•  
  •  
  •  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

ПРОЕКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                       2016 р. №

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку проведення конкурсу

на зайняття посад державної служби

 

1. Пункт 7 викласти в такій редакції:

 

«7. До участі у конкурсі не допускається особа, яка:

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

2) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади.»;

 

2. Пункт 9 викласти в такій редакції:

 

«9. Документи, подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

Документи, надіслані поштою до закінчення строку їх подання та отримані державним органом менш ніж за три дні до дати проведення конкурсу не розглядаються.

Документи, надіслані поштою після закінчення строку їх подання не розглядаються.».

 
3. У пункті 11 після слів та знаку «(скановану копію наказу» доповнити словами та знаками «(розпорядження)»;

 

4. Доповнити пункт 15 після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

 

«У випадку передбаченому абзацом другим пункту 14 цього Порядку, до складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів облдержадміністрацій та представник територіального органу Нацдержслужби.

У разі неможливості створення в державному органі з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) конкурсної комісії, конкурс може проводити комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.».

У зв’язку з цим абзаци третій – четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим – шостим.

 

5. Абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції:

 

«У разі коли в державному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, функції адміністратора виконує особа з числа інших працівників цього органу, яка визначається керівником державної служби. Адміністратор несе персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала йому відома під час проведення конкурсу.».

 

6. Пункт 25 викласти в такій редакції:

 

«25. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену у пункті 21 цього Порядку, стають учасниками конкурсу та проходять тестування.».

 

7. Абзац перший пункту 30 викласти в такій редакції:

 

« Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань, крім випадку передбаченого абзацом дванадцятим пункту 43 цього Порядку, його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.».

 

8. Пункт 33 викласти в такій редакції:

 

«33. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення результатів тестування програмним забезпеченням які фіксуються адміністратором у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4.

Адміністратор роздруковує звіт про тестування кожного кандидата та додає його до відомості про результати тестування.».

 

9. Пункт 34 викласти в такій редакції:

 

«34. Визначення результатів тестування на зайняття вакантних посад здійснюється:

1) для категорії «А» з використанням такої системи:

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 28-31 питання тестового завдання;

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 27 і менше питань тестового завдання;

2) для категорії «Б» з використанням такої системи:

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 26-31 питання тестового завдання;

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 25 і менше питань тестового завдання;

3) для категорії «В» з використанням такої системи:

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 23 і менше питань тестового завдання.».

 

10. Пункт 35 викласти в такій редакції:

 

«35. Учасники, які при проходженні тестування на заміщення вакантної посади відповідної категорії (в межах одного і того самого державного органу), раніше пройшли тестування та набрали прохідний бал, вправі упродовж шести місяців з моменту успішного проходження останнього тестування, скористатися його результатами для зайняття вакантної посади відповідної категорії і не проходити заново таке тестування. Про таке рішення кандидати зазначають особисто, шляхом подання окремої письмової заяви до Комісії або конкурсної комісії.».

 

11. Пункт 36 виключити.

 

12. Пункт 39 викласти в такій редакції:

 

«39. У разі якщо кількість кандидатів, які пройшли тестування на одну вакантну посаду, становить більше 20 осіб, за рішенням Комісії або конкурсної комісії до наступного етапу конкурсу можуть допускатися лише кандидати, які надали найбільшу кількість правильних відповідей на тестові питання.».

 

13. Пункт 42 викласти в такій редакції:

 

«42. Ситуаційні завдання для категорії «Б» затверджує керівник державної служби в державному органі в якому проводиться конкурс.».

 

14. У пункті 43:

 

1) абзац п’ятий після слів «персональних даних» доповнити словами «за формою згідно з додатком 5,»;

2) абзац одинадцятий після слів «Неправильно заповнені дані» доповнити словами «при розв’язанні ситуаційного завдання».

 

15. Пункт 44 викласти в такій редакції:

 

«44. Для оцінювання кожної окремої вимоги при розв’язанні ситуаційного завдання, використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.».

 

16. Пункт 45 викласти в такій редакції:

 

«45. Оцінювання вимог при розв’язанні ситуаційних завдань здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії індивідуально шляхом проставлення балів які вносяться до відомості про результати ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6.

Остаточною оцінкою у балах за вимогу при розв’язанні ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів Комісії або конкурсної комісії.».

 

17. Пункт 48 викласти в такій редакції:

 

«48. Кандидати, які при розв’язанні ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.».

 

18. Пункт 52 викласти в такій редакції:

 

«52. Остаточною оцінкою у балах за результатами співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів Комісії або конкурсної комісії.

Кандидати, які за результатами співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, вважаються такими, що не пройшли співбесіду та не можуть бути визнані переможцями конкурсного відбору або кандидатами, які мають відкладне право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби, відповідно до статті 30 Закону України «Про державну службу».».

 

19. Пункт 58 доповнити новим абзацом такого змісту:

 

«У такому разі конкурсна комісія надає кандидатові витяг зі зведеної відомості середніх балів.».

 

20. Підпункт 2 пункту 67 виключити.

 

21. У додатках до Порядку:

 

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

 

 

 

«Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від ___ __________ 2016 р. № __)

 

УМОВИ
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Вимоги до професійної компетентності*

 

Загальні вимоги**

 

Спеціальні вимоги***

* У разі оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії “А” зазначаються відомості відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України Типової вимоги до професійної компетентності на відповідну посаду державної служби.

** Зазначаються відповідно до частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”.
*** Визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.»;

2) додаток 2 викласти в такій редакції:

«Додаток 2
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від ___ __________ 2016 р. № __)

 

Конкурсній комісії ___________________________
        (найменування)

                     ___________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата в Р. в.)

який (яка) проживає за адресою: ___________________________,

номер телефону _________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _______________________________________________________________________  з метою________________________________________________________________.

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

 

Додаток: резюме в довільній формі.

Підтверджую достовірність наданої інформації у поданих мною документах відповідних до частини 1 статті 25 Закону України «Про державну службу».

“___” __________ 20___ р.                           __________

                                                           підпис»;

 

3) додаток 4 викласти в такій редакції:

 

Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від ___ __________ 2016 р. № __)

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Кількість правильних відповідей

Бали

Підпис

кандидата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток: звіти про тестування на ___ арк.

 

Адміністратор

______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)»;

 

 

4) додаток 5 викласти в такій редакції:

«Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від ___ __________ 2016 р. № __)

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
кандидата на зайняття вакантної посади державної служби

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

 

 

_________________________
(дата)

________________
(підпис)»;

 

     

 

 

5) додаток 9 викласти в такій редакції:

«Додаток 9
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від ___ __________ 2016 р. № __)

 

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ *

№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Рейтинг

(сума середніх балів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

         

*Підсумковий рейтинг кандидатів заповнюється в порядку спадання суми середніх балів.».