами проходження стажування у відповідних іноземних державних органах, міжнародних організація, а також умовами передбаченими міжнародними договорами та договорами про співпрацю.

Особа яка пройшла стажування за кордоном складає звіт у довільній формі за результатами такого стажування та протягом тижня з моменту закінчення стажування подає його за основним місцем роботи безпосередньому керівнику.

Звіт про стажування та інші документи або їх копії про проходження стажування за кордоном зберігаються в особовій справі державного службовця за основним місцем його роботи.

 

____________________