•  
 •  
 •  

Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

постанова
від                   2017 р. № 
Київ
 
Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
 
Відповідно до частини одинадцятої статті 44 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

Прем’єр-міністр України                                               В. ГРОЙСМАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2017 р. №______

 

 

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК

проведення оцінювання результатів

службової діяльності державних службовців

 

Загальні положення

 

 1. Цей Типовий порядок (далі – Порядок) визначає процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (далі – оцінювання).
 2. Метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.
 3. Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності.
 4. Оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття рішення про його проведення державні службовці пропрацювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менше 6 місяців.
 5. Оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття рішення про його проведення державні службовці перебувають у трудових відносинах, але фактично не здійснюють службову діяльність у зв’язку з:
 • перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 та 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;
 • призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

        6. Про проведення оцінювання суб’єктом призначення приймається рішення у якому зазначається:

 • перелік державних службовців, оцінювання результатів службової діяльності яких проводиться;
 • строки проведення оцінювання;
 • доручення, необхідні для організаційного забезпечення оцінювання.

       Строки проведення оцінювання визначаються з урахуванням того, що результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після затвердження результатів службової діяльності підпорядкованих їм державних службовців.

       7. У разі коли у визначений строк проведення оцінювання державний службовець відсутній на роботі (відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка) безпосередній керівник проводить оцінювання без оціночної     співбесіди у встановлений строк, або за заявою такого державного службовця оцінювання проводиться раніше.

       8. Оцінювання проводиться на підставі ключових показників результативності, ефективності та якості (далі – КПР), визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

       9. Оцінювання проводиться щороку у жовтні – грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань, строків їх виконання і КПР (далі – завдання і КПР) до дати прийняття рішення про проведення оцінювання.

      10. Оцінювання проводиться поетапно:

 • визначення та перегляд завдань і КПР;
 • оціночна співбесіда, визначення результатів оцінювання та їх затвердження.

Учасники процесу оцінювання їх функції та обов’язки

      11. Учасниками процесу оцінювання є:

 • державний службовець;
 • безпосередній керівник державного службовця;
 • керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності);
 • суб’єкт призначення;
 • служба управління персоналом

      12. Функції та обов’язки державного службовця:

 • участь у визначенні своїх завдань і КПР, а також у їх періодичному перегляді;
 • аналіз виконання визначених завдань і КПР;
 • ознайомлення із визначеними завданнями і КПР у Бланку визначення завдань і КПР державного службовця (далі – бланк завдань і КПР) (додаток 1) та заповнення Бланку оцінювання результатів службової діяльності державного службовця (далі – бланк оцінювання) (додаток 2) в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строків їх фактичного виконання;
 • участь в оціночній співбесіді;
 • ознайомлення із результатами оцінювання у бланку оцінювання (додаток 2) після його заповнення.

      13. Функції та обов’язки безпосереднього керівника державного службовця:

 • визначення спільно з державним службовцем завдань і КПР;
 • постійне проведення моніторингу виконання державним службовцем визначених завдань і КПР. За результатами моніторингу, у разі необхідності, здійснення разом з державним службовцем перегляду завдань і КПР;
 • проведення оціночної співбесіди з державним службовцем та виставлення балів за її результатами;
 • виявлення спільно з державним службовцем його потреби у професійному навчанні та внесення відповідної інформації до бланку оцінювання (додаток 2);
 • виставлення оцінки за результатами оцінювання на підставі КПР та її обґрунтування згідно з бланком оцінювання (додаток 2);

      14. Функції та обов’язки керівника самостійного структурного підрозділу:

 • погодження завдань і КПР та оцінки;
 • участь у розгляді скарг державних службовців щодо результатів оцінювання їх службової діяльності;
 • у разі тимчасової відсутності безпосереднього керівника державного службовця виконання його функцій та обов’язків, визначених у пункті 13 цього Порядку.

      15. Функції та обов’язки суб’єкта призначення:

 • виконує обов’язки безпосереднього керівника, визначених пунктом 13 цього Порядку, щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;
 • прийняття рішення про проведення оцінювання та визначення його строків;
 • затвердження висновків щодо результатів оцінювання службової діяльності;
 • прийняття рішення щодо преміювання державних службовців, які отримали відмінну оцінку.

      16. Функції та обов’язки служби управління персоналом:

 • здійснення заходів щодо організації процесу оцінювання, надання консультативної допомоги учасникам оцінювання;
 • розроблення проекту наказу (розпорядження) суб’єкта призначення про проведення оцінювання;
 • підготовка проекту наказу (розпорядження) суб’єкта призначення про затвердження висновків щодо результатів оцінювання та преміювання зі списком державних службовців, результати службової діяльності яких оцінювалися та списком державних службовців, які підлягають преміюванню із зазначенням розміру такого преміювання.

