•  
  •  
  •  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"

ПРОЕКТ

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА

 

від ___ _____________ 2016 р. № _________ 
 

Київ

 

Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток

 

Відповідно до частини другої статті 58 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, що додається.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність:

 

постанову Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. № 250 “Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток” (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 202);

 

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1396 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1963).

 

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від _____ ___________ 2015 р. № ___________ “Про державну службу”.

 

 

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від ____ _________ р. № ______

 

ПОРЯДОК 
надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання додаткових оплачуваних відпусток (далі - додаткова відпустка) державним службовцям.

 

2. Після досягнення п’ятирічного стажу державної служби за кожний наступний рік державної служби, державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

 

3. Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби.

 

4. Додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток.   

 

У перший рік державної служби додаткова відпустка надається державному службовцю після закінчення шести місяців безперервної служби в державному органі, за умови наявності у такого службовця стажу державної служби понад п’ять років, якщо інше не передбачено законодавством.

 

У разі надання додаткової оплачуваної відпустки до закінчення шестимісячного строку безперервної служби відповідно до статті 10 Закону України “Про відпустки” їх тривалість визначається пропорційно відпрацьованому часу.

 

5. Додаткова відпустка за другий та наступні роки служби може бути надана державному службовцю в будь-який час відповідного робочого року згідно з графіками, які затверджуються керівником державної служби за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) і доводяться до відома усіх державних службовців. Під час складання графіків враховуються інтереси державного органу, особисті інтереси державних службовців та можливості їх відпочинку.

 

2

6. Додаткова відпустка переноситься на інший період або продовжується у разі:

 

тимчасової непрацездатності державного службовця, засвідченої в установленому порядку;

 

виконання державним службовцем державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

 

настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

 

збігу додаткової відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

 

У разі перенесення додаткової відпустки строк її надання погоджується державним службовцем з його безпосереднім керівником. Якщо причини, що зумовили перенесення додаткової відпустки на інший період, настали під час її використання, невикористана частина додаткової відпустки надається після закінчення дії таких причин або переноситься за згодою між державним службовцем і його безпосереднім керівником.

 

7. Забороняється ненадання керівником державного органу додаткових відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 

8. За час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, додаткова відпустка не надається.

 

9. Облік додаткових відпусток, що надаються державним службовцям, здійснює служба персоналу державного органу.

10. За бажанням державного службовця у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

 

Під час звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні додаткової відпустки.

 

У разі переведення державного службовця на інше місце роботи грошова компенсація за невикористані ним дні додаткової відпустки може бути                                          

 

3

перерахована за його бажанням на рахунок державного органу, до якого його переведено.

 

11. За бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути замінена грошовою компенсацією.

 

12. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі та соціальні відпустки надаються державним службовцям відповідно до закону.

 

 

_____________________________