•  
  •  
  •  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відкликання державних службовців з відпустки"

Проект

станом на 01.03.2016

 

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від «_» ____ 20__ р. № ___ 
Київ

Про затвердження Порядку відкликання державних службовців з відпустки

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України від 10 грудня
2015 року № 889-VIII «Про державну службу
» Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1. Затвердити Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

 

 

 

Прем'єр-міністр України                                                            А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від ___________ 2016 р. № _____

 

 

ПОРЯДОК

відкликання державного службовця із щорічної відпустки

 

1. Цей Порядок визначає процедуру відкликання державного службовця із щорічної відпустки.

2. До щорічних відпусток, з яких може бути відкликано державного службовця, належать:

основна відпустка (стаття 57 Закону України «Про державну службу»);

додаткова оплачувана відпустка (частина перша статті 58 Закону України «Про державну службу»);

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

3. Підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо при наданні щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання особою, яка виконує обов’язки цього державного службовця, або іншою уповноваженою на це особою.

4. Відкликання із щорічної відпустки державного службовця, який займає посаду категорії «А», здійснюється за рішенням суб’єкта призначення, яке реалізується шляхом прийняття наказу (розпорядження) керівником державної служби відповідного державного органу або особою, яка виконує його обов’язки.

Відкликання із щорічної відпустки державного службовця, який займає посаду категорії «Б» чи «В», здійснюється за рішенням керівника державної служби, яке приймається у формі наказу (розпорядження) керівника державної служби відповідного державного органу або особою, яка виконує його обов’язки .

5. Рішення про відкликання із щорічної відпустки (далі – рішення про відкликання) з підстави, передбаченої пунктом 3 цього Порядку, приймається:

1) суб’єктом призначення щодо державного службовця, який займає посаду категорії «А», за наявності:

- ініціативи суб’єкта призначення;

- обґрунтованого подання керівника державної служби відповідного державного органу або особи, яка виконує такі обов’язки;

2) керівником державної служби відповідного державного органу щодо державного службовця, який займає посаду категорії «Б» чи «В», за наявності:

- ініціативи керівника державної служби щодо керівників самостійних структурних підрозділів та інших державних службовців, які безпосередньо йому підпорядковані;

- обґрунтованого подання керівника самостійного структурного підрозділу на підставі повідомлення безпосереднього керівника про необхідність відкликання державного службовця, який працює в такому структурному підрозділі.

6. Проект наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця готується службою управління персоналом цього державного органу. Зазначення у наказі (розпорядженні) завдання, яке стало підставою для відкликання державного службовця, є обов’язковим.

7. Стосовно прийнятого рішення про відкликання та необхідності виконання невідкладного завдання служба управління персоналом цього державного органу повідомляє державному службовцю засобами телефонного та електронного (за наявності) зв’язку, а також поштового зв’язку, не пізніше ніж за 5 календарних днів до такого відкликання.

В окремих випадках необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я, забезпечення та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина стосовно прийнятого рішення про відкликання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю засобами телефонного та електронного (за наявності) зв’язку не пізніше 2 календарних днів до такого відкликання.

8. У день прибуття на роботу служба управління персоналом державного органу ознайомлює в установленому порядку державного службовця з наказом (розпорядженням) про його відкликання та надає завірену копію такого наказу (розпорядження).

9. У випадку неможливості прибути на державну службу у зв’язку із погіршенням стану здоров’я, складною транспортною обстановкою чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття на державну службу, державний службовець повідомляє про виникнення таких обставин засобами телефонного або електронного зв’язку особу, яка прийняла рішення про відкликання, або службу управління персоналом державного органу або безпосереднього керівника.

Після закінчення відпустки державний службовець повинен надати до служби управління персоналом інформацію, в тому числі документи, для підтвердження обставин, які ускладнили прибуття на державну службу у зв’язку з відкликанням.

___________________________________