Визначення та перегляд завдань і КПР

      17. Визначення завдань і КПР для кожного державного службовця проводиться у грудні року, що передує звітному, або упродовж п’яти робочих днів після призначення (переведення) на посаду.

У разі перебування державного службовця у відпустці, відрядженні чи його тимчасової непрацездатності, а також після виходу на роботу державних службовців, які перебувають у трудових відносинах, але фактично не здійснювали службову діяльність у випадках, визначених пунктом 5 цього Порядку, такі завдання і КПР визначаються упродовж п’яти робочих днів з дня їх виходу на роботу.

      18. Кожному державному службовцю встановлюється від 3-х до 5-ти завдань, на період, що підлягає оцінюванню.

      19. Завдання і КПР мають відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову діяльність державного службовця, повинні бути вимірюваними в кількісному та/або якісному вираженні та визначаються безпосереднім керівником після їх обговорення з державним службовцем і фіксуються у бланку завдань і КПР (додаток 1), оригінал якого зберігається у службі управління персоналом державного органу, де працює державний службовець. Копія такого бланку залишається у державного службовця та його безпосереднього керівника.

      20. Завдання і КПР до них визначаються:

для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» :

 • Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам – Міністром Кабінету Міністрів України;
 • державним секретарям міністерств – відповідними міністрами;
 • керівникам центральних органів виконавчої влади та їх заступникам – міністрами, які спрямовують та координують їх діяльність;
 • керівникам державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, – суб’єктом призначення;
 • головам місцевих державних адміністрацій – суб’єктом призначення;

для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та обіймають посади керівників самостійних структурних підрозділів або прирівняні до них посади – керівником державної служби з урахуванням завдань, функцій та обов’язків, визначених у положенні про такий самостійний структурний підрозділ;

для державних службовців, які займають інші посади державної служби категорій «Б» та «В» – безпосереднім керівником за погодженням з керівником самостійного структурного підрозділу (якщо він не є безпосереднім керівником такого державного службовця) з урахуванням завдань, функцій та обов’язків, визначених у положенні про структурний підрозділ (для категорії «Б») та посадової інструкції (для категорії «В»).

    21. У разі внесення змін до документів, передбачених пунктом 20 цього Порядку, завдання і КПР переглядаються щоквартально суб’єктом їх визначення разом з державним службовцем у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку.

Оціночна співбесіда, визначення результатів оцінювання та їх затвердження

    22. Оціночна співбесіда проводиться на основі надання пояснень державним службовцем щодо інформації про виконання завдань і КПР, потреби у професійному навчанні та внесення пропозицій щодо завдань і КПР на наступний період, який підлягає оцінюванню для визначення якості виконання поставлених державному службовцю завдань, планування його кар’єри.

    23. За результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього балу за виконання кожного визначеного завдання і КПР, що виставляється з урахування Критеріїв виставлення балів (далі – бланк критеріїв балів)(додаток 3).

    24. Відповідність оцінки середньому балу:

 • відмінна оцінка відповідає середньому балу від 3,65 до 4,00;
 • позитивна оцінка відповідає середньому балу від 2,50 до 3,64;
 • негативна оцінка відповідає середньому балу від 0,00 до 2,49

    25. Із заповненим, підписаним та погодженим бланком оцінювання (додаток 2) державний службовець ознайомлюється під підпис. Після ознайомлення бланк оцінювання передається до служби управління персоналом.

    26. За результатами оцінювання державні службовці разом із службою управління персоналу складають індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності за формою згідно додатку 4, яку погоджує безпосередній керівник державного службовця та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює.

Особливості організації і проведення оцінювання для посади державної служби категорії «А»

    27. Державні службовці, які займають посади державної служби категорії «А», щороку до 01 грудня складають звіт про свою діяльність (далі – звіт) та виконання визначених завдань і КПР.

    28. За підсумками розгляду поданого звіту, проводиться оціночна співбесіда з кожним державним службовцем з метою обговорення виконання поставлених завдань і КПР, а також дотримання загальних правил етичної поведінки та дотримання вимог у сфері запобігання корупції:

 • Міністром Кабінету Міністрів України – стосовно Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України та їх заступників;
 • відповідним міністром – стосовно державного секретаря міністерства, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України та їх заступників;
 • суб’єктом призначення, або уповноваженою нею посадовою особою – стосовно керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників; голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

    29. На підставі розгляду звіту та проведення оціночної співбесіди посадова особа, визначена у пункті 28 цього Порядку, виставляє негативну, позитивну чи відмінну оцінку з її обґрунтуванням, про що зазначає у бланку оцінювання (додаток 2).

