•  
  •  
  •  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відкликання державних службовців з відпустки"

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від «_» ____ 20__ р. № ___ 
Київ

Про затвердження Порядку відкликання державних службовців з відпустки

Відповідно до частини першої статті 59 Закону України від 10 грудня
2015 року № 889-VIII “Про державну службу”
Кабінет Міністрів Українипостановляє:

 

1. Затвердити Порядок відкликання державних службовців з відпустки, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від від 10 грудня 2015 року № 889-VIII “Про державну службу”.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                            А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «__» __________ 20__ р. № ______

 

 

ПОРЯДОК

відкликання державних службовців з відпустки

1. Цей Порядок визначає процедуру відкликання державних службовців із щорічної основної або додаткової відпустки, а також випадки у яких таке відкликання допускається.

2. Відкликання із щорічної основної або додаткової відпустки державних службовців, які займають посади категорії «А», здійснюється за рішенням суб’єкта призначення (далі – рішення про відкликання).

Відкликання із щорічної основної або додаткової відпустки державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В», здійснюється за наказом або письмовим розпорядженням, рішенням керівника державної служби (далі – рішення про відкликання).

3. Підставами для відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки є необхідність виконання невідкладних завдань, які не були і не могли бути відомі при наданні відпустки.

4. Для відкликання державних службовців, які займають посади категорії «А» керівник державної служби подає суб’єкту призначення службову записку про наявність завдання, яке підлягає негайному виконанню.

Для відкликання державних службовців, які займають посади категорії «Б» керівник державної служби приймає рішення про відкликання такого державного службовця відповідно до службової записки про наявність завдання, яке підлягає негайному виконанню, погодженої із суб’єктом призначення.

Для прийняття рішення про відкликання державних службовців, які займають посади категорії «В» безпосередній керівник цього державного службовця подає керівнику державної служби службову записку із обґрунтуванням необхідності прийняття такого рішення.

5. Про прийняте рішення про відкликання із щорічної основної або додаткової відпустки державний службовець повідомляється засобами телефонного зв’язку та шляхом направлення засобами поштового зв’язку завіреної копії рішення про відкликання не пізніше ніж за 5 днів до такого відкликання.

В окремих випадках необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я, забезпечення та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина про прийняте рішення про відкликання з відпустки державний службовець повідомляється засобами телефонного зв’язку та зобов’язаний прибути на державну службу не пізніше 2 робочих днів.

6. Відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки здійснюється у порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. За невиконання рішення про відкликання державний службовець, повідомлений про таке відкликання, несе дисциплінарну відповідальність.

Державний службовець, повідомлений про таке відкликання,  звільняється від відповідальності у випадку неможливості прибути на державну службу у зв’язку із погіршенням стану здоров’я та/або у зв’язку із складною транспортною обстановкою, що підтверджується відповідними документами.

У такому випадку державний службовець зобов’язаний повідомити про неможливість прибуття на державну службу засобами телефонного зв’язку або електронної пошти невідкладно після виникнення таких обставин.