•  
  •  
  •  

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого

Проект

Описание: http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від _______ 2016 р. № ______

Київ

 

Про схвалення Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції до 2021 року та затвердження Плану заходів щодо її реалізації

 

1. Схвалити Стратегію підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції до 2021 року, що додається.

2. Затвердити План заходів щодо реалізації Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції до 2021 року, що додається.

3. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування передбачити під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік видатки на виконання Плану заходів.

4. Міністерству фінансів під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік врахувати видатки на виконання Плану заходів.

5. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити надсилання щороку до 01 лютого Національному агентству України з питань державної служби інформації про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 01 березня Кабінету Міністрів України.

 

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                  А. ЯЦЕНЮК

 

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від ______________ 2016 р. № ______

 

 

СТРАТЕГІЯ

підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції до 2021 року

 

Загальна частина

 

Європейський курс України, підтверджений укладенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), поставив перед системою професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування нові завдання, зокрема необхідність удосконалення процесу підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції. Удосконалення процесу навчання можливе шляхом секторального підходу до організації навчання, з урахуванням основних напрямівУгоди про асоціацію, збільшення кількості та удосконалення якості відповідних навчальних планів і програм, науково-методичних матеріалів.

Стратегія підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції до 2021 року (далі – Стратегія) визначає мету і завдання, принципи, основні напрями реалізації, очікувані результати та містить комплекс першочергових заходів, спрямованих на удосконалення процесу підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, враховуючи основні положення:

Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII;

Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII;

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII;

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII;

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5;

Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 227.

 

Координація роботи та проведення моніторингу реалізації Стратегії покладається на Нацдержслужбу.

 

Мета і завдання Стратегії

 

Метою Стратегії є створення належних умов для підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції на основі європейських принципів публічного управління та кращого міжнародного досвіду.

Завданнями Стратегії є:

визначення змісту навчання з урахуванням позитивного досвіду європейських країн щодо реформування публічного управління;

формування цільової аудиторії на основі компетентнісного підходу в контексті Угоди про асоціацію;

забезпечення процесу навчання висококваліфікованими викладацькими кадрами(наукові та науково-педагогічні працівники, тренери та практики);

забезпечення координації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.

 

Принципи Стратегії

 

Принципами Стратегії є безперервність та системність навчання, науковість, демократизм, наступність, гнучкість, поєднання теорії і практики, доступність,інноваційність.

 

Основні напрями реалізації Стратегії

 

Для забезпечення якості, системності та безперервності навчального процесу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції основними напрямами реалізації Стратегії є:

щодо змісту навчання:

дослідження основних проблем та механізмів впровадження демократичних стандартів державного управління та місцевого самоврядування в діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на основі аналізу європейського досвіду та його адаптації до умов України;

запровадження секторального підходу до організації навчання згідно з положеннями Угоди про асоціацію та інших міжнародних договорів;

організація мовної підготовки офіційних мов держав – членів ЄС за відповідними навчальними програмами;

навчально-методичне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції;

визначення нових професійних компетентностей у сфері публічного управління,необхідних державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, відповідно до стандартів ЄС;

 

щодо цільової аудиторії:

вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у навчанні фахівців, проведення аналізу кадрового складу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для подальшого врахування під час формування державного замовлення;

визначення переліку посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування на яких є необхідність застосування офіційних мов держав – членів ЄС та забезпечення інтенсивної мовної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що перебувають на цих посадах;

формування цільових груп слухачів з підготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням функціональних повноважень, категорій посад і сфер діяльності за напрямами державної політики у сфері європейської інтеграції, зокрема Угоди про асоціацію;

 

щодо викладацького складу:

підготовка та підвищення рівня професійної компетентності тренерів і викладачів для реалізації нових навчальних програм із залученням до навчального процесу висококваліфікованих практиків, міжнародних експертів;

 

щодо координації роботи:

розширення співробітництва між вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти України і державами – членами ЄС, що проводять підготовкута підвищення кваліфікації представників публічного сектору;

проведення науково-комунікативних заходів з актуальних питань удосконалення державного управління та розвитку місцевого самоврядування, пов'язаних з реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

Очікувані результати

 

Реалізація Стратегії у визначені строки з використанням кращого міжнародного досвіду забезпечить:

впровадження у навчальний процес прикладних досліджень, наукових розробок та кращих практик навчальних закладів України та країн ЄС у сфері підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

набуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування професійних компетентностей у сфері європейської інтеграції;

досягнення належного рівня мовної підготовки державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування, які займаються питаннями європейської інтеграції;

створення бази даних державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у сфері європейської інтеграції, та каталогу навчальних програм у сфері європейської інтеграції;

забезпечення навчального процесу висококваліфікованими викладачами;

налагодження постійної співпраці між навчальними закладами, організаціями, установами органами влади та відповідними міжнародними партнерами у сфері європейської інтеграції.

 

Індикаторами досягнення результатів є:

частота оновлення змісту навчання (навчально-тематичних планів, програм, навчально-методичного забезпечення);

ступінь застосування отриманих компетентностей на практиці;

відсоток державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підтвердили знання іноземної мови (офіційних мов ЄС) на рівні «вище середнього» від загальної кількості осіб, які застосовують іноземну мову у професійній діяльності;

частка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що пройшли навчання від загальної кількості осіб, які потребують навчання в сфері євроінтеграції;

ступінь забезпеченості навчального процесу   викладачами, що пройшли відповідну підготовку;

ступінь залучення до навчального процесу міжнародних експертів та практиків;

кількість підписаних угод про співпрацю та проведених комунікативних заходів навчальними закладами, організаціями, установами органами влади та відповідними міжнародними партнерами у сфері європейської інтеграції.

 

 

Нормативно-правове та фінансове забезпечення реалізації Стратегії

 

Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів, державних цільових програм, планів і заходів, спрямованих на реалізацію положень Стратегії, проведення моніторингу стану їх виконання.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, навчальним закладам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

______________________________________