    30. Висновок щодо результатів оцінювання затверджується суб’єктом призначення.

    31. Бланк оцінювання (додаток 2) передається на зберігання до служби управління персоналом державного органу, у якому працює державний службовець.

Оскарження результатів оцінювання

    32. Оскарження результатів оцінювання здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну службу».

    33. Оскарженню підлягає тільки негативна оцінка. У скарзі державним службовцем вказується зауваження до балів за виконання того чи іншого завдання та наводяться факти, які спростовують критерії, що відповідають вказаному балу і наведені у бланку критеріїв балів (додаток 3).

    34. Висновок за результатами оцінювання скасовується суб’єктом призначення або судом. Не підлягають скасуванню результати оцінювання, якщо допущені процедурні порушення не впливають на висновок за результатами оцінювання.

   35. У разі прийняття рішення про скасування висновку за результатами оцінювання процедура оцінювання проводиться відповідно до цього Порядку у двомісячний строк після прийняття такого рішення.

 

                                               

Додаток 1

                                               

до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

                                               

ПОГОДЖУЮ

           

Бланк визначення завдань, строків їх виконання і показників результативності, ефективності та якості

   

 

   

(посада керівника вищого рівня)

   

 

 

 

 

 

 

   

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Назва державного органу

 

 

"___"________20___р.

           
                                                                         

Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

 

А

 

Б

 

В

Посада

           

 

 

(категорія посади)

Назва підрозділу

     

 

Назва самостійного структурного підрозділу

 

                                                                         
   

Завдання:

 

первинне;

   

 

переглянуто за результатами

 

І кв.

 

ІІ кв.

 

ІІІ кв.

     
                                                                         

№ завдання

Завдання
(визначається безпосереднім керівником спільно з державним службовцем)

Показники
результативності, ефективності та якості*

Строки виконання

Завдання змінено
(так/ні)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 *  вказуються кількісні та/чи якісні показники, яким має відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строки, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість тощо)

 вказуються кількісні та/чи якісні показники, яким має відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строки, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість тощо)

 

   

 

       

 

 

 

(посада безпосереднього керівника)

   

(підпис)

       

(ПІБ)

 

(дата)

                                                                         

Ознайомлення державного службовця

   

 

       

 

 

 

                             

(підпис )

       

(ПІБ)

 

(дата)

                                                                         
                                           

Оцінювання не проводиться:

         
                                                                         
                                           

 

звільнено

                   
                                                                         
                                           

 

переведено

                 
                                                                         
                                           

 

інше

                     
                                                                         
                                                                         
                                               

Додаток 2

                                               

до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

                                               

ПОГОДЖУЮ

           
                                               

 

Бланк оцінювання результатів службової діяльності
державного службовця

 

(посада керівника вищого рівня)

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали, прізвище)

                                               

"___"________20___р.

           

Назва державного органу

0

                           
                                                                         

Прізвище, ім'я, по батькові

0

 

0

А

0

Б

0

В

Посада

           

0

 

(категорія посади)

Назва підрозділу

     

0

Назва самостійного структурного підрозділу

0

                                                                         

№ завдання

Досягнутий результат
(заповнюється державним служовцем відповідно до показників результативності, ефективності та якості)

Строк фактичного виконання

Бал*

Примітка

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Середній бал**

#ДЕЛ/0!

 

* виставляється безпосереднім керівником від 0 до 4 відповідно до встановлених критеріїв (додаток 3 Порядку)

                 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ

                                                                         

Висновок щодо результатів

Обгрунтування оцінки:

             

оцінювання

                                                               
         

** Середній бал

 

 

відмінна

від

3,65

до

4,00

 
                   

 

позитивна

від

2,50

до

3,64

 
                   

 

негативна

від

0,00

до

2,49

 
                   

Виявлені потреби у професійному навчанні
(обрати перелік тих компетенцій, щодо яких виявлено потребу у підвищенні рівня професійної компентності та деталізувати, враховуючи спеціальні вимоги до посади):

                                                                         

Для категорії "А":

         

Для категорії "Б":

             

Для категорії "В":

       
                                                                         

 

Знання законодавства

 

 

Знання законодавства

 

 

Знання законодавства

                                                                         

 

Професійні знання

 

 

Професійні знання

 

 

Професійні знання

                                                                         

 

Наявність лідерських навичок

 

 

Лідерство

 

 

Якісне виконання поставлених завдань

                                                                         

 

Вміння приймати ефективні рішення

 

 

Прийняття ефективних рішень

 

 

Командна робота та взаємодія

                                                                         

 

Комунікації та взаємодія

 

 

Комунікації та взаємодія

 

 

Сприйняття змін

                                                                         

 

Управління змінами

 

 

Впровадження змін

 

 

Технічні вміння

                                                                         

 

Управління організацією та персоналом

 

 

Управління організацією роботи та персоналом

 

 

Особистісні компетенції

                                                                         

 

Особистісні компетенції

 

 

Особистісні компетенції

                       
                                                                         

 

Управління публічними фінансами

                                                   
                                                                         

 

Робота з інформацією

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

 

 

(посада безпосереднього керівника)

   

(підпис)

       

(ПІБ)

 

(дата)

                                                                         

Ознайомлення державного службовця

         

 

       

 

 

 

                             

(підпис)

       

(ПІБ)

 

(дата)

 

 

Додаток 3

 

до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

   
   

Бланк критеріїв виставлення балів

   

Бал

Критерії балів

не підлягає оцінюванню

Завдання не могло бути виконане через обставини, які об'єктивно унеможливили його виконання і щодо яких державний службовець не міг впливати чи пропонувати інший спосіб виконання завдання за умови, що про ці обставини вчасно було повідомлено безпосереднього керівника і виконання завдання було припинено за узгодженням чи за дорученням безпосереднього керівника, або завдання було скасоване.

"0"

Завдання не виконане або в роботі порушено вимоги законодавства у сфері запобігання корупції.

"1"

Завдання виконане частково результати не можуть бути використані через необхідність суттєвого доопрацювання, до виконання завдання державний службовець підійшов формально, чим нівелював практичну цінність отриманого результату, або завдання виконане з демонстрацією неспроможності одночасного забезпечення якісного і вчасного виконання посадових обовязків, або в роботі порушено вимоги правил етичної поведінки, або процес досягнення результату чи сам результат мав негативний відгук зі сторони користувачів, споживачів, співвиконавців, керівництва тощо.

"2"

Завдання виконане, але з порушенням строків виконання чи / або із залученням до виконання завдання допомоги інших (при виконанні роботи державний службовець потребував надання зразків документів, допомоги у виробленні алгоритму роботи, аналізі нормативно-правових актів, суттєвому корегуванні проектів документів, проявляв низьку ініціативність, самостійність, недостатність знання нормативно-правових актів, вимог до підготовки службових документів, потребував нагадувань і високої міри контролю зі сторони керівника тощо).

"3"

Завдання виконане вчасно, результат якого у повній мірі можна використати у роботі. Робота здійснювалась ефективно з дотриманням правил етичної поведінки.

"4"

Завдання виконане вчасно (завчасно), результат високої якості, його досягнуто з високим ступенем самостійності (за необхідності командної роботи), ініціативності, робота здійснювалась ефективно, з дотримання правил етичної поведінки. При виконанні завдання державним службовцем вносилися пропозиції щодо інших документів або їх удосконалення.

 

                 

Додаток 4

 

                 

до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

 

                 

ЗАТВЕРДЖУЮ

           

 

     

 

 

   

(посада керівника вищого рівня)

 

   

 

 

 

 

 

 

   

(підпис)

(ініціали, прізвище)

 

Назва державного органу

 

 

 

"___"________20___р.

         
                                           

Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

 

 

А

 

Б

 

В

 
           

(категорія посади)

 

Назва підрозділу

 

 

 

Назва самостійного структурного підрозділу

 

 
                                           

Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності на ______ рік

 
                                           

Назва професійної компетентності відповідно до спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття відповідної посади державної служби, рівень якої необхідно підвищити

Форма підвищення рівня професійної компетентності, зокрема вид підвищення кваліфікації (професійна програма підвищення кваліфікації, тематичні постійно діючі семінари, спеціалізовані короткострокові навчальні курси, тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги, стажування в органах, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також за кордоном, самостійне навчання (самоосвіта)  на робочому місці )

Орієнтовна тематика

Примітки

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 вказуються кількісні та/чи якісні показники, яким має відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строки, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість тощо)

 

 

 

     

 

 

 

 

(посада керівника служби управління персоналом)

       

(ПІБ)

 

(дата)

 
                                           
                                           

 

 

     

 

 

 

 

(посада державного службовця)

       

(ПІБ)

 

(дата)

 
                                           
                                           

ПОГОДЖУЮ

                                     
                                           

 

 

     

 

 

 

 

(посада безпосереднього керівника)

       

(ПІБ)

 

(дата)