• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Повідомлення про проведення установчих зборів з формування складу Громадської ради при НАДС в 2020 році
опубліковано 28 лютого 2020 року о 11:20

Відповідно до пункту 9 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (далі - Типове положення), повідомляємо: 

Кількісний склад Громадської ради при НАДС: за рішенням Ініціативної групи визначено у кількості 15 осіб;

Орієнтовна дата, час, місце проведення установчих зборів: 28 квітня 2020 року (вівторок), о 15.00, м. Київ. 

Порядок проведення установчих зборів: 

Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС) кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах. Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник Ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника Ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечує НАДС.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування ІГС, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові 15 обраних ним кандидатів до складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує 15 осіб, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування

Вимоги до ІГС та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради:

До складу Громадської ради при НАДС можуть бути обрані представники ІГС, а саме: громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які провадять свою діяльність з питань, пов’язаних зі сферою державної служби та відповідають наступним вимогам.

Вимоги до ІГС:

- зареєстровані в установленому порядку не пізніше 28 серпня 2019 року, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) та не перебувають у процесі припинення;

- в їх статуті (положенні) містяться цілі і завдання, пов’язані зі сферою державної служби, що підтверджується відомостями з відповідного статуту (положення);

- не менше 6 місяців (з 28.08.2019 – 28.02.2020) проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти з питань, пов’язаних зі сферою державної служби, що підтверджується інформацією про результати діяльності ІГС.

Обмеження щодо участі ІГС в установчих зборах:

- 1 ІГС незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) може делегувати для участі лише 1 свого представника;

- ІГС, які делегують своїх представників для участі в установчих зборах, не повинні бути пов’язаними між собою, а саме: не повинні мати спільних керівників чи спільних членів керівних органів, тощо.

Кандидатом на обрання до складу громадської ради (представником ІГС, якого делегують для участі в установчих зборах) може бути лише фахівець у сфері державної служби, що підтверджується наявністю:

- станом на 28 лютого 2019 року наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)/доктора наук, здобутого на підставі захисту дисертації/наукових досягнень у сфері державної служби;

та/або

публікацій, досліджень або продуктів реалізації проектів у сфері державної служби за період не менший 12 місяців (з 28.02.2019 - 28.02.2020).

Обмеження щодо участі кандидатів в установчих зборах: до складу громадської ради не можуть бути обрані представники ІГС, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Перелік документів, які кандидатам необхідно подати для участі в установчих зборах, та строк їх подання:

Документи подаються в електронному (цифровому) вигляді в текстовому форматі DOC, DOCX, розміщуються в хмарному сховищі даних Google Диск з можливістю перегляду та коментування, формуються у папку з назвою: “Прізвище кандидата кирилицею_код ЄДРПОУ ІГС”, наприклад: “Петренко_40894607”. Посилання на папку надсилається електронним листом на адресу електронної пошти: nadspublic@ukr.net з зазначенням теми листа: “УЗ_ГР_НАДС_власна назва ІГС”, наприклад: “УЗ_ГР_НАДС_Комітет захисту прав держслужбовців”. Ініціативна група надсилає у відповідь підтвердження в отриманні документів протягом 1 (одного) робочого дня. Прийом документів розпочинається з дня оприлюднення цього повідомлення (28 лютого 2020 року) та припиняється 30 березня (понеділок) о 24.00 за Київським часом. 

На ім’я Ініціативної групи з формування складу Громадської ради при НАДС подається Заява про участь в установчих зборах, яка позначається назвою “Заява_код ЄДРПОУ”, наприклад: “Заява_40894607”. На заяву накладається кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) уповноваженої особи керівного органу ІГС. Заява складається у довільній формі, проте має містити норму установчого документу ІГС, що підтверджує відповідні повноваження підписанта. Заява також має містити 6 додатків, які (де вказано) мають містити посилання на підтверджувальні матеріали у відкритому доступі в мережі інтернет або у хмарному сховищі даних Google Диск з можливістю перегляду та коментування (далі - посилання), а саме:

1) рішення уповноваженого органу/посадової особи ІГС про делегування для участі в установчих зборах свого представника, позначається назвою: “Рішення_код_ЄДРПОУ”, наприклад: “Рішення_40894607”. На рішення окремими файлами накладається КЕП членів уповноваженого органу/посадової особи ІГС. Рішення  повинно містити норму установчого документу ІГС, що підтверджує відповідні повноваження підписанта(ів);

2) заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку Ініціативною групою персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, позначається назвою: “Заява_прізвище кандидата_код ЄДРПОУ ІГС”, наприклад: “Заява_Петренко_40894607”. На заяву накладається КЕП кандидата;

3) біографічна довідка делегованого представника ІГС, позначається назвою: “Біо_прізвище кандидата_код ЄДРПОУ ІГС”, наприклад: “Біо_Петренко_40894607”. Біографічна довідка повинна містити фото (відцифрований образ обличчя) кандидата згідно вимог http://bit.ly/37GhM22 та наступні відомості про нього:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- число, місяць, рік і місце народження;
- громадянство;
- посаду та місце роботи;
- зазначити, чи є кандидат народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовою особою органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;
- посаду в ІГС;
- освіту, наявність наукового ступеня, посилання на дисертації (наукові досягнення) в сфері державної служби для здобуття наукового ступеня;
- трудову та/або громадську діяльність, посилання на власні публікації, дослідження, продукти реалізації проектів у сфері державної служби, тощо;
- контактну інформацію (поштову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності).


4) відомості про результати діяльності ІГС протягом не менше ніж 6 місяців (з 28.08.2019 – 28.02.2020) у сфері, пов’язаній зі сферою державної служби, позначаються назвою: “Відомості_код ЄДРПОУ ІГС”, наприклад: “Відомості_40894607”. Відомості повинні містити посилання на інформацію про:
- проведені заходи;
- дослідження;
- надані послуги;
- реалізовані проекти;
- виконані програми;
- друковані видання;
- подання до НАДС письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики в сфері державної служби та інформування про них громадськості;
- річний фінансовий звіт (за наявності) тощо.

5) мотиваційний лист делегованого представника ІГС, позначається назвою: “Мотивація_прізвище кандидата_код ЄДРПОУ ІГС”, наприклад: “Мотивація_Петренко_40894607”. Лист має містити мотиви кандидата бути обраним до складу Громадської ради при НАДС та бачення щодо своєї роботи у цій раді;

6) інші дані про ІГС, позначаються назвою: “Інші_дані_код ЄДРПОУ ІГС”, наприклад: “Інші_дані_40894607”. Інші дані мають містити наступні відомості про ІГС:
- місцезнаходження (фактичну та юридичну адреси);
- адресу електронної пошти ІГС;
- код ЄДРПОУ;
- код доступу до установчого документу ІГС (статуту, положення, тощо) через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- вказівку на норми (пункти, підпункти, абзаци) установчого документу ІГС (статуту, положення), що містять цілі і завдання, пов’язані зі сферою державної служби;
- номер контактного телефону ІГС;
- посилання на офіційний веб-сайт ІГС (за наявності);
- сторінки у соціальних мережах (за наявності);
- відомості про персональний склад керівних органів ІГС: прізвище, ім’я, по-батькові керівника, заступника керівника, підписанта, членів органів управління, їх належність до керівних органів інших ІГС.

Відомості про склад Ініціативної групи: відповідно до Наказу НАДС від 21.01.2020 №7-20 до персонального складу Ініціативної групи увійшли:
1. Балабанюк Жанна Миколаївна Громадська організація «Міжнародний інститут глобалістики»;
2. Горкуша-Рець Марія Олександрівна НАДС;
3. Зінченко Наталя Олександрівна НАДС;
4. Москалу Віолетта Михайлівна Громадська організація «PGA»;
5. Плотян Сергій Георгійович НАДС;
6. Рачинська Марія Петрівна НАДС;
7. Скакун Марко Леонідович Громадська організація «Українська Демократія»;
8. Тищук Тетяна Анатоліївна Громадська організація «ВОКС Україна».

Прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи: Марко Скакун, marko4skakun@gmail.com, 067 240 30 97

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux