• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
За якими напрямами роботи державних органів на деокупованих територіях України відбувається підбір до Резерву

Зверніть увагу на напрями роботи та опис функціоналу. Під час заповнення Анкети необхідно обрати, за яким з напрямів готова працювати особа. Важливо, що зазначена професійна підготовка та/або професійна компетентність має відповідати обраному  одному або кільком напрямам роботи. 

1. Адміністративне керівництво: 

 • керівництво державним органом, його апаратом (секретаріатом), здійснення повноважень керівника державної служби в державному органі, визначення пріоритетних цілей, стратегії розвитку та плану роботи державного органу, забезпечення зовнішньої та внутрішньої комунікації тощо.

2. Адміністрування та надання публічних послуг: 

 • адміністрування та надання публічних послуг, визначених законом, прийняття рішень щодо набуття, зміни чи припинення прав та/або обов’язків юридичних або фізичних осіб на їх звернення, контроль якості надання публічних послуг, консультацій та інформаційної підтримки кінцевим споживачам послуг - cуб’єктам звернення.

3. Бухгалтерія: 

 • забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності державного органу та складення звітності; здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; забезпечення здійснення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів; запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

4. Управління фінансами:

 • забезпечення управління фінансами державного органу, зокрема проведення фінансового аналізу, фінансового планування, формування та здійснення контролю за виконанням бюджету, складення бюджетних декларацій та бюджетних запитів, оцінювання результативності та ефективності виконання бюджетних програм, складення та затвердження кошторисів на основі відповідних обґрунтувань.

5. Внутрішній аудит:

 • забезпечення підготовки об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

6. Господарські функції:

 • здійснення: організаційного, господарського, фінансового, матеріально-технічного, господарсько-побутового забезпечення; управління об’єктами державної власності, в тому числі майном, що перебуває на балансі державних органів, майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління; експлуатація, ремонт і управління будівлями, приміщеннями та інженерно-технічними системами і комунікаціями, дотримання санітарного стану приміщень; здійснення контролю за виконанням рішень керівника державного органу з питань управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління; договірна робота в межах наданих повноважень; забезпечення ощадного використання енергетичних і матеріальних ресурсів; участь у розробленні фінансово-господарських планів, забезпечення соціально-побутовими умовами.

7. Державний нагляд та контроль: 

 • здійснення контрольно-наглядових функцій за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, іншими юридичними та фізичними особами актів законодавства; здійснення аналізу, моніторингу, контролю та підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів щодо виконання законів України, актів Президента України, актів та протокольних рішень Уряду; організація перевірки стану виконавської дисципліни місцевими держадміністраціями; проведення оцінки управлінської ефективності працівників місцевої влади; забезпечення підготовки, організації та проведення заходів державного фінансового контролю, проведення оцінки управління бюджетними коштами.

8. Правове забезпечення: 

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів державним органом, його апаратом (секретаріатом) під час виконання покладених на нього завдань і функціональних обов’язків, а також представництво інтересів державного органу в судах та інших органах; проведення юридичної, гендерно-правової та антидискримінаційної експертизи нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами державного органу, перевірка проектів нормативно-правових актів та інших документів на відповідність законодавству; забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини, координація виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини.

9. Режимно-секретна діяльність: 

 • забезпечення дотримання режиму секретності під час провадження діяльності, пов’язаної із державною таємницею; визначення посадового доступу та недопущення необґрунтованого допуску до державної таємниці та запобігання її розголошенню, організація та ведення діловодства, пов’язаного з державною таємницею; своєчасне розроблення та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці; здійснення контролю за станом режиму секретності в державному органі. 

10. Управління персоналом: 

 • забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, укладення та розривання контрактів про проходження державної служби, а також виконання інших функцій, передбачених законодавством.

11. Діловодство, канцелярія та архів: 

 • здійснення діловодства у державному органі відповідно до вимог законодавства; реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції; забезпечення оформлення, видання та оприлюднення актів, їх облік та систематизація; зберігання документів та їх передача до відповідних архівних установ, контроль дотримання стандартів діловодства у структурних підрозділах державного органу, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління державного органу; ведення обліку документів з грифом «Для службового користування» та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення контролю і моніторингу за виконавською дисципліною в державному органі, його територіальних органах та інших підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління державного органу.

12. Закупівлі: 

 • організація та проведення публічних закупівель в інтересах державного органу та/або в інтересах інших замовників (за рамковими угодами), зокрема виконання функцій уповноважених осіб (уповноваженої особи) замовника з метою реалізації державним органом політики у відповідній сфері, організація та належне проведення закупівель для підтримання матеріально-технічної бази, забезпечення діяльності необхідними товарами, послугами та роботами. 

13. Запобігання корупції: 

 • налагодження та забезпечення функціонування системи запобігання корупції в організації як комплексу завдань із запобігання, виявлення та усунення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень антикорупційного законодавства: організація та контроль антикорупційної діяльності у державному органі; координація антикорупційної діяльності в інших органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління (за наявності); забезпечення обізнаності з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції; управління корупційними ризиками у діяльності державного органу; запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень у діяльності державного органу та його персоналу; забезпечення вимог фінансового антикорупційного контролю та декларування; розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного закону; здійснення повноважень у сфері захисту викривачів. 

14. Інформаційна безпека: 

 • забезпечення керування системами організаційного та інженерно-технічного захисту інформації в державному органі, здійснення контролю за їх функціонуванням; розроблення політик захисту інформації, виконання робіт з визначення вимог до захисту інформації в державному органі, його апараті (секретаріаті), проектування, розроблення і модернізація, а також експлуатація, обслуговування, підтримка працездатності систем захисту, контролю за станом захищеності інформації в цих системах; розслідування випадків порушення політики інформаційної безпеки.

15. Комунікації та інформаційне забезпечення: 

 • забезпечення планування, організації та оцінки ефективності зовнішніх комунікацій державного органу із засобами масової інформації, громадськими об’єднаннями, іншими заінтересованими сторонами, фізичними та юридичними особами, доступу до публічної інформації; формування комунікаційної стратегії державного органу; взаємодія, координація та організація зустрічей, переговорів, інших публічних заходів з представниками різних цільових аудиторій для виявлення проблемних питань та визначення можливих способів реагування на них, а також роз’яснення державної політики у відповідній сфері, вироблення та комунікації спільної позиції; проведення моніторингу та аналізу інформаційних джерел, акцій протесту, громадської думки для виявлення можливих і наявних кризових ситуацій, які потребують втручання Уряду, органу виконавчої влади; підготовка інформаційних матеріалів (копірайтингу), а також оформлення, графічного дизайну документів та інформаційних повідомлень у паперовій та електронній формі, наприклад, дизайн та наповнення веб-сайтів; планування графіка та організація робочих поїздок керівника. 

16. Мобілізаційна підготовка та мобілізація: 

 • організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у відповідній сфері управління, галузі національної економіки чи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

17. Управління інформаційно-комунікаційними системами: 

 • забезпечення належного функціонування інформаційно-комунікаційної інфраструктури та інформаційно-комунікаційних систем, підтримка належного функціонування баз даних, у тому числі управління розвитком інформаційно-комунікаційної інфраструктури, формування планів розвитку та здійснення контролю за їх виконанням, надання консультацій, підтримки користувачам інформаційно-комунікаційних систем.

18. Цивільний захист та охорона праці:

 • розроблення документів з питань цивільного захисту та охорони праці; організація та здійснення заходів з цивільного захисту у поточній діяльності державного органу та під час надзвичайних ситуацій; координація та методичне забезпечення щодо цивільного захисту та роботи з охорони праці у державному органі, а також здійснення контролю за станом охорони праці на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління; інформування та надання роз’яснень з питань цивільного захисту та охорони праці керівництву та іншим працівникам державного органу. 

19. Міжнародне співробітництво: 

 • підготовка та здійснення заходів, пов’язаних із міжнародним співробітництвом у сфері діяльності державного органу, забезпечення координації міжнародної взаємодії з іноземними державами, міжнародними організаціями та установами; розроблення (участь у розробленні) та виконання (участь у виконанні) міжнародних договорів з іноземними державами, супровід міжнародної технічної допомоги, участь у підготовці меморандумів. 

20. Організаційне забезпечення роботи суду: 

 • організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; інформаційно-довідкове та документальне забезпечення підготовки справ і матеріалів для розгляду суддями; забезпечення ведення журналів (протоколів) судового засідання, фіксування судового процесу (судових засідань) технічними засобами, проведення відеоконференцій; забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу суду, автоматизованого розподілу справ між суддями; забезпечення надсилання адресатам в установленому порядку копій судових рішень, а також судових повідомлень, повісток і викликів; забезпечення ведення діловодства в суді; участь у проведенні аналізу судової статистики, вивченні та узагальненні судової практики; організація прийому громадян, забезпечення розгляду пропозицій, заяв і скарг, запитів відповідно до вимог законодавства.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux